ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکرگزاری از آغاز پادشاهی سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
سـاقـیـا چــون گـشـت پــیـدا نـور صـبــح از کـوهـسـاربـر صبـوحـی خیز و بـنشین جـام محـمودی بـیار
آســـمــان گــشـــت از شـــعــاع آفــتـــاب آراســـتـــههمچو شخص من به خلعت های خاص شهریار
گــر یـکــی خــورشــیـد بــاشــد بــر ســپــهـر آبــگـونهسـت بـر خـلـعـت مـرا خـورشـید تـابـنـده هزار
ور بــود بــر چــرخ گـردنـده هـمـیـشـه ســعـد نـحــسخلعتـم سعدیست کانرا هیچ نحسی نیست یار
پــادشــاهـا شــکــر تــو پــیـش کــه دانـم گـفــت مـنجــز بــه پــیـش کــردگــار ذوالـجــلـال کــامـگــار
روز و شــب گــویـم الــهـی شــاه ســیـف الــدولــه رادر ثــبــات مـلــک شــاهـی و جــهـانـداری بــدار
می ده ای ساقی که روزی سخت خوب و خرم استسـاتـکـینـی جـفـتـکـان بـر هر نـدیمـی بـرگـمـار
ور کـسـی گـویـد کـه مـسـتـم کـی تـوانـم خـورد مـیکــن بــه نــوک مــوزه تــرکــانــه او را هـوشــیـار
گـو مـشـو مـسـت و بـه پـیش شـاه مـا هشـیار بـاشزانـکـه بــاشـد پـیـش او هـشـیـار مـردم نـامـدار
کــو خــداونــدیـســت عــالــم در هـمــه انــواع عــلــمیــادگــار از خــســروان کــو بـــاد دایــم یــادگــار
پـــادشـــاهــی را جـــمــال و شــهــریــاری را شـــرفســروری را اخــتــیـار و خــســروی را افــتــخــار
از ســنــان او هــمــی بــاشــد نــهـیـب انــدر نــهـیـبزیـنـهـار از تــیـغ او خـواهـد بــه جــمـلـه زیـنـهـار
چـــون بـــرافــروزد حــســامــش در مــیــان مــعــرکــهبـدسـگـالـش در دمـاغ خـویـشـتـن بـیـنـد شـرار
خـسـروا تــا پــادشـاهـی در جــهـان مـوجــود گـشـتروزگــارت را هــمــی کــرد از زمــانــه اخــتـــیــار
چـون بــه تـخـت پـادشـاهـی بــرنـشـسـتـی در زمـانپـادشـاهـی پـیـش تـو بــنـدد مـیـان را بـنـده وار
نــوبـــهــار بـــدســـگــالــان شــهــریــارا شـــد خـــزانتــا رهـی را خــلـعــتــی دادی بــهـار انـدر بــهـار
تـــا هــمــی یــابـــد زمــیــن از دایــره دایــم ســکــونتـا کـنـد پـیوسـتـه مـهـر از بـهـر این مـرکـز مـدار
کـــامــران و دیــرزی و شـــاه بـــنــد و شـــهــر گـــیــرسیم بـخش و زر ده و دشمن کش و خنجر گذار
هـمـچــنـیـن مـر بــنـدگــان خــویـش را گــردان بــزرگگـه بـه خـلـعـت هـای فـاخـر گـه بـه زر بـا عـیـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.