ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صفت اسب و مدح عارض لشکر عمادالدین منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــیــار آن بـــاد پـــای کــوه پـــیــکـــرزمــیـن کــوب و ره انـجــام و تــکــاور
هـــیـــون ابــــر ســــیـــر تــــنـــدر آواکـه لنگ و گـنگ شـد وزو ابـر و تـندر
تــنــش چــون صــورت ارژنــگ زیــبـــامـیـان چــون خــامـه مــانـی مـصــور
جـهـد بـیـرون ز چـنـبـر گـر بـخـواهـیکــنــد نــاورد گــه بــر تــیـغ چــنــبــر
چـو آهن صـلب و کف خـیزدش ز آهنچــو آذر تــنــد و خــوی زایـدش ز آذر
قـلـم کـردار دسـت و پـایـش و گـوشچـــو نــامــه در نــوردد کــوه و کــردر
هـــوا از گـــرد او چـــون ابـــر تـــیـــرهروان کــشــتــی او بــا چــار لــنــگــر
چـرا تـاریک شـد از چـشـم خـورشـیدچـو سـمـش سـرمـه گـردانید مـرمـر
جـــهـــان رزم را بـــادی مـــجـــســـمزمــیـن صــیــف را وهــمــی مــصــور
رکــاب عــارض لــشــکــر کــشــنــدهبـه حـسـن او کشیده خـشم لشـکر
عـمـاد دیـن و قـطـب مـلـک مـنـصــورکـه دولـت را بـه نـام اوسـت مـفـخـر
خــداونـدی کـه ذات خــلـقـت اوسـتکـــمـــال صـــنـــع یــزدان گـــرو گـــر
خــجــسـتــه نـام او بــر فـرق نـصـرتنــمــایــنــده چــو انــدر تــاج گــوهــر
نه چـون قدرش بـه بـالا هفـت گردوننه چون جاهش به پهنا هفت کشور
ز خـلـقـش کـوه بـابـل خـورده آسـیبز جــودش گـنـج قـارون بــرده کـیـفـر
صــفــات او ز هــر زشـــتـــی مــنــزهخـصـال او بــه هـر خـوبــی مـشـهـر
رود انـصــاف بــا طــبــعــش پــیـاپــیدود اقـــبــــال بــــا امـــرش بـــرابـــر
ز رایـش آســمــان مــلــک چــونـانـکزمــیــن از آفـــتـــاب نــور گــســـتـــر
کــمــال او عــروس آیـیـن در آویـخــتز گـــــوش و گـــــردن ایـــــام زیــــور
خـرد بــا دسـتــگـاه جــود و فـضـلـشنــخــوانــده کــوه و دریـا را تــوانــگــر
بــزرگــا ســرورا چــون تــو نــبــیـنـنـدبـه گـیـتـی یک بـزرگ و هـیچ سـرور
جهان با حشمتت همدست و همدلفلک بـا رتـبـتـت هم پـشـت و همبـر
هـمـانـا حــزم و عـزم تــو نـهـادســتبـه گـرودن بــر ثـبــات و سـیـر اخـتـر
بــگـریـد کـلـک تــو بــر عــاج و کـافـوربـخـندد خـلق تـو بـر مشـک و عـنبـر
نــیــاز از داوری کـــردن فـــرو مـــانــدچـــو شــد امــیــد را جـــود تـــو داور
بـــه صــحــن مــرغــزار نــعــمــت تــوامـل را خـوابــگـاهـسـت و چـرا خـور
ز گیتـی خـشکسال بـخل بـرخـاستاز آن بــــارنـــده کـــف جــــود پــــرور
مــعــالــی را نـمــانـد روی بــی رنـگمـکــارم را نـگــردد شــخــص لــاغــر
ثـــنـــا را تـــیـــز بــــاشـــد روز بـــازارکـه بـاشـد چـون تـو در عـالم ثـناخـر
بــه حــسـن شـعـر مـن بــر رادی تــوشگفتـی بـین که چون افتـاد در خور
عـطـای تـو نه مـعـمـول و نه مـبـغـضثــنــای مــن نــه مــنــحــول و مــزور
خـــداونــدا مــرا اوصـــاف خـــلــقـــتچــو نـافــه خــاطــری دارد مــعــطــر
مـــیــان مـــوج مـــدح تـــو چـــنــانــمکــــه انــــدر ژرف دریـــا آشــــنــــاور
نه دسـت آنـکـه در پـایی زنـم دسـتنـه روی آنـکــه بــیـنـم روی مــعــبــر
بـه جـان و تـن همی کوشید خـواهمز بـــهــر در دریــن دریــای مـــنــکـــر
ز مــدح تــو بـــه مــدح کــس نــیــازمکــس از دریـا نــیـازد ســوی فــرغــر
ولــیـکــن بــر مــن امــروز از جــدایـیشـــب دیـــجـــور شـــد روز مـــنـــور
همی بـگـذارم اینجـا قـرص خـورشـیدنــهـم روی از ضــرورت ســوی خــاور
بـه ز قـوم و حـمـیـم افـکـنـد خـواهـمبــه تـیـمـار و عـنـا رنـجـور و مـضـطـر
تـــنـــی از بـــهـــر تـــو بـــا زاری زیــررخـــی از هـــجـــر تـــو بــــا زردی زر
ز تــف رنـج انـدیـشـه جــگـر خــشـکز بــیـم جــان شــیـریـن دیـدگـان تــر
مـعــاذالـلـه نـیـم رنـجــور و غـمـگـیـنز هــجـــران نــگـــار مـــاه مـــنــظـــر
دل افـروزی کـه انـدر جـوی چـشـمـمخـیالش رست چـون سیمین صنوبـر
گـل از جــور جــمـالـش روی پــرخـونچـنار از رشـک قدش دسـت بـر سـر
شــده مـتــروک از آن تــصـویـر مـانـیشــده مـنـســوخ از آن تــمــثــال آذر
دژم گــشــتـــه ز رویــش روی لــالــهخجل مانده ز چشمش چشم عبـهر
فــراق تــو بــخــواهــد گــســتــریـدنز خــار و آتــشـم بــالـیـن و بــسـتــر
هـوای تــو بــه مـن بــرکــرد خــواهـدزمــانــه مــظــلــم و آفــاق مــغــبـــر
هـمـی در پـیـش بـرخـواهـم گـرفـتـنرهی بـا سـهـم دوزخ هول مـحـشـر
کـشــنـده آب او بــر کـوه شــمـشـیـرخـلـنـده خــارش انـدر خـاره نـشـتــر
ســمـومـش گـرد کـرده آب در حــوضســرابــش آب کـرده ســنـگ در جــر
ز تــــرس او هـــوا را دیـــده گـــریـــانز بــیـم او شــفـق را چــهـره اخــضـر
قـضـا را داد خــواهـم شــب طـلـیـعـهصــبـــا را کــرد خــواهــم روز رهــبــر
هـژبـری بـود خـواهـم آهـنـیـن چـنـگعـقابـی گشـت خـواهم آتـشـین پـر
مـگـر عـبـره کـنـم شـبـهـای بـی حـدپـس پـشت افکنم شخ های بـی مر
چـو کـشـتـی از شـکـم در پــنـج دریـابــرون آیـم بـه پـشـت خـنـگ زیـن ور
بـــریــن لــاغـــر تـــن گــردن بـــریــدهکـه از پــولـاد ســفــتــه دارد افـســر
مــرا جــایـی هــمــی بــایـد نــهــادنز بـاز و چـرغ و شـاهـین راه یـکـسـر
ازیــرا ســوی صــدر تـــو ازیــن پـــسنـبــاشــد قــاصــد مـن جــز کـبــوتــر
بــس آسـانـسـت بــر تــو کـز فـراقـتنــگـــردد آب عـــیــش مــن مــکـــدر
ولـیکـن بـخـت بـد کـرده سـت بـر مننـهـاده طــبــعـت انـدک پــایـه بــرتــر
هـمـی چــون از رضــای شــافـی تــودر این مـدت نصـیبـم هسـت کـمـتـر
چـنان نالم کـه بـر معـشـوق عـاشـقچــنـان گــریـم کــه بــر فــرزنـد مـادر
ز مـن گـر زخــم مـن گـردانـدت شــادهمـان یابـی بـه گـوش از زخـم مزمر
و گــــر آتــــش زنـــی انـــدر دل مـــنهمـان گـیری کـه مغـز از دود مـجـمر
اگـــر پـــر زهــر گـــردانـــی دهــانـــمزبــانـم گـویـدت شـکـری چــو شـکـر
اگـر بــر فـرق مـن خــشـمـت بــبــاردچـو بــاران ذره از هـر تــیـغ و خـنـجـر
بــه حــق نـعــمـت تــو گــر گـشــایـمدری جـز خـدمتـت بـر خـویشـتـن بـر
همی تـا خـامه و سـاغـر بـه دسـتـمبـود خـنـدان و گـریـان درد و مـحـضـر
مـرا در هـیـچ بــزم و هـیـچ مـجــلـسمــرا بــر هــیـچ درج و هــیـچ دفــتــر
نـخـواهـد جـز بـه نـامـت رفـت خـامـهنخـواهد جـز بـه یادت گشـت سـاغر
هـمـی تــا هـال یـابــد گــوی مــرکــزهــمــی تـــا دور دارد چــرخ مــحــور
زمین روشـن نگردد جـز بـه خـورشـیدعـرض قـایم نـبـاشـد جـز بـه جـوهـر
نـشــســتــه بــر ســریـر عــز مــربــعبــــه فـــرمـــان تـــو گـــردون مـــدور
بــه عـشـرت بــر هـمـه رامـش تـوانـابـه هـمـت بـر همـه نـهمـت مـظـفـر
بــه رتــبــت جـاه تــو گـشـتـه مـقـدمبـه مـدحـت عـمر تـو گـشـتـه مؤخـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.