ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح جمال الملک رشید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـون بـبـسـتـم کمر بـه عزم سـفرآگـهـی یـافـت سـرو سـیـمـیـن بـر
رنـجــه و تــافـتــه بــه رســم وداعانــدر آمــد چــو ســرو و مــاه از در
گه بـه فندق همی شخـود سـمنگـه بــه لؤلؤ هـمـی گـزیـد شــکـر
مـر مـرا گــفــت ای عــزیـز رفــیـقهمـه بـا رنج و مـحـنـتـی تـو مـگـر
از تـو بـازیچه ای عجـب کرده ستگــردش ایــن ســپــهــر بـــازیــگــر
گـاه سـنـگـت کـنـد همـی بـر کـوهگــاه بــادت کــنـد بــه صــحــرا بــر
گـــاه بـــا دیــو داردت هــم رخـــتگــاه بـــا شـــیــر داردت هــمــبـــر
گــاه در حــبــس هـا بــداری پــایگـــاه در دشـــت هــا بـــرآری پـــر
گـه یـکـایـک بــه طــبــع بــربــنـدیاز پــی رزم هـمــچــو نـیـزه کــمــر
گـه بــجــوشـد بــر تــو در جـوشـنگـه بــتــفـسـد سـر تــو در مـغـفـر
ای عـــجـــب لـــاالـــه الـــاالـــلـــهبــخـت بــاشـد از ایـن مـخـالـف تـر
گـیرم از مـن بـه عـجـز بـشـکـیبـییـا نــدارد بــر تــو عــشــق خــطــر
خـدمـت مـجـلـس جـمـال الـمـلـکچـون تـوانـی گـذاشـت نـیـک نـگـر
مــفــخــر و زیـنـت زمــانـه رشــیـدکـــه نــیــارد چـــنــو زمــانــه دگــر
آنـــکـــه او را خــــدای عـــزوجــــلداد عــلــم عــلــی و عــدل عــمـر
آنـکـه آثـار هـمـتـش بـسـتـه سـتگــــردن دیـــن و مـــلـــک را زیـــور
آنــکــه بـــا خــلــق او نــدارد بــوینـافــه مـشــک و بــیـضــه عــنـبــر
خـــرم از جـــود او بـــهــار عـــطـــاروشــن از عــدل او جــهــان هـنــر
رای او را ســهــا بــود خــورشــیـدخــــشــــم او را شــــرر بـــــود آذر
بـــر نــدارد ســـخـــای کــفـــش رابـــحــر پـــر در و کــان پــر گــوهــر
بــر نــتــابـــد نــهــیــب بأســش رامــرکــز خــاک و چــنــبـــر مــحــور
مــهـر او کــرد شــکــر از حــنـظــلکـین او سـاخـت حـنظـل از شـکـر
دهــــر بـــــا عـــــزم او نــــدارد زورمــــهــــر بــــا رای او نــــدارد فــــر
قـدر او چـرخ گـشـت و چـرخ زمـینطبـع او بـحـر گشـت و بـحـر شـمر
بـه کـمـالـش همـی بـبـالـد مـلـکتــاب جــودش هـمـی بــکــاهـد زر
جـان او پـیـش جـان خـلـق جـهـانگــشــتــه از تــیــر روزگــار ســپــر
عــدل شــافـی او بــه هـر بــقـعـهرای کــافــی او بـــه هــر کــشــور
هـیـبــت او چـو شـیـر وقـت نـخـیـزبـــســتـــه بـــر نــائبـــات راه گــذر
ظلم را همچـو بـاز دوخـتـه چـشـمفـتــه را هـمـچـو مـار کـوفـتـه سـر
ای جـهـان را بـه مـکـرمـت ضـامـنوی خـــرد را بــــه راســـتـــی داور
بــاز گــردون گــوژپــشــت ســپــرددل و جــانــم بـــه انــده بـــی مــر
از قــضــا پــیـش مــن نـهـاد رهـیکــه در او وهــم کــور گــردد و کــر
آب حـوضـش بـه طـعم چـون ز قومبرگ شاخش به شکل چون نشتر
مـن دریـن ره نـهـاده تـن بــه قـضـاوز تــوکــل ســپــرده دل بـــه قــدر
بــه ســم بــاره بــاز خــواهـم کـردهـر زمـانـی صـحـیـفـه هـای عـبـر
همه شب بر ستاره خواهم بستبــه طــلـوع و غـروب وهـم و نـظــر
راســت مــانــنــد ابــر و بـــاد مــرارفـت بـاید همی بـه بـحـر و بـه بـر
از فـــراق هــوای مــجـــلـــس تـــوبــا لـب خـشـک و بــا دو دیـده تــر
رویـم از گــریـه هـمــچــو روی زریـردلــم از ســوز چــون دل مــجــمــر
ژالـه گـشـتـه سـرشـک من ز عـنالاله گشتـه دو چـشم من ز سـهر
از پـــی نــور در شــبـــان ســـیــاهآرزومــنــد طـــلــعــت تـــو بـــصـــر
مـدح هـای تــو حــرز جــان و تــنـمدر بـــیــابـــان و بــیــشــه و کــردر
سـاخـت خـواهـم ز نـام تـو تـیغـیاز پــی جــنــگ شــیـر شــرزه نــر
رانـد خـواهـم ز گـفـتـه هـات مـثـلگـفـت خـواهـم ز کـردهـات سـمـر
تــا بـــبـــیــنــمــت آفــتــاب نــهــادانــدر آن صــدر آســمــان پـــیــکــر
بـود خـواهـم ز هـجـر تـو هـمـه روزبــی قــرار و نــوان چــو نــیـلــوفــر
دیـده بــی تــو نـخـواهـدم نـعـمـتدســت بــی تــو نـگـیـردم ســاغـر
بـــر مــن از فــرقــتــت حــرام بــودنــالـــه نــای و نــغـــمــه مـــزمـــر
دوری بـــزم تـــو بـــخـــواهـــد بـــرزآتــش طــبــع مـن فــروغ و شــرر
زنــگ خــواهــد زد از جــدایــی تــوخـــاطــر آبـــدار چـــون خـــنــجـــر
عـز مـن بــی تــو بــود خـواهـد ذلنفع من بـی تـو گشت خـواهد ضر
بــی تـوام شـادیـی نـخـواهـد بــودای شــگــفــتــی کــه داردم بـــاور
تا همی بـاشدم به مدح و به شکرطــبــع و خــاطــر قــوی و کـاریـگـر
مــدح هــای تـــو بـــارم از خــامــهشــکـرهـای تــو خــوانـم از دفــتــر
گــر بــدانـجــا کــشــد زمــانـه مـراکـه بــرو سـودمـنـد نـیـسـت حـذر
والـلـه ار در جـهـان چـو مـن یـابـیهــیــچ مــداح و بـــنــده و چـــاکــر
تــا بـــتــابـــد ز آســمــان پــرویــنتــا بــرویـد بــه بــوســتــان عـرعـر
بــه جــلــالــت عــنـان دولـت گــیـربــه سـعـادت بــسـاط فـخـر سـپـر
دورهـا جــشـن هـای دولـت بــیـنقـرن هـا ســالـهـای عـمـر شــمـر
بـــر تــن تــو ز خــرمــی کــســوتبـــر ســر تـــو ز فــرخــی افــســر
گشـتـه گـردون بـه حـلم تـو گردانداده گــردن بـــه امــر تـــو اخــتـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.