ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح دیگر از آن بزرگ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دوال رحــلـت چــون بــر زدم بــر کـوس ســفـرجــز از ســتــاره نـدیـدم بــر آسـمـان لـشـکـر
چـو حـاجـیـان ز مـی از شـب سـیـاه پـوشـیدهچـو بــنـدگـان زمـجـره سـپـهـر بــسـتـه کـمـر
بـه هسـت و نیست در آرد عنان من در مشتچــو دو فـریـشـتــه ام از دو سـو قـضـا و قـدر
مـبــاش و بــاش ز بـیـم و امـیـد بــا تـن و جـانمجـوی و جـوی ز حـرص و فتـوح در دل و سـر
مـرا بـه چـون شـود و کـاشـکـی و شـایـد بــودحـذر نـگـاشـتـه در پــیـش چـشـم یـک دفـتـر
اگـر چـه خـوانـد همـی عـقـل مـرمـرا در گـوشقــضــا چــو کــارگــر آمـد چــه فــایـده ز حــذر
گـه از نـهیبـم گـم شـد همـی چـو مـاران پـایگـهـم ز حـرص بــرآمـد هـمـی چـو مـوران پــر
تــن از درنــگ هــراس و دل از شــتــاب امــیـدبـه طؤ و سـرعـت کـیوان همی نمـود و قـمـر
چـو خـار و گل ز گل و خار روی و غمزه دوستز تـف و نم لـب من خـشـک بـود و مژگـان تـر
وگــرنـه گـیـتــی خــشــک از تــف دلـم بــودیز اشــگ چــشــمــم بــر خــنــگ زیـورم زیـور
بـدان دم انـدر رانـدم هـمـی ز دیـده سـرشـگدل از هــوا رنــجــور و تــن از بــلــا مــضــطــر
بــه لــون زر شــده روی مــن از غــبـــار نــیــازبـه رنگ می شـده چـشم من از خـمار سـهر
نـه بـوی مـسـتـی در مـغـز مـن مـگـر زان مـینه رنـگ هسـتـی در دسـت مـن مـگـر زان زر
رهـی چــو تــیـغ کـشـیـده کـشـیـده و تــابــاناثــر ز سـم ســتــوران بــر او بــه جــای گـهـر
اگـــر چـــه تـــیــغ بـــود آلـــت بـــریـــدن مـــنهــمــی بـــریــدم آن تـــیــغ را بـــه گـــام آور
وگــر بــه تــیـزی گــردد بــریــده چــیـز از تــیـغازو هـمـی بــه درازی بــریـده گــشــت نـظــر
چــو آفــتــاب نـهـان شــد نـهـان شــد از دیـدهنــیــام او شــب دیــرنــده تــیــره بــود مــگــر
مـخــوف راهـی کـز ســهـم شــور و فـتــنـه اوکـشـیـد دسـت نـیـارسـت کـوهـســار و کـور
کـه از جـگـر جـگـر من چـون خـون دل گـشـتـهگـهـی ز خــون دلـم خــون شــده دل اخــگــر
گــهـی چــو خــاک پــراکــنــده دل ز بــاد بــلــاگـهـم چـو پـوسـت تـرنـجـیـده دل ز آتـش حـر
شــهـاب وار بــه دنـبــال دشــمــنــان چــو دیـوفــرو بـــریــدم صــد کــوه آســـمــان پـــیــکــر
گـهـی بـه کـوه شـدی هـم حـدیث مـن پـروینگهی بـه دشـت شـدی هم عنان من صـرصر
بـــســان نــقــطــه مــوهــوم دل ز هــول بــلــاچــو جــزء لــایـتــجــزا تــن از نــهـیـب خــطــر
ولــیـک از هـمــه پــتــیـاره ایـمــن از پــی آنـکمـدیح صـاحـب خـوانـدم هـمـی چـو حـرز زبـر
عـمـاد دولـت مـنـصـور بــن سـعـیـد کـه یـافـتفــلـک ز فــرش قــدر و جــهـان ز قــدرش فــر
بـه بـاغ انس که رویش چـو گل شـکفتـه شـودز بـــهــر ســـایــل و زایــر ســـعــادت آرد بـــر
بــه قــوت نـعــم و پــشــت نـعــمـت اویـســتامــیــد یــافــتــه بــر لــشــگــر نــیــاز ظــفــر
کـجـا سـفـینه عـزمـش بـر آب حـزم نشـسـتنـشــایـدش مــگــر از مــرکــز زمــیـن لــنـگــر
شـکـوه جـاهش گر دیده را شـدی محـسـوسســپــهـر و انـجــم بــودی ازو دخــان و شــرر
ز مـاده بــودن خــورشـیـد را مـفـاخــر تــســتکــه طــبــع اوســت مـعــانـی بــکــر را مــادر
ز بــهـر آنـکـه بــه اصـل از گـیـاسـت خــامـه اوبــاصــل هـم ز گـیـا یـافــتــنـد زهـر و شــکــر
بــه نـعــت مــوجــز تــیـغــش زمــانـه را مــانـدکه بر ولی همه نفع است و برعد و همه ضر
بــزرگــوار کــریـمــا چــو طــبــع تــو دریــاســتشـگـفـت نـیسـت ز طـبـع تـو گـوهر و عـنـبـر
مـکـارم تـو اگـر زنـده مـانـد نـیـسـت شـگـفـتکه مجلس تـو بـهشت است و دست تو کوثر
نـدیـد یـارد دشــمــن مــصــاف جــســتــن تــواگر چـه سـازد از روز و شـب سـپـاه و حـشـر
نــکـــرد یــارد بـــی رای تـــو مــمـــر و مــمـــارســپــهــر زود مــمــار و نــجــوم تــیــز مــمــر
بــه حـل و عـقـد هـمـی حـکـم و امـر نـافـذ تـورود چــو ابــر بــه بــحــر و رســد بــاد بــه بــر
اگــر نــبـــاشــد فــرمــان حــزم تــو مــقــبـــولابـــا کــنــد ز پـــذیــرفــتـــن عــرض جـــوهــر
وگــر ز عـــزم و ز حـــزم تـــو آفــریــده شـــدیبــه طــبــع راجــع و مــایـل نـیـامــدی اخــتــر
بــسـاخــتــنـد چــهـار آخـشـیـج دشـمـن از آنکه رأی تـسـت بـه حـق گشـتـه در میان داور
بــه چــرخ و بــحــر نـیـارم تــو را صــفـت کـردنکه چرخ بـا تـو زمین است و بـحر بـا تـو شمر
ز بـهر روی تـو خـورشید خـواسـتـی که شـدیشـعـاع ذره ش چــون نـور دیـده حـس بــصـر
بـه روز بـخـشش تـو ابـر خـواسـتـی که شدیز بــهـر جــود کـف تــو چــو قــطــره هـای درر
بـهی ز خـلـق و هم از خـلـقـی و عـجـب نبـودکــه هــم ز گــوهــر دارنــد افـــســـر گــوهــر
بــه نـعـمـت تـو کـه تـا غـایـبــم ز مـجـلـس تـونــکـــرد در دل مــن شـــادی خـــلـــاص اثـــر
بــبــنــد گــو در عــمــرم زمــانـه را چــو نــعــمنـمـی گــشــایـد از مـجــلـس تــو بــر مـن در
در آب و آذرم از چـشم و دل بـه روز و بـه شبنـه هـیـچ جـای مـقـام و نـه هـیچ جـای مـقـر
ولـیـک مـدح و ثـنـای تـو را بــه خـاطـر و طـبــعچـــو چـــنــدن انــدر آبـــم چـــو عــود بـــر آذر
ز شـوق طـلـعـت و حـرص خـیـال تـو هـسـتـمبــه روز چـون حـربــا و بـه شـب چـو نـیـلـوفـر
رضــا دهـی بــه حــقـیـقـت کـه کـارم انـدر دلمـگـر بـه سـر بـرم این عـمـر نـازنین بـه مـگـر
ز فـــرق تـــا بـــه قــدم آتـــشـــم مــرا دریــابکـه زود گـردد آتــش بــه طـبــع خــاکـســتــر
به مجلس تو ز من نایب این قصیده بس استکــه هـیـچ حــاجــت نــایـد بــه نــایـب دیـگــر
نـمــی تــوانـم خــوانـدنـش بــه نـام در یـتــیـمکـه عـقـل و فـکـرش امروزه مـادرسـت و پـدر
ز شـرق و غـرب ز رایـت هـمـی امـان خــواهـدکـه هـسـت او را بــر طـبــع و خـاطـر تـو گـذر
همیشـه تـا مـاه از قـرب و بـعـد چـشـمـه مهرگهی چو چـفتـه کمان گردد و گهی چو سپـر
زمـانـه بــاشـد آبــسـتـنـی بــه روز و بـه شـبسـپـهـر بـاشـد بـازیـگـری بـه خـیـر و بـه شـر
بـــه پـــای هــمــت بـــر فــرق آفــتـــاب خــرامبــه چــشــم نــعــمــت در روی روزگــار نـگــر
شــراب شــادی نــوش و نــوای لــهـو نــیـوشلـبــاس دولـت پــوش و بــسـاط فـخــر سـپــر
ولـیـت سـرو سـهـی بـاد سـرکـشـیـده بـه ابـرعــدوت ســرو مـســطــح کـه بــرنـیـارد ســر
ز دسـت طـبـع هـمـیـشـه بـه تـیـغ اره صـفـتبــریـده بــاد چــو نــاخــن عــدوت را حــنـجــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.