ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل و می بهتر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
یـک شـب از نـوبــهـار وقـت سـحــربـــاد بـــر بـــاغ کـــرد راهــگـــذر
غــنــچــه گــل پــیـام داد بــه مــیگـفــت مـن آمـدم بــه بــاغ انـدر
خـیمـه هـا سـاخـتـیم ز بـیرم چـینفـرش کـردم ز دیـبــه شـشــتــر
نــز عــمــاری مــن آمــدم بـــیــروننـه بــدیـدســت روی مـن مــادر
نــگــشــادم نــقــاب ســبــز از روینـه نـمـودم بــه کـس رخ احــمـر
بـاد بـر مـن دمـیـد مـشـک و عـبـیـرابــر بــر مـن فـشـانـد در و گـهـر
مــنــتــظــر بـــوده ام ز بــهــر تــو راکــرده ام در مــیــان بــاغ مــقــر
گـر در ایـن هـفـتــه نـزد مـن نـایـیدر نـیـابــیـم تــا بــه ســال دگــر
بــاد چــون بــاده را بــگـفــت پــیـاملـرزه بــر وی فــتــاد در ســاغــر
شــادمـان گـشـت و اهـتــزاز نـمـودروی او سـرخ شـد ز لهو و بـطـر
بــاد را گـفـت ایـنـت خـوش پـیـغـاممـرحـبـا اینـت خـوب و نغـز خـبـر
بـــاز گــرد و بـــگــو جـــواب پـــیــامبــازگـو آنـچــه گـویـمـت یـکـسـر
گـو تـو هسـتـی مخـالف و بـد عـهدکـس نـدیـدم ز تــو مـخـالـف تــر
سـال تــا سـال مـنـتــظـر بــاشـیـمتــا بــبــیـنـیـم چــهـره تــو مـگـر
چــو بــیــایــی نــپــایــی ایــدر دیــربــاربــنــدی و بــر شــوی زایــدر
خــــوب رویـــی و خـــوبــــرویـــان راعـهـد بــا روی کـی بـود در خـور
چــنـد گــه بــازداشــت بــودم مــننــه شــنـیـدم نــوای خــنـیـاگــر
ایــنــک از دولــت و ســـعــادت تـــومن ز حـبـس آمدم سـوی منظـر
کـسـوت مـن شـدسـت جـام بــلـورمرکبـم دسـت تـرک سـیمین بـر
زود بـــشــتــاب تــا بــه فــرخ بـــزمیـابــی از جــود شــهـریـار نـظــر
شـــاه بــــا زر تــــو را بــــرآمـــیـــزدبــر فـشـانـد بــه دوسـتـاران بــر
بــاد از بــوی بــاده مــســت شــدهبــازگـشـت و بــه بــاغ کـرد گـذر
هر چـه پـیش آمـدش همـی بـربـودهـر چـه بـسـپـرد کـرد زیـر و زبـر
در گـل آویـخــت انـدر او و چــنـانـکسـبـز حـله ش دریده شد در بـر
روی گـــل نــاگـــهــان پـــدیــد آمــداز مــــیـــان زمــــردیـــن چــــادر
چــون نـگــه کــرد گــل بــرابــر دیـدروی مــه را ز گــنــبـــد اخـــضــر
شـد ز تــشـویـر مـاه رویـش ســرخدر غم جامه گشت چشمش تر
شادمان شد همه شب و همه روزشـعـرهـا مـی سـرایـد از هـر در
هـمـچــو خــنـیـاگـران شـاه جــهـانهــر زمـــانــی زنــده ره دیــگـــر
شـاه مـحـمـود سـیف دولـت و دینمـیـر صـف دار و خـسـرو صـفـدر
پــادشـاه سـتـوده سـیـرت و رسـمشـهریار خـجـسـتـه طـالـع و فـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.