ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از صدور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــاد بــــاش ای وزیـــر دولـــت یـــاردیـر زی ای گـزیـن سـپــه سـالـار
کـرده ای جـان بـه پـیش ملـک سـپـرجـانـت پـیوسـتـه بـاد بـا کـهسـار
در مــهـمـی کــه افــتــد انـدر مــلــکزود صــد بــنـدگـی کـنـی اظــهـار
در خـــراســـان و در عـــراق هــمــیزآتــش فــتــنـه خــاســت شــرار
پـــر فــســـاد و مــنــازعـــت کــردنــدبــه شــقـاوت مـخــالـفـان اصــرار
رایـــت نــــصــــرت تــــو روی نـــهـــادســوی دربــنــد آن بــلــاد و دیــار
جــزعــی خــاســت از امــیــر و وزیــرفـزعـی کـوفـت بـر صـغـار و کـبـار
لـعـل نـاگـشــتــه صــفـحــه خــنـجــرگــرم نــابـــوده عــرصــه پــیــکــار
گـشـت بـی نور و مـانـد بـی حـرکـتزان نـهـیـب حـسـام جــان او بــار
دیــده هــاشــان چــو دیـده نــرگــسپـنجه هاشان چو پنجه های چنار
طــاعــنـان را بــه یـک زمـان افــکــنـدنــالــه کــوس تـــو بـــه نــالــه زار
خشک شد هر چه رود بود چو سنگکفته شد هر چه کوه بـود چو غار
بــازگـشــتــی بــه فــتــح و فــیـروزیداده اطـــــراف را بـــــرای قـــــرار
کـــرده مــعـــلــوم بـــدســـگــالــان راکـه چــگـونـه کــنـنـد مـردان کــار
شــــاه را دیـــدی آفـــتــــاب نـــهـــادانـــدر ایـــوان آســــمـــان کـــردار
نــور گــســتـــرد بـــر تــو چــنــدانــیکه شدی چون مه دو پنج و چهار
بـرکـشـیـد و چـنـیـن سـزیـد کـه دیـدرتــبــت تــو چــو چــرخ آئیـنــه وار
بــازگـشـتـی بـه سـوی هـنـدسـتـانکــارهــا کــرده چــون هـزارنــگــار
تــا نــمــای بــه بــت پــرســتــان بــازچــنــد گــاهـی ز تــیـغ تــیـز آثــار
لشـکـری تـعـبـیه کـنی کـه بـه جـنگکـوه صـحــرا کـنـنـد و صـحـرا غـار
مـفـرش و ســایـبــان کـشــی وزنـیبــر زمـیـن و هـوا ز خـون و غـبــار
پـــشـــت اســـلـــام را دهــی قـــوتچــشــم اقــبــال را کـنـی بــیـدار
ســـوی دیــوان شـــرک روی نـــهــیشــب تــاری چــو کـوکـب ســیـار
بـــا مــحــلــی چــو مــهــر روزافــزونبـا سپـاهی چـون ابـر صاعقه بـار
از قــدوم تــو چــون خــبــر بــرســیــدشـد زمـســتــان ایـن دیـار بــهـار
هـم بــدیـدنــد هـم بــه نـعــمــت تــوکـه هوا شـد چـو ابـر خـاک نـگـار
دشـت شـد هـمـچــو بــوسـتــان ارمبـاغ شـد هـمـچـو لـعـبـت فـرخـار
زیـن خـبـر شـد بـه هـوش و بــاز آمـدفـتـح بــیـهـوش و نـصـرت بــیـمـار
همه دشـت اسـت فـوج فوج حـشـمهمه راه است جـوق جـوق سوار
کـــنــد شـــد بـــاز شـــرک را دنــدانتــــیـــز شـــد بــــاز رزم را بــــازار
خــودهـا را گـشــاده گـشــت غـلـافتـــیــغ هــا را زدوده شــد زنــگــار
بــــاز در مـــرغـــزار هـــنـــدســـتـــانشــاخ مــردی ســعــادت آرد بــار
از تــن گــمــرهــی بــریــزد پــوســتدر دل کـــافـــری بــــرویـــد خـــار
ای عــجــب مــر مــرائیــان امــســالچـنـد خـواهـد جـسـت راحـت پـار
هـــمـــه دیـــدنـــد بــــاز روی جــــدلهــمــه بـــردنــد بـــاز بــوی دیــار
هــمــه از جــان و تــن بــریـده امــیـدهـمـه از خــان و مــان شــده آوار
کـــامـــد آن گـــردزاد گـــرد شــــکـــرکامد آن شـیر سـهم شـیر شـکار
پـــســر بـــو حــلــیــم شــیــبـــانــیسـرکـش و صـفـدر و یل و سـردار
ایــن پــدر زان پــســر کــنــد اعــراضوان بـــرادر ازیــن شـــود بـــیـــزار
چـــاره و حـــیــلــه کــرد نــتـــوانــنــدکه فتـاده اسـت کارشـان دشـوار
گــر جــهـنــد ایـن و گــر فــرو بــنـدنـدپـیـش ایـشـان چـو کـوه راه گـذار
ور بـــزنــهــار بـــا تـــو پـــیــش آیــنــدنــدهــد تــیـغ تــیـزشــان زنــهــار
کــیـســت انـدر زمـیـن هـنـدســتــاناین شـگفتـی ز رای خـامه شمار
کــه نــلــرزد ز هــول تـــو چــون مــرغکـه نـپـیچـد ز تـرس تـو چـون مـار
وقــت کــار اســت کــار کـن بــرخــیـزدشـمـنـان را نـداشـت بـاید خـوار
هسـت بـر جـای خـویش مـرکـز کـفـرزود گــردش در آی چــون پـــرگــار
سـطـوتـی هـسـت این چـنـین هـایللشـکری هسـت این چـنین جـرار
بـه شـعـیب و غـضـنـفـر این دو هـژبـرکـه سـپـاه گـران سـبـک بـشـمار
آن چـنـان دان کـه نـصـرت و فـتــحـنـداین عـزیـزانـت بـر یـمـین و یـسـار
ســـرکــشــان ســـپـــاه حـــضــرت راهـمـه بــر سـاقـه و جـنـاح گـمـار
هـم بــریـن تــعـبــیـه بــران کـه ظـفـرســپــهـت را نـکــو بــرد هـنـجــار
تــو چــو پــیـل دمــان مــیـانـه قــلــبپــیـش بــر کـن غـزات و ره بــردار
کــوه پـــویــنــده در مــصـــاف فــکــنمــرگ تـــابـــنــده از نــیــام بـــرآر
نـاشــکــســتــه مـدار هـیـچ مـصــافنـاگـشــاده مـگـیـر هـیـچ حــصــار
نـــامـــه هـــای فـــتـــوح کـــن پـــرانبــه سـوی پــادشـاه گـیـتــی دار
در خـــراســـان و در عـــراق افـــکـــنهـر زمـان از فـتــوح خـویـش آثــار
چــون گــذاری بــه تــیـغ تــیــز نــبــردحـق مجـلس بـه جـام می بـگذار
گـــاه خـــون ریــز و گــاه زرافـــشـــانگـاه کـین جـوی و گـاه نیکـی کـار
بــــرق مـــانـــنـــد بــــرمـــعـــادی زنابـــر کـــردار بـــر مـــوالـــی بــــار
جــاه و تــخــت تــو دســتــیـار تــوانـدبــادی از جـاه و تـخـت بــرخـوردار
تـــا کـــنــد گــوی شـــکـــل ثـــبـــاتتــا کــنــد چــرخ تــیـز گــرد مــدار
شــاه بــر تــخــت مـلـک بــاقـی بــادبــا هـمـه عــز و نـاز و دولــت یـار
داده یــاران بـــه بـــنــدگــیــش رضـــاکـرده شـاهان بـه چـاکریش اقـرار
مـــاه رادیــش را مـــبـــاد خـــســـوفمـی شــادیـش را مـبــاد خــمــار
تــو بــه نــزدیـک او بــه خــدمــت هـااز هـمـه کـس عـزیـزتــر صـد بــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.