ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش ثقة الملک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای کـه در پـیش تـخـت هیچ ملکهیچ سرکش چو تـو نبـست کمر
ای شـده رزق را بــه کـف ضـامـنوی شـده مـلـک را بــه حـق داور
عــــدل دیــــده ز رای تــــو قــــوتجـــور بـــرده ز عـــدل تـــو کــفــر
بـــزم تــو اصــل ســایــه طــوبــیجــود تــو یـمـن چــشـمـه کـوثــر
کــرد جــود تــو عــدل را کــســوتبــســت رأی تــو مــلــک را زیــور
طـبــع تــو بــر طـرب گـشــایـد راهرای تـــو در شـــرف نــمـــایــد در
در زمـــانـــه ز ابــــر دو کـــف تــــونـه عـرض قـایم اسـت نـه جـوهر
چــاکــران تــو انـد نـعــمــت و نــازبــنـدگـان تــو انـد فــتــح و ظــفـر
کــیـنـه تــو بــه آب دریـا جــســتاز هـمـه روی او بــخـاسـت شـرر
دم بــه آتــش فــکـنـد مـهـرت بــازز گــل ســرخ رســت نــیــلــوفــر
و آتــش خـشـمـت ار زبــانـه دهـدبـــــفــــســــرد زو زبـــــانــــه آذر
عــزم تــو گـر نـبــرد جــویـد هـیـچکـنـد از حــزم جــوشـن و مـغـفـر
شـودش تـیـغ صـبــح در کـف تـیـغشــودش قــرص آفــتــاب ســپــر
خــیـره مـانـد از عــطــای تــو دریـالـنگ شـد بـا مـضـای تـو صـرصـر
خـاطب دولت تـو نیسـت شـگفتگــر بــر اوج فــلــک نـهـد مــنـبــر
کــارســازان کــام هــای تـــو انــدبـر خـم هفـت چـرخ هفـت اخـتـر
دیـــده و عــــمـــر روز را کـــیـــوانتـیـره دارد بــه بــدسـگـال تـو بــر
هـر ســعـادت کـه مـشـتــری داردبــر تــو بــاشـد ز گـنـبــد اخــضـر
دسـت بــهـرام جـنـگـی خـون ریـززد بـه مـغـفـر عـدوت بــر خـنـجـر
گـشــت روشـن ز فـر طـلـعـت تــوچـشم خـورشید روشنی گستـر
وز بــرای نــشــاط مــجــلــس تــوزهـره بـر چـرخ گـشـت خـنـیـاگـر
گــه و بـــیــگــه عـــطـــارد جـــادوشـده بـا نوک کـلـک تـو همـسـر
مــاه بــی نـور بــوده در خــلــقــتاز بــرای شــب تــو گـشــت انـور
ای بـه هـر هـمـتـی جـهـان افـروزوی بــه هـر دانـشـی هـنـر پــرور
گـشـتـه مـدح مـن و سـخـاوت تـوخــرم و شــادمــان ز یــکــدیــگــر
بـه ز من نیسـت هیچ مدحـتـگویبـه ز تـو نیست هیچ مدحـت خـر
بـر مـنـت نـعـمـت اسـت ده گـونهوز مـنت مـدحـت اسـت ده دفـتـر
بـر مـن آن کـرده ای در ایـن زنـدانکـه شـد اندر میان خـلـق سـمـر
مــر مــرا از عــطــای تــو ایـن جــاهسـت هر گونه نعـمتـی بـی مر
تـنگ بـر تـنگ جـامـه دارم و فـرشبــدره بــر بــدره ســیـم دارم و زر
لــیـکــن از درد و رنـج و بــیـمــاریجـانـم افـتـاده در نـهـیب و خـطـر
بـه خـدای ار همی شـود مـمـکـنکـه بـگـردم ز ضـعـف بــر بــسـتـر
دل من خـون شـده ز خـون شـکماشک من خون شده ز خون جگر
تــنـم از رنـج تــافـتــه چــو رســنپـشـتـم از بــاد درد چـون چـنـبــر
گشته غرقه ز اشک چون کشتیمـانده سـاکـن ز بـند چـون لـنگـر
مـــتــــردد چـــو نـــاروان خـــامـــهمـتــحــیـر چــو بــی روان پــیـکــر
دل بـــریــان مــن پـــر انــدیــشــهدیـده را بـسـتـه بـر بـلـای سـهـر
زان که من داشـتـم همه محـفوظجــز ثــنــای تــوام نـمــانـد از بــر
دهـن مـن طـعـم زهـر شــدســتونـدر او مـدح تـو بــه ذوق شـکـر
کــرده خــوشــبـــوی روزگــار مــراآتـــش دل چــو آتـــش مــجــمــر
این همه هسـت و تـن ز بـیمـاریمـانـده انـدر عــقــوبــتــی مـنـکـر
چـون همه حـال خـود چـنین بـینمزنـــده بـــودن نـــیـــایـــدم بــــاور
چـون مرا در نوشـت گـردش چـرخشخص من شد بـه زیر خاک اندر
والـلـه ار چـون مـنـی دگـر بـیـنـیبــه هـمـه نـوع در کـمـال و هـنـر
شکرهای تـو در نوشـتـه بـه جـانمـــی بــــرم پـــیـــش ایـــزد داورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.