ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
فـــریــاد مــرا زیــن فـــلــک آئیــنــه کـــردارکـــائیــنــه بـــخـــت مــن از او دارد زنــگــار
آسـیـمـه شـدم هـیـچ نـدانـم چـکـنـم مـنعـاجـز شـدم و کـردم بــر عـجـز خـود اقـرار
گویی کـه مگر راحـت من مهر بـتـان اسـتکاسبـاب وجـودش بـه جهان نیست پـدیدار
از گــنــبــد دوار هــمــی خــیــره بــمــانــمبس کس که چو من خیره شد از گنبد دوار
بــادیـم و نــداریـم هــمــی خــیـرگــی بــادکـوهـیـم و زر و سـیم نـداریم چـو کـهـسـار
کـوهیم کـه مـی پـاره نـکـردیم ز سـخـتـیبــادیـم کـه مـی مـانـده نـگـردیـم ز رفــتــار
ابـریم که بـاشـیم همیشـه بـه تـک و پـویوز بـــحــر بـــرآریــم هــمــی لؤلؤ شــهــوار
وانــگــاه بــه کــردار کــف خــســرو غــازیبـی بـاک بـبـاریـم بـه کـهـسـار و بـه گـلـزار
یک فـوج همـی بـینم گـم کـرده ره خـویشو ایـام پــریـشـان ز جـهـالـت چـو شـب تـار
یـک قـوم هـمـی بـینـم در خـواب جـهـالـتپـــیــکـــار ز دانـــش بـــر دانــش پـــیــکـــار
هـنـجـار هـمـی بــیـنـنـد از شـعـر مـن آریبــیـنـنـد ز انـجـم بــه شـب تــاری هـنـجــار
چـون کژدم خـفتـه شده در بـیغله مشغولبــیـنــنــد خــیـالــاتــی در بــیـهـده هـمــوار
مـن چـون ز خـیـالـات بـری گـشـتـه ام آریبــاشــد ز خــیـالـات بــری مـردم هـشــیـار
یک شهر همی بینم بی دانش و بی عقلافـروخــتــه از کـبــر سـر و سـاخـتــه بــازار
پـس چونکه سرافکنده و رنجـور بـماندستهر شـاخ کـه از میوه و گل کـشـت گـرانبـار
این شـعـر مـن از رغـم عـدو گـفـتـم از ایـراتــا بــاد نـجــنـبــد نـفـتــد مـیـوه ز اشـجــار
هیهات عـدو هسـت نم شـب که شـود زوروی گـل و چـشـم شـکـفـه تــازه و بــیـدار
لـیـکـن چـو پــدیـد آیـد خـورشـیـد در آن دمنـاچــیـز شــوآن نـم او جــمـلـه بــه یـکـبــار
بــدخـواه بـگـریـد چـو بــخـنـدد بـه مـعـانـیاز گــریــه نــوک قــلــمــم دفــتـــر اشــعــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.