ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از بزرگان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــادبـــاش ای ســـپـــهــر آیــنــه وارکــه گــشــادی چــو آیـنــه اســرار
نـیـســت مــعــلــوم خــلــق عــالــم راکـه چـه بــازیـچـه داشـتـی در کـار
تــا تــو نــیــرنــگ خــویـش بــنــمــودیرنــگ گــیــتـــی شـــد از در دیــدار
شـــــکـــــم روزگـــــار آبـــــســـــتـــــنبـــچــه ای زاد چـــون هــزار نــگــار
روز فــــرصــــت ز مـــهـــر بــــرد فـــروغبـــاغ دولـــت ز چـــرخ دیــد بـــهــار
یـافـت سـیر و ثـبـات مـحـکـم و راسـتمــلــک ثــابــت ز کــوکــب ســیــار
چـــرخ زنــگــارگــون زدود چـــو صــبـــحتـــیـــغ بــــران فـــتـــح را زنـــگـــار
بـــوتــه مــمــلــکــت بـــه جــوش آمــدگــوهــر مــلــک را گــرفــت عــیــار
داد اقــبـــال مــلــک هــفــت اقــلــیــمبـــر جـــهــانــدار شـــهــریــار قــرار
پـــادشـــا بـــوالــمــظــفــر ابـــراهــیــمآســـمـــان جـــاه آفـــتــــاب آثــــار
مـلــکــی خــســروی کــه خــوانـنـدشخــســروان جــهـان مـلـوک شـکـار
مـلـک قــطــب اســت و رای او گــردونچـرخ نقـطـه سـت و قـدر او پـرگـار
آفــتــابـــی اســت آن ســپــهــر افــروزآسـمـانـی اسـت این زمـانـه نـگـار
مــهــر او را نــعــیــم خـــلــد نــســیــمکـــیـــن او را اثــــر چــــرخ شــــرار
عــــنـــصــــر گــــوهـــر قــــریـــش از اوبــر جـهـان کـبـر مـی کـنـد هـمـوار
تـــا مــزیــن بـــه نــام عــالــی اوســتروی دنـــیـــا و چــــهـــره دیـــنــــار
پــــادشــــاهـــا قـــضــــا پــــدیـــد آوردخــلــق را بــازیــی مــشــعــبــدوار
بـــه دم جـــادویــی بـــتـــفــســانــیــدآتـــش فـــتـــنــه کـــوره پـــیــکـــار
در شـــب تـــیـــره بــــلـــا مـــانـــدنـــدتــیـغ هـا چــون سـتــارگـان بــیـدار
رزم را در زمـــــیـــــن پــــــراکــــــن زودسـپـهی گـشـن و لـشـکـری جـرار
جــوق هــا شــان ســپــهـر تــیـرانــدازفـوج هـاشـان درخــش تــیـغ گـذار
زنـده پــیـلــان بــســتــه را بــگــشــایشـرزه شـیـران خــفـتــه را بــگـذار
بـــه کــلــه گــوشــه ای اشـــارت کــنهـمـه گـیـتـی پـیـاده بـین و سـوار
آن مـــلـــک زادگـــان نــگـــر مـــلـــکـــابـه گـه حـمـلـه بـر یـمـین و یـسـار
گــرز کــوبـــان چــو رســتــم دســتــانتـــیـــغ داران چـــو حـــیـــدر کـــرار
ابــرهــا کــش بــه رخــش در هـر کــوهسـیـل هـا ران بـه تـیـغ در هـر غـار
فـــرش هـــا ســـاز خــــاک را از خـــونپــرده هــا بــنــد چــرخ را ز غــبـــار
ســـــایــــه رایــــت ظـــــهـــــیــــری رابــر جــهـان ســایـه هـمـای انـگــار
مغز گیتـی ز جـور مسـت شـده اسـتاز ســر او بـــبـــر بــه گــرز خــمــار
شــــربــــت تــــیــــغ قــــاهــــری دردهتـــا نـــنـــالـــد زمـــانــه بـــیــمـــار
دهــن مــمــلــکــت نــخـــنــدد خــوشتـــا ســر تـــیــغ تـــو بـــگــریــد زار
هــــر کــــجــــا روی آری از نــــصــــرتپـیش نـصـرت هـمـی بـرد هـنـجـار
نـه قــدر ســوی تــو کــشــد لـشــکــرنــه قــضــا پــیــش تــو زنــد دیــوار
آســمــانــی ســزد کــه پـــیــوســتـــهبــر جــهـان گـردی آســمـان کـردار
آفــتـــابـــی روا بـــود کــه بـــه طــبـــعنـوربــخـشـی بـه هـر بــلـاد و دیـار
هـیـچ دانـی چــه گـویـم ای عــجــبــیراسـت گویی کـه نیسـتـم هشـیار
مغز من خشک شد چو خاک به حبستـا بـمـانـدم چـو ریـگ بــر کـهـسـار
ایـن چــه گـفـتــار چــون مـنـی بــاشـدآری گـسـتـاخـی اسـت در اشـعـار
کــیــســت انــدر هــمــه جــهــان آخــراز هـمـه خـسـروان صـغـار و کـبــار
کـه نـکــرده اســت تــا نـخــواهـد کــردبـــنــدگــی تــو را بـــه جــان اقــرار
هـر کــه طــاعــت نـداردت شــب و روزروز روشـن کـنـی بــر او شـب تــار
اگـــر از ســــرکـــشـــان بــــی دولـــتبـکشد سـرکشی بـه نخـوت و عار
خــویـشــتــن را بــدو مـکـن مـشــغـولکـــار او را بــــه روزگـــار ســــپــــار
هــیــچ دیــدی کــه روزگــار چـــه کــردپـس ازین همه چنین کند همه کار
چــه کـنـد بــیـش از ایـن کـنـد شــاهـاجـای شـاهـان همـی کـنـدت نـثـار
چــرخ گــردانــت بــنــده نــیــک اســتبـه بـد و نـیـک بـر جـهـانـش گـمـار
تـــا نـــهــد بـــر کـــف ولـــی تـــو گـــلتـــا خــلــد در دل عــدوی تــو خــار
طــــبــــع آن را بــــدان کــــنـــد خــــرمجــان ایـن را بــدیـن کــنــد افــگــار
شـــهـــریــارا جـــهـــان گـــردنـــکـــشگـشـت حـق را تــمـام خـدمـتــگـار
شــد بـــه فــرمــان تــو مــفــوض کــردعــهـده عــالــم انــدک و بــســیـار
دفــــتــــر خــــســــروی روی زمـــیـــنداشــت پــیــش تــو گــنــبـــد دوار
تــا کـنـی روشـن و گـشــاده و ســهـلهر چه تیره ست و بسته و دشوار
هــمــه گــفـــتـــار مــنــقــطـــع کــردمگـر چـه کـم نـامـدم همـی گـفـتـار
مــلــک شــرق و شــاه غــرب تــویــیجـــز خــدای جـــهــان نــداری یــار
زیـن مـبــارک رسـول خـویـش بــپــرسکــه زمـیـن کــرد زیـر پــی هـمــوار
بـــاز گـــو ای ســـر مـــلـــوک زمـــیــنکــه نــکــو بـــاز گــویــد او اخــبـــار
تـــا در آفـــاق هـــیــچ شـــاهــی دیــدکــه نــخــواهـد ز تــیـغ تــو زنــهــار
خـــــســـــروا نــــیــــز دم نــــیــــارد زدبــــی مـــراد تــــو عـــالـــم غـــدار
بــه بــشـارت بـهـشـت گـشـت جـهـاننــصــرت آورد شــاخ طــوبــی بـــار
نـه عــجــب گـر کـنـون مـبــشــر فـتــحپـــر بـــرآرد چـــو جـــعــفــر طــیــار
پــس ازیـن شـعـر فـتــح گـویـم از آنـکتــیــز شــد فــتــح نــامــه را بـــازار
تـــــا هـــــمـــــی بـــــنـــــدد آب در آذرتــــا هـــمــــی بــــارد ابــــر در آزار
بـــــاش از دولــــت بــــهــــار آیــــیــــنهــمــچـــو آزاد ســـرو بـــرخـــوردار
نــعــمــت و جــاه و شــادی گــیــتـــیبـــده و بــرکــش و بــگــیــر و بــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.