ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح نجم الدین شیبانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای غـــزا کـــار حــــیـــدر صــــفـــدروی سـخـا پــیـشـه حـاتــم سـرور
قــطــب مــلــت زریـر شــیــبــانــیمـــفـــخـــر آل و زیــنـــت گـــوهــر
چــون تـــو نــا کــرده گــردش ایــامچــون تـــا نــاورده گــردش اخــتــر
بــه غــزا رفــتــه بــا هـزار نــشــاطآمـــده بــــاز بــــا هـــزار ظــــفــــر
بــــه تــــوکــــل ز دل بــــدر کــــردهنــظـــر زهــره و اتـــصـــال قـــمـــر
بــوسـتـانـیـت گـشـتـه لـشـکـرگـاهمـــرغـــزاریـــت بـــوده راهـــگـــذر
انــدریـن ره هــزار بــتــکــده بــیـشکـرده ویـران بـه جـنـبــش لـشـکـر
وانـدران غــزو صــد حــصــار افــزونبــه پــی پــیــل کــرده زیــر و زبـــر
تــو کـشـیـده سـپــه بــه نـار آیـیـنمــاکــوه از تـــو در گــریــز و حـــذر
وز شـــکــوه تـــو روشـــنــایــی روزتـیـره گـشـتــه بــر اهـل کـالـنـجـر
لـب کـفـر از نهیب نهب تـو خـشـکچشم شرک از هراس بأس تـو تـر
خــلـق را سـاخــتــه مـعـسـکـر تــوصـورتــی شـد ز عـرصـه مـحــشـر
یــک رمــه کــو دیــد هــرگــز کــسکـه روان شـد بــه روی صـحـرا بــر
هـر یـکــی در مــیـانــه دو ســتــوناژدهــایــی فــرو فــکــنــده ز ســر
گرد رفتـارشـان بـه کوه و بـه دشتبـانگ آیینه شان بـه بـحـر و بـه بـر
گـر نـدیـدی کـه مـن هـمـی گـویـمپــیـش لـشــکـرگـه تــو گـو بــنـگـر
تــا بــبــیـنـد گـزیـده پــنـجــه پــیـلهــمــه هــامـــون نــورد و دریــا در
همه عفریت شخص و صاعقه فعلهـمـه خـارا سـریـن و سـنـدان بـر
وآنـکـه شـاهسـت بـر همـه پـیلـانای عجب هیکلی است بس منکر
بـی سـتـونیسـت بـا چـهار سـتـونگــــه بـــــرآرد گــــه دویــــدن پــــر
کـه تـکـش کـرده سـاده را کـهسـارکــه پـــیــش کــرده کــوه را کــردر
چــون بــگــردد بــرادر نـکــبــاســتچــون تــک آورد خــواهـر صــرصــر
زو بـــبـــیــنــد اگــر بـــنــهــراســـدچــون بــر او افــکــنـنـد ژرف نـظــر
صـــورت چـــرخ و صـــورت مـــریـــخصـــولـــت بـــاد و نــعـــره تـــنـــدر
گــذر یــشـــکـــهــاش بـــر پـــولــادهمچـو بـر چـوب سست زخم تـبـر
اثـــــر پـــــایــــهــــاش بـــــر خــــاراهمچـو بـر خـاک نرم شـکل سـپـر
عــدت مــلــک پــادشــاه ایـنـســتحـشواتـسـت هر چـه هسـت دگر
سـنـگ دارد ز بـهـر خـرجـش سـیمخـــاک دارد ز بــــهـــر جـــودش زر
بــحــر هــدیــه هــمــی کــنــد لؤلؤکـوه تــحــفـه هـمـی دهـد گـوهـر
از پــی بـــزم او بـــه تــرکــســتــانبـــچــگــان پـــرورد هــمــی مــادر
وز پـــی رزم او بـــه هــنــدســتــانکــان هـمــی زایـد آهـن خــنــجــر
مــی دوانــنــد رومــیــان خــفــتــانمـی رســانـنـد روســیـان مـغــفــر
مــرکـــب از بـــادیــه هــمــی آرنــدادهـم و ابــرش اشـهـب و اشــقـر
کـسـوت و فـرش را پــســنـده بــودروم و بــغـداد و بــصـره و شـشـتـر
بــه هـمـه وقـت هـا ازیـن اجــنـاسهـر کـس آرد بــضـاعـتــی در خـور
کـــه تـــوانــد کــه زنــده پـــیــل آردتـــو تــوانــی تــو ای یــل صــفــدر
چــون تــو بــایـد ســپــاه ســالـاریکـاین چـنین آمد از غـزات و سـفـر
آفـــریــن بـــایـــد آفـــریــن بـــر تـــوهـــــر زمــــــانـــــی ز ایـــــزد داور
شــــادزی شــــادزی خـــــداونــــداکـز بـزرگـی و جـاه چـون تـو پـسـر
تــربــت بــو حــلــیـم شــیــبــانــیروضــه ای شــد ز خــلـد یـا کـوثــر
مـلـکــانـه اســت هـدیـه تــو بــر اوراه حــضـرت بــه فـرخـی بــسـپــر
تــو مـر ایـن هـدیـه را تــبــاه مـکـناز دگـر جـنـس هـیـچ هـدیـه مـبــر
تــا بــبــیـنـی کـه شـهـریـار جـهـانچــون فـزایـد تــو را مـحـل و خـطـر
جــــای تـــــو در گــــذارد از اقــــرانجـــاه تـــو بــــرفـــرازد از مـــحـــور
تـــا بـــیــفـــزایــد از زمـــیــن آهــنتـــــا بـــــیــــفـــــروزد از هــــوا آذر
دولـتـت بــاد هـمـدل و هـم پـشـتنـصــرتــت بــاد هـمــره و هـمــبــر
طـلـعـت دانـش تـو چـون خـورشـیدقــامـت رامـش تــو چــون عــرعــر
کــردگــارت بـــه فـــضـــل یــاری دهروزگــارت بـــه طــوع فــرمــانــبـــر
بــر تــو فــرخــنـده و هـمـایـون بــادعـمل و شـغـل و جـاه و جـای پـدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.