ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سلطان مسعود و اظهار امیدواری در شصت سالگی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دولـــت مـــســـعـــودی بـــا روزگـــارچون تـن و جان گشت بـهم سازگار
تـــاج هــمــی گــویــد جــاویــد بـــادشــــاه زمـــانـــه مـــلـــک روزگــــار
بــخــت هـمـی گــویـد پــایـنـده بــاددولــت و اقـــبـــال شـــه تـــاجـــدار
خـسـرو مـسـعـود کـه بــر تــخــت اوگـردون کـردســت ســعــادت نـثــار
ای بــه تـو افـراخـتـه سـر مـمـلـکـتوی بــه تــو افــروخــتــه دل روزگــار
ذات تـــو آن گـــوهــر کـــز لــفـــظ آنعــقــل نــدانـدش گــرفــتــن عــیـار
قــدر تــو آن چــرخ کــه گـویـی مـگـرچـرخ مـثـالـیـسـت از آن مـسـتـعـار
مـلـک نـشـانـدسـت تـو را بــر کـتـفعـدل گـرفـتـه سـت تــو را در کـنـار
زی تــو کــنـد عــدل هـمــه الــتــجــاوز تــو کـنـد مـلـک هـمـه افـتــخــار
روی کــمــال از تـــو فــزودســت فــرشـاخ امـید از تـو گـرفـتـه سـت بـار
مـــایــه مــهــر تـــو نــبـــیــنــد زیــانبـــاده جـــود تـــو نـــیــارد خـــمـــار
چــرخ چــو رای تــو نــیـابــد مــجــالکــوه چــو گـنـج تــو نـیـابــد یـســار
لــطــف تــو تــن را نـکــنــد نــاامــیـدعــنـف تــو جــان را نــدهـد زیـنـهـار
خـشـم نـدیدسـت چـو تـو کـینه تـوزحـلـم نـدیـدسـت چــو تــو بــردبــار
هـرگـز بـی مـهـر تـو عـنـصـر ز طـبـعمـمــکــن نـبــود کــه پــذیـرد نـگــار
زیــرا بـــا کــیــن تــو هــرگــز نــشــدصــورت بـــا روح بـــه هــم ســازوار
ای مــلــک پـــیــلـــتـــن شـــیــر زورپـیـل عـزیـز از تـو شـد و شـیـرخـوار
شــیــر شــکــاری تــو و از هــول تــوشــیـر نـمــی یـارد کــردن شــکــار
در کف تـو بـر تـن بـشـکـسـت خـوردگــردن شــیـران ســر آن گــاوســار
چــــرخ ز تــــو کــــور شــــود روز رزممـــهـــر ز تـــو نـــور بــــرد روز بــــار
مـلـک سـواری تـو بـه مـیـدان مـلـکمـلـک چــو تــو نـیـز نـبــیـنـد سـوار
قــوت دولــت ز تــو شــد مـجــتــمـعقـاعـده دین بـه تـو گشـت اسـتـوار
گــویــد هــر لــحــظــه زبــان شــرفاحـسـنـت احـسـنت زهی شـهریار
چــون ز تــف حــمـلـه گـردنـکـشــانجـــــوش بـــــرآیــــد ز دل کـــــارزار
خــنـجــر خــونـریـز بــلـرزد چــو بــرقنــیــزه دلــدوز بــپــیــچــد چــو مــار
پـشت زمین چـسـت بـپـوشد سـیاهروی هــوا پـــاک بـــگــیــرد غــبـــار
گـــردد در بـــرهـــا دمـــهـــا خـــبـــهمــانـد انـدر تــن هـا جــانــا بــشــار
پـــیــچـــد در دل جـــزع گــیــر گــیــرگــــریــــه بـــــر تــــن فــــزع زار زار
تـــو مــلــکــا در ســـلــب آهــنــیــنخـیـر چــو روئیـن و چـو اسـفـنـدیـار
در کــفــت آن گــوهـر الــمـاس رنـگتـشـنه بـه خـون لـیک بـسـی آبـوار
زیــر تــو آن هــیـکــل گــردون نــهــادره بــــرو دریـــا درو صـــحـــرا گـــذار
بــاد شــتــابــی کــه نــیـابــد درنــگآتــش خــیــزی کــه نــگــیــرد قــرار
تو ز چپ و راست چو رعد و چو بـرقزود بــــر آری ز جـــهـــانـــی دمـــار
دشــت شــده از ســر تــیـغ تــو رودکــوه شــده از پــی پــیـل تــو غــار
دشـمـن دین چـون ز تـو ناشـاد شـدشـاد زی ای شـادی هر شاد خـوار
بــنـده ز مـدح تــو اگـر عــاجــزســتعـذرش بــپـذیـر و شـگـفـتـی مـدار
گــفــت نــدانـد بــه ســزا در جــهـانصـد یـک مـدح تــو چـو بــنـده هـزار
در سخن این مایه به هم کرد و بساین تن بس سست و دل بس فگار
گــوهـر زایـد پــس ازیـن طــبــع مــنگـر تــو بــر او تــابــی خـورشـیـدوار
بـــاز هــمــان شــیــر دژ آگــه شــومکـز مـن بــی شــیـر شــود مـرغـزار
بــاز هـمـان گـردد طــبــعـم کـه بــودگـر کـنـدم خــدمـت شـاه اخــتــیـار
کــز نــظــر رأی تــو هــر پــاره چــوبگــــردد پـــــیــــروزتـــــر از روزگــــار
این چـه حدیث است کز اینگونه شدعــارض مـشــکـیـنـم کـافــور ســار
شست دوتـا کرد مرا همچـو شستسـال بـدین جـای رسـید از شـمـار
نیسـتـم امـسـال بـه طـبـع و بـه تـنآنــکــه هـمــی بــودم پــیـرار و پــار
آری نــومـــیــد نـــبـــاشـــم ز خـــودگــر چــه دلــم زار شــد و تــن نـزار
بــاشــد مـمـکــن کـه جــوانـم کــنـددولــت و اقــبـــال شــه بــخــتــیــار
تــا نــبــود جــرم زمــیـن چــون هــواتــا نـبــود طـبــع خـزان چـون بــهـار
چـون مـه روشـن نـبــود تــیـره شـبچـون گـل تـازه نـبــود خـشـک خـار
هر چـه زمـینسـت بـه خـنـجـر بـگـیرهر چـه جـهانـسـت بـه دولـت بـدار
مهری و چـون مهر بـه شـادی بـتـابابــری و چــون ابــر بــه رادی بــبــار
در همـه گـیهانـت چـو اخـتـر مـسـیربـر هـمـه گـیتـیت چـو گـردون مـدار
یـمـن بـه هـر جـای تـو را بــر یـمـیـنیـسـر بــه هـر کـار تـو را بــر یـسـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.