ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عمدة الملک رشیدالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روی هــا را نــگــار کــرده رســیـدکـار مـن زان نـگـار شـد بــه نـگـار
آن نگـاری کـه کـافـرش بـرخـوانـدبــیـش اســلــام را نـکــرد انـکــار
کـــرد مـــرهــم دل فـــگـــار مـــراچهره هایی بـه پـنج گشتـه فگار
کـاژ کـرده بــرو بــنـفــشــه و گـلکـار کـرده بــرو بـه نـقـش و نـگـار
راست همچون زدوده رای تو بـودکـه زحـملـان خـبـر نداشـت عـیار
چون سخای تـو بـد صافی و پـاککــه نـیـفــتــد بــه روز مـنـت بــار
همـه دو روی و دوسـتـنـد و عـزیزدر دل و طــبــع مـردمــان هـمـوار
هــیــچ دو روی را در ایـن عــالــمتـــیــزتـــر زان نـــدیـــده ام بـــازار
تــــا درآمـــد چـــو آفـــتـــاب از درشد ز روزن برون چون شب تیمار
هر درستی که بود ازو بشکستلــشــکــر دیـن بــنــازجــان اوبــار
زآن شکسته که بود زود بـبـستهر شکسـتـه که داشـتـم در کار
چـون بـسختـم تـمام و بـشمردمراست آمد بـه سختن و به شمار
چــشــم جــود تــو را و حــال مـراسخـت اندک نمود و بـس بـسیار
گفتـم ای ماه شکل بـر پـر سنگپــــدرت آفــــتــــاب چــــرخ گـــزار
راحـتـی دادیم سـزاسـت کـه منبــی تــو رنـجــو بــودم و بــیـمــار
از منت عذر خـواست بـاید از آنکگــلــه دارم ز مــادرت کــهــســار
راه بـر مـن چـنان بـبـسـت همیکـه شـدی روز روشـنم شـب تـار
بـخت من خفته مانده بـود به گلگـر نـکـردیش هـمـچـو گـل بـیـدار
عـمده ملک و خـاص شـاه رشـیدتـــحـــفــه ســعــد گــنــبـــد دوار
آنـکــه بــاران ابــر او کــرده ســتفـصـل هـای جـهـان ز جـود بـهـار
طبـع او بـحر گشت و بـحر سرابکـف او ابــر گـشــت و ابــر غـبــار
از پــس عـز خـدمـتـش هـمـه ذلوز پـس فخر خـدمتـش همه خوار
کــوکــب خــرم و رای او ثـــابـــتاخـــتـــر عـــزم و امــر او ســـیــار
هـمــت او هـمــی کــنــد آســانهر چـه گردون همی کند دشـوار
ای بـه طبـع و بـه کف تو منسوبدر وقـار و سـخـا جــبــال و بــحـار
روز تأیــیــد تــو نــبـــیــنــد شــبگـــل اقـــبـــال تـــو نـــدارد خـــار
ســپـــر جــاه تـــو مــرا دریــافــتزیــر تـــیــغ زمــانــه خـــونــخــوار
هـمـچـو آئیـنـه طـبــع مـن بــزدوداز پــس آنــکــه بـــود پــر زنــگــار
چـون بـرسـتـم ز حـبـس کج نرومپــیـش فــرمـان تــو قــلـم کــردار
تـو حـقـیقـت چـنان شـمر که مرابــر مـیـانـســت چــون قـلـم زنـار
تــا هـمــی گــردد و هـمـی بــاردبــر زمـیـن آســمـان و ابــر بــهـار
چــرخ مــانـنـد بــر مــعــادی گــردابـــر کـــردار بـــر مـــوالـــی بــــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.