ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علاء الدوله مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز غــزو بـــاز خــرامــیــد شــاد و بــرخــوردارعـلـاء دولـت مـسـعـود شـاه شـیـر شـکـار
خـدای نـاصـر و نصـرت رفـیق و بـخـت قـرینظـفـر دلـیـل و زمـانـه مـطــیـع و دولـت یـار
ســـپــــه بــــه غـــزو فـــروبــــرده و درآوردهبـه آتـش سـر خـنـجـر ز شـرک دود و دمـار
ز شـیـر رایـت هـمـواره پــیـشــه کـرده هـواز شیر شـرزه تـهی کرده بـیشـه ها هموار
جــهـان فــروخــتــه زان رای آفــتــاب نــهـادبــه زیـر ســایـه آن چــتــر آســمـان کـردار
بــه بــاد مـرکـب کـرده بــهـار شـرک خــزانبــه ابــر دولـت کـرده خــزان عــصــر بــهـار
فـکـنـده زلـزلـه سـخــت بــر مـسـام زمـیـننـهـاده ولـولـه صــعــب بــر ســر کـهـســار
بـه حـد تـیـغ زمـیـن را بـسـاط کـرده ز خـونبــه گـرد رخـش هـوا را مـظـلـه زد ز غـبــار
خـدایگـانـا آن خـسـروی کـه گـرودن بـسـتبــه خـدمـت تــو مـیـان بــنـده وار چـاکـروار
بــه طـوع و طــبــع کـنـد نـاصــر تــو را یـاریبــه جـان و تــن نـدهـد حـاسـدتــر از نـهـار
ز رای تــســت خــرد را دلـیـل و یـاری مـگـرز دست تـست سخـا را منال و دست گزار
بــه غــزو روی نــهـادی و روی روز بــه گــردکـبـود کرده چـو نیل و سـیاه کرده چـو قـار
ز کـوه صـحــرا کـردی هـمـی ز صـحــرا کـوهبـــه آن تـــنــاور صـــحـــرانــورد کــوه گــذار
حـصـار شـکـل هیونی که چـون بـرانگیزیشبـه زخـم یشک سبـک بـرکند ز بـیخ حـصار
نـه بــازداردش از گـشـتـن آتـشـیـن مـیـداننــه راه گــیـردش از رفــتــن آهـنـیـن دیـوار
ز آب خـنـجــر تــو آتــشـی فـروخـت چــنـانکز آن سـپـهر و ستـاره دخـان نمود و شرار
چـنان شـکفـت ز خـون مرغـزار کوشـش تـوکـه نـصـرت و ظـفـر آورد شـاخ بأس تـو بـار
چـو آب و آتـش و بـادی بـه تـیغ و نیزه و تـیربـه وقت حـمله و هنگام رزم و سـاعت کار
ز پـشت پـیل تـو بـر مغز شیر بـاری خـشتکه پـیل شـیر شـکـاری و شـیر پـیل سـوار
کـدام خـسـرو دانی کـه نـه بـه خـدمـت تـوگـرفــت آرزوی خــویـش را بــه مـهـر کــنـار
کـدام رای شـنـاسـی کـه نـه ز هـیـبـت تـوکــمــنـد تــافــتــه شــد بــر مــیـان او زنـار
عــدوی تــو کـه گـرفــتــار کـیـنـه تــو شــودشـکوه نایدش از شـرزه شیر و افعی و مار
چه جـست ز آتـش و خار نهیب تـو نشگفتکه سر دو کند نمایدش پـیش آتـش و خـار
چــو رزم را ســتــد و داد نــام نــیــک یـلــاندو صف کشند دو سو خون دو رستـه بـازار
ز جـان فروشان در رستـه ها ز خـوف و رجـاخـروش خیزد پـیش و پـس و یمین و یسار
مـبــارزت را بــر مــایـه ســود بــاشــد نـیـکبــلـی و بــد دلـی آن جــا زیـان کـنـد بــازار
نـبــرده گـردان بــیـنـنـد چـون تـو را بــیـنـنـدچــو آب و آتــش در شــور عـرصــه پــیـکـار
بـه حمله رخش بـرون داده رستـم داستـانبــه ذوالــفــقــار زده چــنــگ حــیــدر کــرار
بـه سـوی دشـمـن تـو تـیـر تـو چـنـان بـپـردکـه از قـریـحــت و از دیـده فــکـرت و دیـدار
ز بـند شـسـت تـو اندر گشـاد چـون بـجـهدعـجـب مکن که ز سـکانش بـگذرد سـوفار
جـهان نگـر ملـکـا تـا چـگـونه شـعـبـده کـردبــه اعــتــدال شــب و روز را نــهــاده قــرار
نـــگـــارگـــر فـــلـــک جـــادوی بـــهــار آرایبــهـاری آورد ایـنــک چــو صــد هـزار نـگــار
هــوای گــریـان لؤلؤ فــشــانــد بــر صــحــراصـبـای پـویان شـنگرف ریخـت بـر کـهسـار
شـد از نـشــاط بــهـار جــمـال طـلـعـت تــوشـکـوفـه هـا را از خــواب دیـده هـا بــیـدار
ز بــانـک مـوکـب رعـد و ز تـاب خـنـجـر بـرقســیــاه کــرد هــوا را ســـپـــاه دریــا بـــار
ز سـایـه ابــر بــگـسـتـرد فـرش بــوقـلـمـونز شـاخ بـلـبـل بـگـشـاد لـحـن مـوسـیـقـار
چـو بـاد گشـت بـه جـوی اندر آب و لاله نگرچه مست گشت کز آن بـاده خورد بر ناهار
نــبــود بــایــد مــی خــواره را کــم از لــالــهکه هیچ لحـظه نگردد همی ز می هشـیار
بـه تـازه تـازه همی بـوستـان بـخندد خوشبــه نـوع نـوع هـمـی آســمـان بــگـریـد زار
نشـاط جـوی و فلک را بـه کام خـود یله کننـبـید خـواه و جـهـان را بـه کـام دل بـگـذار
هـمـیشـه تـا بـه جـهـان زیر این دوازده بـرجبود جهت شش و اقلیم هفت و طبع چهار
زمانه خـورده زمین را بـه طبـع در یک سـالجــوان و پـــیــر کــنــد دور آفــتــاب دو بـــار
تـو را بـدانچـه کـنی رای پـیر و بـخـت جـوانبـه حـل و عقد ممالک مشـیر بـاد و مشـار
ســر و دل فــرحــت را مــبــاد رنـج و مـلــالگـل و مـل طـربــت را مـبــاد خــار و خـمـار
به نور و تابش بادی همیشه چون خورشیدبــه قــدر و رتــبــت بــادی چــو گــنــبــدوار
بـه فخر و محـمدت و شکر و مدح مستـظهرز عـمر و مملکـت و عـز و بـخـت بـرخـوردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.