ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
آلــت رامــش بـــخـــواه گــوهــر شــادی بـــیــاررعــد مــثــال ایـن بــزن ابــر نــهــاد آن بــبــار
خـلـق هـمـی بـنـگـری روز و شـب انـدر نـشـاطجــز طــرب انــدر جــهــان نــیـز نــدارنــد کــار
خــاک نــبــیـنـی بــه ره خــرده نــقــره بــســاطابــــر نـــبــــیـــنـــی ازو ریـــزه کـــافـــوربــــار
شــهــر ز دیــبــای روی نــغــزتــر از بــوســتــانراه ز خــوبــان شــهـر خــوبــتــر از قــنــدهــار
روی چـو دوزخ زمـین گـشـت ز سـبـزه بـهشـتفـصـل گرفـتـه جـهان شـد بـه زمسـتـان بـهار
نـز پــی شــادی هـمـی هـیـچ دلــی را مــلــالنز پـی مـسـتـی همی هیچ سـری را خـمـار
تـابـد چـون مـه هـمـی روی بـت خـوش سـخـنخـندد چـون گـل همـی جـام می خـوشـگـوار
دانی امسال چـیست جـهان بـه سورست شادکه ساخـتـه سازش همی گردون پـیرار و پـار
عـمـده پــایـنـده مـلـک خــاصـه خـسـرو رشـیـدآمــد بـــاز از عــراق شــاد دل و شــاد خـــوار
جــاه و بــزرگـی عــدیـل عـز و ســعــادت نـدیـمدولـت و تــایـیـد جــفـت نـصـرت و اقـبــال یـار
فـتـح و ظـفـر همرکاب فـخـر و شـرف هم عـنانیـمــن رفــیـق یـمــیـن یـســر قــریـن یـســار
داشـتـه در زیـر ران سـرسـبــکـی خـوش خـرامرهـبــر و هــامــون نــورد کــه بــرو دریـا گــذار
چــرخــی و در زیــر او تــابـــان شــکــل هــلــالکــوهــی و بـــر روی او رخـــشـــان زر عــیــار
کـشـتـی شـوریـده بــحـر کـوکـب تـاریـک شـبقــلــعـــه روز نــبـــرد آهــوی وقـــت شـــکــار
بــاد تــکــش کــوفــتــه بــر تــپــش بــرق تــیــغرعــد دمــش خــاســتـــه در دل ابـــر غــبـــار
خــاصــه ســلـطـان بــر او مـهـر صــفـت از بــهـاوان فـلک آسـای رخـش چـون فـلک اندر مدار
ســاعــت ســاعــت بــر او رأی مــلــک را نـظــرمــنــزل مــنـزل بــرو ســعــد فــلــک را نــثــار
دیـده ز چــرخ کــمــال مــهـری بــس نــورمــنــدیـافـتــه از بــحــر مـلـک دری بــس شــاهـوار
داد بـــه شـــهــزاده ای زاده شـــاهــی چـــنــودر هــنــر مــمــلــکـــت دیــده نــبـــد روزگـــار
ز پــشــت آن شــهــریـار کــه زیـر دور ســپــهــردیــده دولــت نــدیــد روی چــنــو شــهــریــار
آن پــســر تــاجــدار تــا کــه بـــرافــراخــت تــاجهـر دم بــوسـد زمـیـن پـیـشـش هـر تـاجـدار
جـود بــدو چـیـره دسـت مـجــد بــدو شـاد کـامعــقــل بــدو زورمـنـد مــلــک بــدو کــامــگــار
ای بـــه بـــر مــهــر تـــو مــهــر فــروزان ســهــاوی بــه بــر کــیـن تــو آتــش ســوزان شــرار
بـــا ادب و عــقــل تـــو چـــرخ نــبـــاشــد قــویبـــا تـــلــف جـــود تـــو کـــوه نــدارد یــســـار
تـا تـو بــه فـرخـنـده فـال رفـتـی از پــیـش شـاهنــداد حــضــرت فــروغ نــیـافــت دولــت قــرار
پـــنــجـــه ســبـــز چـــنــار لــرزان بـــود از دعــادیـده نـرگــس بــه بــاغ زرد شــد از انـتــظــار
گـشــتــی مـانـنـد ابــر بــر ســرکـه هـای تــنـدرفــتــی مــانــنــد بــاد در دل شــبــهـای تــار
نـه بــاکـت آمـد ز شـیـر نـه تـرس بــودت ز تـیـغنه مانده گشتی ز کوه نه رنجه گشتی ز غار
بـــودت هــر خــار زار تـــازه تــر از گــلــســتـــانگـشـتــت هـر ســنـگـلـاخ نـرمـتــر از مـرغـزار
بـــوم خــراســان بـــدیــد بـــر کــف تــو جــام زرشــرم زد و مـی بــرســت لــالــه از لــالـه زار
هر کـه همـی مـدح خـواسـت داد بـدان مـدح زرآمـد و مـدح تــو گـفــت کـرد بــدان افــتــخــار
لــابــد چــونــیـن بــود کــافــی و بــســیـار فــنبـی شـک زینسـان رسـد مـحـتـشـم نـامـدار
طــبــع چــو دریـا فــراخ رای چــو گــردون بــلـنـدعزم چـو شمشیر تـیز حـزم چـو کوه اسـتـوار
بـــا ادب دلــپــســنــد بـــا ســخــن جــان فــروزبـــا خــرد بــیــکــران بــا هــنــر بــی شــمــار
بــا هـمـه عـالـم جــواد وز هـمـه گـیـتــی فـزوندر همـه مـیدان تـمـام بـر همـه دانـش سـوار
آنکه بـه صـد ناز شـاه بـر کشـدش پـیش تـخـتوانـکـه بـه صـد فـخـر مـلـک پـروردش بـرکـنـار
تــا تــو بــیـاراســتــی حــضــرت عــالـی بــه فـرگشت جـهان پـر بـخـور گشت زمین پـر بـخـار
رود ز خـــوبــــان دهـــر جــــســـت بــــر رود زنمی ز بـتـان طـراز خـواسـت کـف می گـسـار
روی زمــیــن کــوفــتـــی نــام نــکــو یــافــتـــیایـنـت سـتــوده سـفـر ایـنـت گـزیـن اخـتــیـار
کــاری کــردی بــزرگ تــا کــه بــمــانــد جــهـانمـــانـــد انــدر جـــهــان قـــصـــه آن یــادگـــار
همسـر شـکـر شـده سـت مدح تـو بـر هر زبـانهـمـتـک بــادسـت و ابــر نـام تـو در هـر دیـار
ای ز هـمـه مـفـخـرت عـرض تـو بــسـتـه حـلـیوی ز همـه مـکـرمـت نـفـس تـو کـرده شـعـار
دانــم پــوشــیــده نــیـســت بــر دل بــیـدار تــوکـه مـن چـه بـینـم هـمـه در فـزع این حـصـار
چـو بـوم خـسـبـم ز بـیم در شـکـم این مـضـیقچـو زاغ خـیزم ز تـرس بـر سـر این کـوهـسـار
دو لـبــم از بــاد خــشـک دو رخــم از اشـک تــرگــونــه ام از درد زرد پـــیــکـــرم از غـــم نــزار
چــو رعـد هـر شــامـگـاه نـالـم از رنـج ســخــتچـــون ابـــر هــر بـــامـــداد گـــریــم از درد زار
بــگـرددم ســر چــو بــاد بــخــیـزدم دم چــو دودبـلـرزدم دل چـو بـرگ بــپـیـچـدم تـن چـو مـار
شـخـص نوانـم ز ضـعـف بـر نـسـق چـفـتـه نـالچـهره ز خـون سـرشـک بـر شـبـه کـفـتـه نار
کار ز سختی چو سنگ عیش به تلخی چو زهرجـای بـه تـنگی چو کور روز بـه ظلمت چو قار
قــامـتــم از بــار رنـج هـمـچــو کــمــان تــو گــوژســیـنـه ز تــیـر بــلـا چــون هـدف تــو فــگــار
داری جـــاه عـــریـــض مـــرتـــبــــت ســـرفـــرازبـه نـزد سـلـطـان حـق خـسـرو خـسـرو تـبـار
هـسـت مـحـلـی تــمـام عـالـی چــون آسـمـانهسـت زبـانـی فـصـیح بـران چـون ذوالـفـقـار
بــه حــق داد آفـریـن بــه نـعــمـت شــاه زمـیـنکـه بـرکـشـی مر مرا زین غـم و زین اضـطـرار
امــیــد عــالــی تـــویــی وفــا کــن امــیــد مــنزانکه امیدم بـه تـسـت جـمله پـس از کردگار
تــا بــفــروزد زمــیـن چــشــمــه گــیـتــی فــروزتـــا بـــنــگــارد جــهــان چــرخ زمــانــه نــگــار
دسـت بـه رادی گشـای طـبـع بـه شـادی زدایروز بــه دولـت شــمـر عـمـر بــه راحــت گـذار
بــســاط ایـوان مـلـک بــه پــای رتــبــت ســپــرعــنـان فــرمـان شــاه بــه دســت اقـبــال دار
مـهری چـون مهر تـاب چـرخـی چـون چـرخ گـردسـروی چـون سـرو بــال ابـری چـون ابـر بــار
داده و انــگــیــخـــتـــه مــجـــلــس بـــزم تـــو راجــام بــلــوریـن فــروغ مــجــمـر زریـن بــخــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.