ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بـقـد بـرکـشـیده همچـو سـرو و کـاشـغـرای رخ خـوب تـو هـمـچـون مـاه و از وی خـوبــتــر
این یکـی ماه تـمام آن ماه را مشـکـین عـذارو آن دگــر ســرو روان و آن ســرو را زریـن کــمــر
زلف تو چون مشک در مجمر بـه گاه سوختنچـشـم تـو چـون نرگس اندر بـاغ در وقت سـحـر
آن یکـی پـرتـاب و دارد مـر مـرا بـا پـیچ و تـابواندگر پـر خـواب و دارد مر مرا بـی خـواب و خـور
دو رخـت لـالـه سـت تــوده بــویـنـده مـشـکدو لبـت لعل است و در وی رسته سی و دو درر
قطره ای نوش است پنداری دهانت ای صنمتــارکـی مـویـسـت پــنـداری مـیـانـت ای پــسـر
زان نیابـی گر بـخـواهی از دل من جـز نشـانزان نـبــیـنـی گـر بــخـواهـی از تــن مـن جـز اثـر
از وصــال تــو گـشــایـد بــر دلـم درهـای کـاموز صــفــات تــو بــه بـــنــدد بـــر دلــم راه فــکــر
این مرا شادان کند چـون خـدمت شاه جـهانو آن مـرا حــیـران کـنـد چــون مـدح شــاه نـامـور
سیف دولت شاه محـمود آنک سیف دولتـشهمچو رای او ستوده دست و چو نامش مشتهر
آن بـسـان زهد سـوی گـنج رحـمت ره نمـایوآن بـسـان عـقـل سـوی عـلم و حـکـمت راهبـر
زیـر دسـت رای او شـد رونـق تـابــنـده مـلـکزیــر پـــای قــدر او شــد تـــارک تــابـــنــده خــور
این یکـی انـدر جـهـان خـسـروی کـرده وطـنوانــدگــر بـــر آســـمــان ســـروری کــرده مــقــر
جاه و نامش در جهان گسترده و تـابـان شدهاین یکـی رخـشـنده خـورشـید آندگر تـابـان قـمر
این همه گیتـی گرفتـه چون ارادت بـی گمانوآن همه عـالم رسـیده همچـو فـکـرت بـی مگـر
نـیـزه و تـیـرش بـه هـنـگـام جـدال بـدسـگـالایـن هـمـه گـردد قــضــا و وآن هـمـه گـردد قــدر
این نیارامد مگر در جـسم حـاسـد چـون روانوآن نـیـاسـایـد مـگـر در چـشـم اعـدا چـون بـصـر
ماه شوال آمد ای شه سوی تو بـا عید جفتهـر دو گـردنـد از سـرور و از نـشـاطـت بــهـره ور
ایـن یـکـی آورد سـوی تــو نـعـیـم و عـز و نـازو آن یـکـی آورد زی تـو یـمـن و سـعـد کـام و کـر
مـر خـجـسـتـه بـاد عـید و رفـتـن مـاه صـیـامبــاد مـلـکـت بـی زوال و بــاد تـخـتـت بـی خـطـر
این یکی بـادت بـه بـخت و دولت عالی معینو آن یـکـی بــادت ز جــور گـنـبــد گـردون ســپــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.