ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش دیگر از او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نـگـارخـانـه چـین اسـت یـا شـکـفـتـه بـهـارمــه دو پــنـج و چــهـارســت یـا بــت فــرخــار
ز هـر چـهـار نـو آئیـن تــر و بــدیـع تــرسـتنــگــار مــن کــه زمــانـه چــو او نــدیـد نـگــار
چـو آفـتــاب ز مـن تـا جـدا شـدنـد بــه سـرشــدســت بــر مــن روز فــراق او شــب تــار
ز اشــک دیـده در آبــم چــو شــاخ نـیـلـوفـرکــبــود گـشــتــه و لـرزان و زرد و کــوژ و نـزار
نشـسـتـه بـودم دوش از فـراقـش اندهگینبـه طـبـع گـوهـر سـنـج و بـه دیـده گـوهـربـار
چـو زلـفـکـانـش کـرده ز زخـم کـف سـیـنـهچــو عــارضــیـنـش کـرده ز خــون دیـده کـنـار
درآمـد از در حـجــره بــه صـد هـزار کـشـیفـرو نشـسـت بـه پـیشـم چـو صـد هزار نگـار
هــزار گــونــه گــلــنــار بـــر مــه و پــرویــنهـزار ســلـســلـه مـشــک بــر گــل و گـلـنـار
ز روی کـرده هـمـه حــجــره بــوسـتــان ارمبــه زلـف کـرده هـمـه خــانـه کـلـبــه عــطــار
هزار بوسه همی خواستم من از وی گفتبـــده هــزار ولـــیــکـــن مــده فـــزون ز هــزار
در آن میان که همی بـوسه دادمش بـر لبهــزار بــار غــلــط کــردم از مــیـانــه شــمــار
گهی بـه شادی گفتم همی که بـاده بـگیرگـهـی بـه زاری گـفـتـم هـمـی بــوسـه بـیـار
چــو بــاده بــودی بــر دسـت مـن بــرآوردینــوای بـــاربــد و گــنــج گــاو و ســبــز بــهــار
همی نواخـتـی آن لعـبـت بـدیع که هسـتزبـانـش هشـت ولـیکـن بـه لـحـن مـوسـیقـار
چـو بـاده او را بـودی بـخـوانـدمـی پـیشـشمـدیـح شـاه جــهـان خــسـرو صـغـار و کـبــار
امـیـر غـازی مـحـمـود سـیـف دولـت و دیـنخــدایـگــان جــهــانــگــیـر شــاه گــیـتــی دار
مـطــفـزی مـلـکـی خــســروی خــداونـدیکه میر شهر گشای است و شاه شیر شکار
بـه مجـلس اندر رویش بـلند خـورشیدسـتبـــه مــعــرکــه در تــیــرش ســتــاره ســیــار
ربــود هــیــبـــت او از تــن ســپــهــر کــژیبـــبـــرد خـــنــجـــر او ســـر زمــانــه خـــمــار
زدوده تـیـغـش تـا بـی قـرار گـشـت بـه رزمبــه دســت فــرخ او مـمـلـکــت گـرفــت قــرار
هـر آنـکـه از سـر بـرنـده خـنـجـرش بـجـهـدبــه هـر کـجـا کـه رود نـدهـدش فـلـک زنـهـار
کـسـی کـه گـرد ز درگـاه فـرخــش ســایـدنـــگـــشـــت یـــارد گـــردش زمـــانـــه غـــدار
بــه زیـر پـای نـکـوخـواهـش آتـش آب شـودبـه دسـت دشـمـنـش انـدر ز گـل بـرویـد خـار
جـم و فریدون گر جـشن ساخـتـند رواستچــنــیــن بــود ره و آیـیــن خــســروان کــبــار
نـهـاد جــشـنـی شـاه جــهـان از آن بــرتــرکه هست از ایشان بـرتر بـه خسروی صدبـار
چـو رسـم پـارسـیان نـاسـتـوده دید هـمـیبــه رسـم تــازی جـشـنـی نـهـاد خـسـرو وار
زهی بـه سیرت تـو تـازه گشتـه رسم عرببــه تــو فــروخــتــه دیـن مــحــمــد مــخــتــار
کـسـی کـه منکـر بـاشـد خـدای بـیچـون رابــود بــه اصــل و بــه نـســبــت ز دوده کـفـار
چــو دیـد طـلـعـت نـورانـی بــهـشـتــی تــوکـنـد بـه سـاعـت بــر هـسـتـی خـدای اقـرار
بــرهــمــنــی کــه بــه زنــار بــود نــازش اوز بــیـم تــیـغ تــو مـی بــگــســلـد ز تــن زنـار
وگــرنــه هــیــبــت آن تــیـغ اژدهــا پــیـکــرکــنــد بــه ســاعــت زنــار بــر مــیـانـش مــار
از آنـچــه پــار تــو کـردی شـهـا هـزار یـکـینــکــرد رســـتـــم دســتـــان زال در پـــیــکــار
هـزار یـک زان کـامـسـال کـرد خـواهـی بـازبــه تــیـغ تـیـز بــه هـنـد انـدرون نـکـردی پــار
خـبــر شـنـیـدیـم از رسـتــم و ز تـو دیـدیـمعـیـان و هـرگـز کـی چـون عـیـان بـود اخـبــار
هـزار سـال بــزی شـاد تـا بــه هـر سـالـیگـشــاده گـردد بــر دســت تــو هـزار حــصــار
بــتــاب بــر هــمــه آفــاق آفــتــاب صــفــتبــگــرد گــرد هـمــه عــالــم آســمــان کــردار
بـه معرکه اندر بـا دشمنان چو بـحر بـجوشبـه مـجـلـس انـدر بـر دوسـتـان چـو ابـر بـبــار
زمـین چـنـانـکـه تـو دانی بـه تـیغ تـیز بـگـیرجـهان چنان که تـو خواهی بـه کام دل بـگذار
خـزینـه های مـلـوک زمـین همـه بـربـخـشنــهــاده هـای شــهـان جــهـان هـمــه بــردار
ز چـرخ یافتـه داد و ز بـخـت گشـتـه بـه کامز مــلــک روزی مــنــد و ز عــمــر بـــرخــوردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.