ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابونصر پارسی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای یـل هـامـون نـورد ای سـرکـش جـیـحـون گـذاراز تـو جیحون گشت هامون روز جـنگ و وقت کار
عـزم تــو در هـر نـخــیـزی آتــشــیـن رانـد ســپــاهحــزم تــو در هـر مـقـامـی آهـنـیـن دارد حــصــار
مــانــده گــرد از بــاره تــو خــاره را در ســنـگــلــاخگـشـتـه خـون از خـنـجـر تــو آب در هـر جـویـبــار
تـا تـو نافذ حـکم و مطلق دسـت گشـتـی در عملبــیـش یـک ســاعــت نــدیـدنـد از بــرای کــارزار
درعــهــا ذل مــضـــیــق و خـــودهــا رنــج غــلــافتــیـغ هـا حــبــس نـیـام و مـرکـبــان بــنـد جــدار
زآن نـهـنـگ کـوه شــخــص وز آن هـژبــر چــرخ دورزآن هــیــون ابــر ســر وز آن عــقــاب بـــاد ســار
کــوه بــا مــغــز کــفــیــده چــرخ بــار روی ســیــهابــر بـــا پــر شــکــســتــه بــاد بــا پــای فــگــار
رودها کـوبـی بـه روز و بـیشـه ها مالـی بـه شـبروزهـای روشـن دشـمـن کـنـی شــبــهـای تــار
کـرده بــدرود و فـرامـش رامـش و عـشــرت تــمـامنـه هـوای رود و ســاز و نـه نـشـاط مـی گـسـار
داســتــان رزم هــای تــو کــنــد بـــاطــل هــمــیدر زمــانــه داســتـــان رســتــم و اســفــنــدیــار
یک شـب از دهگان بـه چـالندر کشـیدی لشـکـریچــون زمـانـه زورمـنـد و چــون قـضـا کـیـنـه گـذار
در هـوا بــگـداخـت ابــر از تــاب تــیـغ تــو چـو مـومبـر زمین بـشـکافت کوه از نعل رخـش تـو چـو نار
کـوهـهـا در هـم شـکـسـتـنـد ابـرهـا بـر هـم زدنـدتــازیـان انــدر عــنــان و بــخــتــیـان انــدر مــهـار
پــویـه کــردنـد از ره بــاریـک بــر شــمـشــیـر تــیـزغـوطـه خــوردنـد از شـب تــاریـک در دریـای قـار
ابــرهــا بــردی ز گــرد انــدر ســر هـر تــنــد شــخرودهــا رانــدی ز خــون انــدربـــن هــر ژرف غــار
کــوفــتــی بــر خــطــه نــاکــوفــتــه هــرگــز بــرانبـــادهــای تـــیــز قـــوت ابـــرهــای تـــنـــد بـــار
چـون عـلـم هـای گـشـاده بـنـدهـای سـبــز سـوزبـا سـنـان هـای کـشـنـده شـاخ هـای تـیـز خـار
لـشـکـر یأجــوج رخــنـه ســاخــتــه بــر کـوهـسـارراسـت چـو سـد سـکـنـدر حـصـن های اسـتـوار
شـخــص هـاشــان بــرده از خــلـقـت نـهـاد نـارونمـغـزهاشـان خـورده از غـفـلـت شـراب کـوکـنـار
آب خــورده بـــا هــژبـــران بـــر ســر هــر آبــگــیــرخـواب کـرده بـا پـلـنـگـان بـر سـر هـر کـوهـسـار
صـبـحـدم نـاگـه چـو بــا تـکـبـیـر بـگـشـادی عـنـانخــاسـت از هـر سـو خــروش گـیـر گـیـر و داردار
شـد حـقیقتـشـان که اکنون هیچ کس را زان گروهیـک زمــان زنـهـار نــدهـد خــنــجــر زنـهـار خــوار
بــر فــرار کــوهـهــا کــردنــد یـک لــحــظــه درنــگدر مـضـیـق غـارهـا مـانـدنـد یک سـاعـت بـشـار
تـو در آن بــقـعـت پـراکـنـدی بـه یـک نـعـره سـپـاهتـو از آن تـربــت بــرآوردی بــه یـک حـمـلـه دمـار
چـاشـتـگه ناگشـتـه و نابـسـتـه زان بـقـعـت نماندیــک ســر پـــیــکــار جــوی و یــک تـــن زنــار دار
مــغــزهــاشــان را نــثــاری دادی از بــرنــده تــیــغخـانه هاشـان را بـسـاطی کردی از سـوزنده نار
سـعـد و نـحـس دوسـتـان و دشـمـنـان آمـد پـدیـدچـون ظـفـر کـرد از مـسـیر بـاد پـایـان آن شـمـار
از بــــرای آنـــکــــه در پــــیـــکــــارگـــه روی هـــواپــر ســتــاره آســمـان را کــردی از دود و شــرار
چون سمن زاری کند زین پـس سبـاغ از استخواندشت هایی را که از خون کرده ای چون لاله زار
ره نـوشــتــی فـتــح و نـصـرت یـارمـنـد و پــیـشـروبـازگـشـتـی بـخـت و دولـت بـر یمین و بـر یسـار
آمـد از دهـگـان سـبــک پــایـی کـه یـکـجــا آمـدنـداز ســوار و از پــیــاده فــتــنــه جــویـی ده هــزار
تــو شــبــانـگـه بــر گــرفــتــی راه و انـدر گـرد تــوبـسـتـه جـان هـا و مـیـانـهـا بـنـدگـانـت اسـتـوار
طبـع از اندیشه بـه جوش و جان از آشفتن بـه رنجتــن ز عـلـت نـادرسـت و دل ز فـکـرت بــی قـرار
از مـیـاه راوه بــگـذشـتـی بــه یـک مـنـزل چـو بــادتــا شــده تــر تــنــگ هــای مــرکــبـــان راهــوار
رفـتــه و جـسـتـه ز هـول و سـهـم تـیـغ و تـیـر تــودر گشـن تـر بـیشـه شیر و تـنگ تـر سـوراخ مار
ره بـــریــدی و تـــو را تـــوفـــیــق یــزدان راهـــبـــرجـنگ جـسـتـی و تـو را اقبـال سـلطان دسـتـیار
نــاگــه آمــد بـــانــگ کــوس ســابـــری از ســیــراراســت گــویــی بـــود نــالــان بـــر تـــن او زارزار
تـو ز غـبـن ننگ و حـرص جـنگ شـوریدی چـنـانـکشــیـر نــر شــورد ز بــانــگ آهـو انــدر مــرغــزار
در مـیـان گـرد بــانـگ کـوس بــونـصـری بــخـاسـتنـصـرتـش لـبـیـک هـا کـرد از جـوانـب هـر چـهـار
چـون پــدیـد آمـد مـصـاف دشـمـن پــرخـاشـجـویتـو ز جـا انـگـیـخـتـی نـعـره زنـان بـا سـی سـوار
زیــر ران آن بـــادپـــای رعـــد بـــانـــگ بـــرق جـــهدر کف آن تـارک شـکـاف عـمر خـوار جـان شـکار
بــر لــب دریـای کــیـنـه آمــد و بــاریـد و خــاســتخون چـون آغشتـه روین کرد چـون سوده شخار
نـیز جـان جـان را بـخـسـت از هـیبـت تـابـنـده تـیغنـیـز کـس کـس را نـدیـد از ظـلـمـت تـاری غـبـار
گـشــتــه مـانـده دســتــبــرد پــر دلـان انـدر نـبــرداز دو جـانـب همـچـو دسـت نرد مـانـده در قـمـار
خـاسـتــه در کـوشـش از گـرز گـران زخـم سـبــکسـاخـتــه در حــمـلـه بــا تــیـغ تــنـگ تــیـر نـزار
عـمـر و مرگ آمیخـتـه در یکـدگـر چـون روز و شـبابــر و گـرد آمـیـخـتـه در یـکـدگـر چـون پـود و تـار
تــیـغ بــران مـغـزهـای ســرکـشــان را مـشــتــریتــیـر پــران عــمــرهـای گــردنـان را خــواســتــار
آتــش خــنـجــر پــس پــشـت آب راوه پــیـش رویتـو چـه گـویی مـرگ دادی هـیـچ کـس را زینـهـار
تـیغ هنـدی چـون ز خـون هـای دلـیران رانـد جـوینــیــزه خـــطــی ز ســرهــای ســران آورده بـــار
گــشــتــه پــران از کــف او نــیـزه و زوبــیـن و تــیـردر هـــوا ده تــــیـــروار راســــت در ده تــــیـــروار
کشـتـه بـر کشـتـه فکنده پـشتـه بـر پـشتـه نمودپـنـج فـرسـنـگ کـشـیده طـول و عـرض رهـگـذار
تــو سـبــک زان آذری کـیـشـان ز بــهـر کـرکـسـاندعـوتــی بــس بــا تــکـلـف کـردی ابــراهـیـم وار
یـک ســوار رزم ســاز از پــیـش تــو بــیـرون نـشـداینت سـعـی چـرخ و عـون بـخـت و فضـل کردگار
ســایـرا کــان نــصــرت بــونــصــر دیـد از آســمــانسـطـوتـی دیگـر نهیب و لـشـکـری دیگـر شـعـار
دشــمـنـی مـرگ تــلـخ انـدر ســرافـکـنـدش گـریـزدوسـتـی عـمر شـیرین در دلش خـوش کرد عـار
نـه مـیـســر گـشـتــش از ادبــار خــودســاز نـبــردنــه مــهــیـا گــشــتــش از اقــبــال تــو راه فــرار
چــون مـخــیـر شـد مـیـان جــسـتــن و آویـخــتــنکـــرد آب راوه را بــــر آتـــش تـــیـــغ اخـــتـــیـــار
در عـزیمت جـنگ بـودش چـون بـدید آن رسـتـخـیزدر هـزیـمـت خـویـش را بــر زد بـه آب از اضـطـرار
آب راوه گـردنـش بــگـرفـت و چـنـدانـش بــداشـتتــا ســبــک مـالــک روانـش را بــه دوزخ داد بــار
جــان او در انــتــظــار زخــم شــمــشــیـر تــو بــودهر شـب آن پـتـیاره انـدر خـواب دیدی چـنـد مـار
مـن چـنین دانـم کـه او این مـرگ را فـوزی شـمـردزانــکــه بـــرهــانــیــد او را از عـــذاب انــتـــظـــار
زین پـس آب راوه را چـون خـدمتـی زاینسـان بـکرداز سـپــاه خـود شـمـر وز بــنـدگـان خـود شـمـار
تـــیــر مــه مــیــدان رزم و مــوســم پـــیــکــار تـــوآمــد و آورد فــتـــح ســایــری پـــیــشــت نــثــار
در نــهـان عــصــیـان هـمــی ورزنــد رایـان ســلــهورچـه از بـیـم تـو طـاعـت مـی نـمـایـنـد آشـکـار
این زمسـتـان گر چـنین ده فتـح خـواهی کرده گیرمـن بـهر ده ضـامـنـم لـشـکـر سـوی چـالـنـدر آر
کمتـرین بـنده ت منم و اندک تـرین عـدت مراسـتتــو بــر ایـن عــدت مـرا بــر دیـده ایـشــان گـمـار
مــن بـــه تـــوفـــیــق خـــدا و قــوت اقـــبـــال تـــونـیسـت گـردانـم رسـوم بـت پـرسـتـی زین دیـار
تــا در قـلـعـه مـن از کـشـتــه بــپــوشــانـم زمـیـنتــا لــب راوه مــن از بــرده بـــپــیــونــدم قــطــار
وین هنر مـشـمـر بـدیع از من کـه قـابـل طـبـع منهـر هـنـر کـو دارد از طــبــع تــو دارد مـســتــعـار
ای ز مــردان جــهـان انـدر کــفــایـت بــرده دســتدسـتـبــردت شـد جـهـان را صـورتـی از اعـتـبــار
شـــاد بـــاش و دیـــر زی کـــامـــروز بـــزم و رزم راآفــتـــابـــی بـــا فــروغــی آســـمــان بـــا مــدار
رســـتـــم نــاورد گـــردی حـــیــدر پـــیــکـــار ویــلاز تــو تــازه نـام رخــش و تــازه ذکــر ذوالـفــقــار
مـلـک و دین را نصـرتـی کـردی کـه از هندوسـتـانایـن حـکـایـت مـانـد خـواهـد تــا قـیـامـت یـادگـار
شـغـل را چـون تــو کـمـر بــنـدی نـیـابــد پــادشـاهچـــاره را چـــون تـــو خـــداونـــد نــیــارد روزگـــار
نـام جــویـی دولـت آمـوزد هـمـی بــی شــک تــرانـام جـویی را چـو دولـت نـیسـت هـیـچ آمـوزگـار
بــخـت تـو پـیـروز بــاشـد بـر هـمـه نـهـمـت کـه اولـشــکـری دارد قـوی از حــســن رای شــهـریـار
تـا تـو را نزدیک او در کـار کـرد این چـاشـنی اسـتگــوهــر اقــبـــال تــو هــرگــز نــگــردانــد عــیــار
ای فروزان رای و معـطـی دسـت سـاکن طـبـع تـوآفـــتـــاب عـــقـــل و بـــحـــر رادی و کــوه وقـــار
بـوم هـنـدوسـتـان بـهـشـتـی شـد ز فـر و جـاه تـوبـد دلـی و نیسـتـی نـابـود گـشـت از بـیخ و بـار
آن ظـفـر یابـی تـو در میدان که اهل کـفـر و شـرکشــد ز پــیـکــار تــو نـاقــص دوده و ابــتــر تــبــار
وان شجاعی روز کوشش را که همچون روز حشرزلــزلــه از هــیــبــت تــو در جــبـــال و در قــفــار
و آن جـوادی صـدر بــخـشـش را کـه امـیـد جـهـاندارد از کـف تــو مـعــشــوق حــصــول انـدر کـنـار
بـــا گــل بــر و مــی جــود تــو جــمــع ســایــلــانایـمـنـنـد از زخــم خــار و بــیـغــم از رنـج خــمـار
نـاتــوانـان گـشــتــه از اقــبــال تــو رســتــم تــوانبـی یسـاران گشتـه از احـسـان تـو قارون یسـار
از پــی انــگــشــت و کــفــت آفــریــد ایــزد مــگــرخــامـه گــوهـر نـشــان و خــنـجــر گـوهـر نـگــار
تــا هـمـی پــیـر و جـوان گـردد جـهـان از دور چـرخپــیـری او در خــزان بــاشــد جــوانــی در بــهــار
از جــوانـی تــا بــه پــیـری در صـلـاح مـلـک و دیـنرای پــیـرت بــاد بــا بــخــت جــوانــت ســازگــار
همـچـنـین بـادی ز دانـش در هنـرها چـیره دسـتهمـچـنـین بـادی بـه دولـت بـر ظـفـرها کـامـگـار
هـمـچـنـیـن از شـاخ هـای بـخـت بــار فـتـح چـیـنهـمـچـنـیـن در بــاغ هـای طـبـع تـخـم مـدح کـار
هـم بــه صــدرت قــصــه هــای زایـران را الــتــجــاهـم ز نـامـت مـدح هـای مــادحــان را افــتــخــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.