ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــو روشــن شــد از نــور خــور بـــاخــتــرشـد از چـشـم سـایه زمـیـن زاسـتـر
بـــر آورد خـــورشـــیـــد زریـــن حـــســـامفـرو رفـت مه همـچـو سـیمین سـپـر
چـــو خـــورشــیــد تـــابـــان و ســرو رواننــگــاریــن مــن کـــرد بـــر مــن گــذر
بــــه دســــت انـــدرون بــــی روان نـــوانز مـن در غــم عــشــق نـالــنـده تــر
ز تـــیــمــار آن لـــعـــبـــت زهــره فـــعـــلز هــجـــران آن روی خــورشــیــد فــر
بـــدو گــفــتــم ای بـــهــتــر از جــان و دلچـو بــردی دل مـن کـنـون جـان بــبـر
دلــم هـمـچــو زهـره اســت در احــتــراقتـنـم هـمـچـو خـورشـیـد انـدر سـفـر
چــــرا هــــر شــــبــــی ای دلــــارام یـــارچــرا هـر زمـان ایـن نـگـاریـن پــســر
بــه دشــت دگــر بــیــنــمــت خــوابــگــاهز حــوضــی دگــر بــیـنـمــت آبــخــور
تــو را ای چــو آهـو بــه چــشــم و بــتــگسـگـانـنـد در تــک چـو مـرغـی بــپــر
چـــرا بـــا تـــو ســـازنــد کــاهــو و ســگنـســازنــد پــیـوســتــه بــا یـکــدگــر
تـو را شـب بـه صـحـرا نمد پـوشـشـسـتتــو را روز بـــر کــه فــلــاخــن کــمــر
چــو خــورشــیـد رنــجــت نـیـایـد ز ســیـرچــو نـرگــس زیـانــت نــداری ســهـر
مـهـی تــو کـه هـرگـز نـتــرســی ز شــبگـلـی تــو کـه تــازه شــوی از مـطــر
چــو نــیــلــوفــر انــس تـــو بـــا جــوی آبچـو لـالـه هـمـی جـای تــو در خـضـر
بـــریــده بـــه حـــکــمــت ســراپـــای تـــوبــسـفـتــه بــه نـیـرنـگ پــهـلـو و بــر
بــه حــیـلـت کــنـنـد از شــکــر نـی جــداتـو مقـرون کـنی نی همی بـا شـکـر
نـــــی نـــــاتـــــوان چـــــون درنـــــگ آورددل انــدر نــشــاط و تــن انــدر بــطــر
چـــون در ســـفـــتـــه وز آب زاده چـــو درچــــو زر زرد و از خـــاک زاده چــــو زر
شـد او کـهربـا رنگ چـون گشـت خـشـکزمـــرد صـــفـــت بـــود تـــا بـــود تـــر
چـو شخـصیسـت در وی نفس چـون روانچـو شـاخـیسـت زو شـادمـانی ثـمـر
بــســی بــوده هـمـشـیـره بــا شـاخ گـلبـسـی بـوده هـمـخـوابـه بـا شـیر نـر
چــو شــخــص دلـیـران هـمـه پــر ز زخــمچـو دسـت عـروسـان هـمـه در صـور
سرش گوش گشتست و چشمش دهانسـراید بـه چـشم و نیوشـد بـه سـر
چــو عــاقــل هـمـی تــا نـگـویـد ســخــنازو هـــیــچ پـــیــدا نـــیــایــد هـــنـــر
چـو بــلـبــل شـد او بــر گـل روی دوسـتنـوا مـی زنـد وقــت شــام و ســحــر
تـو گـویـی کـه طـوطـیـسـت انـدر سـخـنکــه از آب گـردد هـمـی گـنـگ و کــر
چــو قــمــری هـمـی نـالــد و هـمــچــو اوز گـردنـش طـوقـی بــه گـردنـش بــر
زبــان نــیـســت او را و جــان نـی ولــیـکز دسـت تــو گـویـاسـت چـون جـانـور
دم تــو مــگــر مــدحــت صــاحــب اســتکـز او گـنـگ گـویـا شــد و بــا خــطـر
عــمــیـدی کــه اخــبــار او هـمــچــو دیـنرســیـده اســت در هـر بــلـاد و کــور
ابـــونــصـــر مــنــصـــور کـــانــدر جـــهــانشـده نـام او چــون هـنـر مـشــتــهـر
ازو خـــلـــق او چـــون ز گـــردون نــجـــوموزو لــــفـــــظ او چـــــون ز دریــــا درر
ز حـــرص عــطــا خـــواهــد انــدامــهــاشکه هر یک شود دسـت و پـا شد گهر
چـــنــان کــز پـــی شــکــر او مــادحـــشزبـان خـواهـد انـدام هـا سـر بـه سـر
بـــزرگـــا ســـزد گــر کـــنــی افـــتـــخـــارکه بـی شک جـهان را تـویی مفتـخر
تــو را صــدق بـــوبـــکــر و عــلــم عــلــیتــو را فـضــل عـثــمـان و عـدل عـمـر
تـــــویــــی در تـــــن ســـــرفــــرازان روانتــویــی در ســر کــامــکــاری بـــصــر
کــه کـــرد از حـــوادث ســـپـــر جـــاه تـــوکــه تــیـر قــضــا شــد بــر او کــارگـر
بــنـامـت کـه زد دسـت در شـاخ خــشـککــه چــون نـخــل مــریـم نـیـاورد بــر
چــو مــدح تــو را گــفــت نــتــوان تـــمــامهـیـم جـای کـردم سـخـن مـخـتـصـر
هـمـی چـون سـکـنـدر بــگـشـتـم از آنـکبــمــانـد بــه هـر شــهـر از مــن اثــر
ســـکـــنـــدر نــدیــد آب حـــیــوان و مـــنهـمـی بـیـنـم ایـنـک بــه جـام تـو در
گــر از مــجـــلــس تـــو بـــیــایــم قــبـــولبــســان ســکـنـدر شـوم بــی مـگـر
بـــــه تـــــاریــــکـــــی روزگـــــار انــــدرونبــه دســت آیـدم کــان گــوهــر دگــر
بــزی تــا بــتــابــد هــمــی مــهــر و مــاهبــمـان تـا بـمـانـد هـمـی بــحـر و بــر
بـــه چــشــم بـــقــا روی اقــبـــال بـــیــنبــه پــای طـرب فـرش دولـت ســپــر
بـــپـــای و بــــبــــال و بـــبــــار و بـــتـــابچو کوه و چو سرو و چو ابر و چو خور
مـــراد و نـــشـــاط و خـــزیــنـــه جـــهــانبــیـاب و بــبــیـن و بــپــاش و بــخــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.