ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عارض لشکر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای جـــهــان فــضـــل و بـــحـــر رادی و کــان هــنــرروشـنت روزسـت و صـافی آب و بـا قوت گوهر
خــواب کـرده از تــو امـن و مـلـک در یـک خــوابــگـاهآب خــورده از تــو دیـن و عـدل در یـک آبــخــور
رفـعــت از قـدر تــو بــایـد چــرخ از آن بــاشــد رفـیـعنـسـبـت از حـلـم تـو دارد کـوه از آن دارد کـمـر
فـتــنـه را از هـیـبــت تــو گـم شـود چـون مـار پــایحـرص را از بـخشش تـو بـر شود چـون مور پـر
شـرک را ایـمـان تــو چــون کـوه دارد مـغـز خــشـکظـلـم را انـصــاف تــو چــون ابــر دارد دیـده تــر
بـــی مـــثـــال نــافـــذ تـــو بـــر نــدارد عـــدل گـــامبــا شـکـوه ســایـس تــو بــر نـدارد چــرخ سـر
دســت حــزم تــو هـمـی گــیـرد کــمــرگــاه صــوابتــیـغ عــزم تــو هـمـی درد جــگـرگــاه خــطــر
ذکـر مـجــدت در جــهـان مـحــمـدت ســازد مـسـیـرنـجـم جـودت بـر سـپـهر مـفـخـرت گـیرد مـمـر
آفـــتـــاب رفـــعـــت تـــو بـــر کــمــال افــکــنــد نــورنــوبــهــار دولــت تــو بــر ثــنــا گــســتــرد فــر
وقـت عــفــو تــو درآیـد انـگـبــیـن و مـی بــه جــویروز خــشــم تــو بـــرآیــد آفــتــاب از بـــاخــتــر
نـیـسـت چـون گـفـتـار مـلـک آرای تـو نـفـع سـمـاعنـیـســت جــز دیـدار روز افـزای تــو نـور بــصــر
چــشــم ســر تــو بــبــیـنـد صـورت هـر نـیـک و بــدهمـچـو چـشـم سـر کـه انـدر آئینه بـینـد صـور
بــوی گـل در بـوسـتـان هـم طـبــع اخـلـاق تـو شـدابــــر دامـــن کـــش نـــثــــار او را از آن آرد درر
دسـتـبــرد حـشـمـت تـو یـک نـمـونـه سـت از قـضـاکـارکـرد هـمـت تــو یـک نـمـوده ســت از قــدر
بــر ســپــهـر کــامــگــاری هـســت قــادر عــزم تــوچــیـر دسـتــی را عـطـارد تــیـزپــایـی را قـمـر
دهر هر حـکـمـی کـه بـیند از تـو دارد پـیش چـشـمچـرخ هـر امـری کـه یـابـد از تـو گـیرد پـیش بـر
دیــده نــرگــس بــه رنــگ روی بـــدخــواه تــو شــداز نـهـیـب آن هـمـی در روز بــاشــد در ســهـر
چون توان کوشیدن افزون زین که می کوشد عدوتدر نبـردت ساخته ست از جان و دل تیر و سپر
تـا چـو بـر و بـحـر عـقـل و فـضـل تـو گـیـتـی گـرفـتکثـرت و بـسطت ندارد آب و خـاک و بـحـر و بـر
گــر تــو ابــر و آفــتــابــی در جــهــان ویــحــک چــرادر عـطـا خـالـی نـهادی بـحـر و کـان از در و زر
مــهــر تـــو چـــشــم امــل را نــور گــردانــد ظــلــامکــیـن تــو کــام بــلــا را زهـر گــردانــد شــکــر
تــا مــزیــن شــد بــه تــو دیـوان عــرض شــهــریــارعـرض کرد اقبـال پـیشـت لشـکر فـتـح و ظـفر
از بــدانـدیـشـان و بــدخـواهـان نـمـانـد انـدر جـهـانیـک تـن پـیـکـار جـوی و یـک سـر پـرخـاشـخـر
کـرد و گـردانـیـد بــانـگ خــشــم و قـهـر و کـیـن تــوچشم هر بی رسم کور و گوش هر بی راه کر
ســطــوت بأس و نــهــیـبــت آب گــردانــیـد و خــوندر سـر طـغـیـان دمـاغ و در تـن عـصـیان جـگـر
کـــامـــگـــاری را دلـــیــل وهــم تـــو بـــنــمـــود راهنــامــداری را عــلــو جـــاه تـــو بـــگــشـــاد در
ای ز کـــفــــت زاد بــــحــــر جــــود را آب حــــیـــاتوی طـبــعـت رسـتـه بــاغ عـلـم را شـاخ هـنـر
بــر سـواران سـخـن مـیـدان دعـوی تــنـگ نـیـسـتمـرکـب مـیدان هـمـی بـاید کـه گـیرد کـر و فـر
شــایـد ار بــاطــل کـنـی گـفـتــار هـر بــیـداد جــویچـــون تـــو اصــحـــاب خــرد را داوری و دادگــر
روزها از گـفـت های مـن یقـین گـشـتـسـت گـمـانسالها از کرده های من عیان گشتـست خـبـر
تــا هـمـی روز آرد از شـب کـلـک ســحــر آرای مـنکـار دشـمـن شـد چـو کـار سـاحـران زیر و زبـر
ضـحـکـه را یـارب مـجـال ایـن سـپـهـر سـفـلـه بـیـنسـخـره را ویحـک مـجـال این سـپـهر دون نگـر
نـور تــحــفــه کــرد ســوی مـهـر پــرتــابــش ســهـاآب هـدیـه بــرد نـزد بــحــر بــی پــایـان شـمـر
ای شـگـفـتـی از بـرای چـه هـمـی خـنـجـر کـشـیدآنکه می ز اندوه زد بـر پـشـت پـای خـوب تـبـر
فــتــنـه انـگــیـزد هـمــی آن کــش نـیـارد یـک بــهـاآتـش افـروزد همـی آنـکـش بـسـوزد یک شـرر
عــاشــقــی افــتـــاد در دل خـــرس را بـــا آن لــقــارهــبـــری کــرد آرزو خـــفــاش را بـــا آن صــور
گـفـتـم آخـر بـی محـابـا من همی تـرسـم ز خـصـمگـر بــتــرســد هـرگـز از روبــاه مـاده شـیـر نـر
تــا هــمــی خــورشــیـد و ابــر روشــن و تــاریـک رااز طــبــیـعـت بــاشــد انـدر عـالـم عـلـوی اثــر
بــادت از خـورشـیـد و ابـر تـخـت و جـاه انـدر جـهـانروز دولــت نـورمــنــد و شــاخ نــعــمــت بــارورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.