ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت شیر و مدح آن وزیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــگـشـاد خــون ز چــشـم مـن آن یـار سـیـم بــرچـون بـر بـسـیج رفـتـن بـسـتـم هـمـی کـمـر
او آفــتــاب و هــمــچــو مــطــر اشــکــش و مــرادر آفـــتــــاب نـــادره آمـــد هـــمـــی مـــطــــر
گــه روی تـــافــت گــاه بـــبـــوســـیــد روی مــنگـه بــر بــکــنـد و گــاه گـرفــت او مـرا بــه بــر
گــه گــفـــت اگـــر تـــوانــی ایــدر مــقـــام کـــنگــه گــفــت اگــر تــوانـی بــا خــود مـرا بــبــر
گـفـتـم کـه حـاجـتـم بـه تـو افـزون کـنـون از آنـکحـاجـت فـزون بــود بــه مـه ای مـاه در سـفـر
نـه نـوگـلـی و شــکــر دانـم کـه چــاره نـیـســتاز آفــــتــــاب و بـــــاران کــــس را بـــــه راه در
تـــرســـم ز آفـــتـــاب فـــرو پـــژمــری چـــو گــلبــگـدازی ای نـگـار ز بــاران تــو چــون شــکــر
و ایـدر مـقــام کــردن دانـی کــه چــاره نـیـســتچــون داد روی ســوی ســفــر نــازش بــشــر
بــــــدرود کــــــردم او را وز وی جــــــدا شــــــدمدر پــیــش بـــرگــرفــتــم راهــی پــر از عــبـــر
در بـــیــشـــه ای فـــتـــادم کـــانـــدر زمـــیــن اومــالــیــده خـــون جـــانــوران و بـــریــده ســـر
نــه ز انــبــهــی تــوانــد آمــد بــه گــوش بــانــگنــه ز دیــدگــان تــوانــد رفــتــن بـــرون نــظــر
چــون ســرگـذشـت مـجــنـون پــر فـتــنـه و بــلـاچـــون داســـتـــان وامــق پـــرآفــت و خـــطــر
زان آمـدم شــگــفــت کــه از بــس بــلــا و شــوردر وی چــگـونـه یـارد رســتــن هـمـی شـجــر
شـــد بـــســـتـــه مــرکــبـــان را دم از بـــرای آنکــامــد بـــه گــوش ایــشـــان آواز شــیــر نــر
آمـد بــرون ز بــیـشـه یـکـی زرد و سـرخ چــشـملــاغــر مــیـان و انــدک دنــبــال و پــهـن ســر
رویــش چــراســت زرد نــتـــرســیــده او ز کــسچشمش چـراست سرخ نبـودش شبـی سهر
می جست همچو تیر و دو چشمش همی نمودمـانـنـد کــوکــب ســپــر از روی چــون ســپــر
مــانــنــد آفــتـــاب هــمــی رفــت و بـــر زمــیــنهـمـچـون مـجــره پــیـدا از پــنـجـه هـاش اثــر
از ســـهــم روی و بـــانــگ نــخـــیــز و گـــریــز اوهر زنده چشم و گوش همی داشت کور و کر
آنــجــا کــه قــصــد کــرد بــســان قــضــاش دیـدوانــچــش مــراد بــود بــیــامــدش چــون قــدر
آتـــش نـــهـــاد و خـــیـــره بــــود در مـــیـــان آبخــورشــیـد رنــگ و تــیـره از او جــان جــانــور
مـانـنـده خــور اسـت هـمـیـشـه بــه طـبــع گـرمآری شــگـفــت مـی نـبــود گــرم طــبــع خــور
از بــهـر چـیـسـت تــارک جــوشـان و تــرش رویچــون یـافـتــه اســت دانـم بــر جــانـور ظــفـر
در سـهـم و جـنـگ دانـد رفـتــن هـمـی چـو تــیـروز بــد چــو تــیـغ کــرد نــدانــد هــمــی حــذر
هــســت او قــوی دل و جــگــرآور ز بـــهــر آنــکبــاشــد طــعــام او هـمـه ســالـه دل و جــگـر
گــشـــت او دلــیــر و نــامــور از بـــهــر آنــکــه اوبــــســـیـــار بــــرد جـــان دلـــیـــران نـــامـــور
خـورشـیـد رنـگ و فـعـل شـهـابــسـت بـهـر آنـکدر مــرغـــزار چـــون فـــلــک او را بـــود مــمــر
گــفــتــم کــه یـارب او را بــگــمــار و چــیـره کــنبــر دشــمــنــان صــاحــب کــافــی پــر هــنــر
مـنـصـوربــن سـعـیـد بــن احــمـد کـه در جــهـانچـون فـضـل نامور شـد و چـون جـود مـشـتـهر
گــر طــول و عــرض هـمـت او را داردی ســپــهـرخـورشـیـد کـی رسـیـدی هـرگـز بــه بــاخـتــر
ور آفــتـــاب بـــودی چـــون مــهــر او بـــه فــعــلجــز جــانــور نــبــودی در ســنــگ هــا گــهــر
ای مـدحـتــت بــه دانـش چـون طـبــع رهـنـمـایوی خـدمـتـت بــه دولـت چـون بــخـت راهـبــر
جـــز خـــدمــت تـــو خـــدمــت کـــردن بـــود ریــاجــز مـدحــت تــو مـدحــت گـفـتــن بــود هـدر
جــودت بــه خــاص و عـام رســیـده چــو آفـتــابفـضـلـت چـو روزگـار گـرفـتـه سـت بــحـر و بــر
چــرخـی و از تــو بــاشـد چـون چـرخ نـیـک و بــدبــحـری و از تـو خـیـزد چـون بــحـر نـفـع و ضـر
بــا رتــبــت تــو گــردون بــی قــدر چــون زمــیــنبــا هـیـبــت تــو آتــش بــی تــاب چــون شـرر
در جــســم هــا هــوای بـــقــای تـــو چــون رواندر چـشـم هـا جــمـال لـقـای تــو چـون بــصـر
مـن مـدحــت تــو گــفــت نـدانـم هـمـی تــمــاممـانـنـد تـو تـویـی و سـخـن گـشـت مـخـتـصـر
مـعـشـوق تـا چـو زر ز کـف من جـدا شـده سـتاو را هــمــی بــجــویـم در خــاک هـمــچــو زر
از فــضـــل خـــویــش دایــم رنــجـــور مــانــده امشـــاخ درخـــت رنـــج بــــود دایـــم از ثــــمـــر
یــک هــمــت تـــو حـــاصـــل گـــردانــدم هــمــمیــک فـــکـــرت تـــو زایــل گـــردانـــدم فـــکـــر
از آتـــش فــراق دل آتـــشـــکــده شـــده ســـتوز آب ایـن دو دیــده کــنــارم هــمــی شــمــر
از بـس سـمـر کـه گـفـتـه ام انـدر فـراق دوسـتهمـچـون فـراق گـشـتـه ام اندر جـهان سـمـر
چــون مــهــربـــاد روز بـــقــای تـــو بـــی ظــلــامچـون چـرخ بــاد سـاعـت عـمـر تـو بــی عـبــر
مــاه تـــو بـــا جــلــالــت و عــز تـــو بـــا ثـــبـــاتعـمـر تــو بــا سـعـادت و عـیـش تــو بــا بــطـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.