ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــادی مــســعــود شــاه دولــت یــارتــا ابـــد کــامــگــار و بـــرخــوردار
شــهـریـاری کــه چــرخ بــر نــامــشگــاه دولـت کــنـد ســعــود نـثــار
کــــرد عــــزم غــــزا و عــــزمـــش راظـفـر و فـتـح بـر یـمـیـن و یـسـار
گـشــتــه بــر مـرکـب فـلـک جــولـانهمچـو خـورشید نوربـخـش سوار
از بـــــر آفــــتـــــاب طــــلــــعــــت اوبــاز شــد چــتــر آســمـان کـردار
شـده خـاک زمـیـن بــه بــوی عـبـیـرگشتـه فصل خـزان بـه طبـع بـهار
تــازیــان بــاد گــشــتــه زیــر عــنــانبــخـتـیـان ابـر گـشـتـه زیـر مـهـار
دسـت دولـت همـی کـشـد لـشـکـرچـشـم نصـرت همی بـرد هنجـار
در هـمــه بــوم هـنـد هـیـبــت شــاهلـرزه افـکـنـده بــر جـبــال و قـفـار
نـیـسـت بـر جـای مـانـده یـک مـردمنـیسـت بـر پـای مـانـده یک دیوار
مـنـهزم گـشـتـه هر چـه بـود سـپـاهمـنـهـدم گـشـتــه بــوتــه پــیـکـار
وان تــــف تــــابــــدار در کـــوشـــشنـصـرت و فـتــح را گـرفـتــه عـیـار
در پــس ایـن بــه چــنــد روز کــنـنــدتــیـغ او کــوه و دشــت را گــلــزار
پشت شاهان شود خمیده چو شاخدل رایـان شــود کـفـیـده چــو نـار
بــاز در حــمــلــه گــرز مــســعــودیبـر کشد سر به زخم همچون مار
بـــر شــود گــرد تــیــره از هــر کــوهدر شــود خــون تــازه از هـر غــار
بــــدرد کـــفـــر پــــیـــرهـــن در بــــربــگــســلـد شــرک از مـیـان زنـاز
بـاز پـنـهـان کـنـد بـه گـرد و بـه خـونکــافــری در هـمــه بــلــاد و دیـار
ســطــوت آن عــقــاب عــمـر شــکـرضــربــت آن نـهـنــگ جــان اوبــار
شـــود از تـــیـــغ ابــــر پــــیـــکـــر اوتـــربـــت گـــنــگـــبـــار دریــا بـــار
مـرکـبـش را چـه آب گـیر و چـه بـحـرخنجرش را چه یک تن و چه هزار
ای بـــه روی آفــتــاب مــلــک افــروزوی بــرای آســمـان مـلـک نـگــار
کــرد از هــمــت تـــو گــردون فــخــرهـمــت تــو کــنـد ز گــردون عــار
عـزم تــو در جـهـان سـتــاره مـسـیـررای تــو بــر زمـیـن سـپــهـر آثــار
رتــبــت تــو کـه مـرکـز مـلـک اســتبــــرتــــر آمـــد ز گــــنـــبــــد دوار
در بــزرگــی تــو ســپــهــر مــحــیــطکــمــتــر آمــد ز نـقــطــه پــرگــار
صــورتــی کــرد چــرخ کــلــک تـــو راتــیـر گـفـتــار و مـشــتــری دیـدار
ســـاز او از قــضـــا جـــهــان ایــمــنامــر او در جــهـان قــضــا رفــتــار
عــدل را مــلــک تــو پــنــاه و مــلــاذمـلـک را عـدل تــو شـعـار و دثــار
عـدل معشـوق ملک تـسـت بـه مهرمـلـک عـدل تــو را گـرفـتــه کـنـار
طـبــع پــهـن تــو بــحــر گـوهـر مـوجدســــت راد تــــو ابــــر لؤلؤ بــــار
خــورد زنــهــار جــود تـــو بـــر گــنــجداد رای تـــو خـــلـــق را زنـــهـــار
هـســت مـمـکــن کـه آب و آتــش رابــبــرد لـطــف و عـنـف تــو از کـار
هـر دو بــی ره شــونـد و نـبــود نـیـزبــچــه ایـن و آن حــبــاب و شـرار
تــــرس جـــود تـــو در کـــف ضـــرابحــرص تــاج تــو در دل کــهـســار
لــعـــل کــردســـت گــونــه یــاقــوتزرد کـــردســـت گـــونــه دیــنـــار
گـر بــجــنـبــد ســمـوم هـیـبــت تــوبـــرنــیــایــد ز آب بـــحــر بـــخــار
ور بــبــارد ســحــاب بــخــشـش تــوبــرنـخـیـزد ز خــاک دشـت غـبــار
عــدل تــو کــرد حــمــلــه هــیــبـــتتــا تــن ظــلــم را نــمــانــد قــرار
داد تـــیــغ تـــو شـــربـــت ضـــربـــتتــا تــن فــتــنـه را گـرفــت عــیـار
کــوه را چــون هـمــی نــگــاه کــنـمنیست بـا بـخـشش تـو دستـگزار
چــرخ را چــون هـمــی نـگــاه کــنـمنــبـــود بـــا مــحــل تـــو مــقــدار
بـــخـــشـــش تـــو ولـــی دولـــت راگنج ها داده بـی قـیاس و شـمار
کـــوشـــش تـــو عـــدوی مــلـــت رادر دل و دیـده کـوفـتــه مـســمـار
هـر کـه رانـدش ز پـیـش هـیـبـت تـونـدهـدش نـزد خـویـش دولـت بـار
هــر کـــرا دولــت تـــو کـــرد عـــزیــزروزگـــارش نـــکـــرد یـــارد خـــوار
تــا بــه بــاغ جــلـالـتــت بــشـکـفـتمـمـلـکـت را شـکـوفـه ها همـوار
عـدل چـون گل همی بـخـندد خـوشظـلـم چـون ابــر مـی بــگـریـد زار
هیچ بـیمـار و یک شـکـسـتـه نمـانـددر جـهان ای شـه از صغار و کبـار
بــه جـز ار آنـکـه دلـبــران را هـسـتزلف و چـشم شـکسـتـه و بـیمار
هــمــه کــردارهــای نــیـک تــو دیــددر جـهـان هـر کـه بــود بــدکـردار
رســـم و کـــردارهـــای نـــیـــک آوردشــد ز کــردارهــای بـــد بـــیــزار
در زمـین از هـراس و بأس تـو بـیـشنــخـــورد شـــیــر بـــره را زنــهــار
سـاخـتـه هـر دو بـا همـنـد چـنـانـکبـــره و شـــیــر چـــرخ آیــنـــه وار
تــو خــداونــدی و بــه جــان کــردنــدهمـه شـاهان بـه بـندگـیت اقـرار
مــرغــزار تـــو گــشــت روی زمــیــنمــر یـکــی شــاه را در او مـگــذار
شـه شـکـاری تـو چـون نـمـانـد شـهبـه ضرورت شـوی تـو شیر شـکار
پـــیـــش دارنـــده زمـــان و زمـــیـــنهـمـه شـب بــرگـرفـتـه انـد ابـرار
از بــــــرای دعـــــای دولـــــت تــــــودستـها همچـو پـنجـه های چـنار
انـدریـن غـزو و در چــنـیـن صــد غـزوکــردگــار جــهــانــت بــاشــد یـار
حـــاصـــل آیــد ز کـــردگــار جـــهــانکــامــهـای تــو انـدک و بــســیـار
شــاخ هــایــی دمــد ز هــمــت تـــوکـه هـمـه فـتـح و نـصـرت آرد بـار
تــا بـــود خــاک را بــه ذات ســکــونتــا بــود چــرخ را بــه طـبــع مـدار
بـه ظـفـر شـاه بـنـد و شـهرگـشـایبـه هـنـر مـلـک ران و گـیـتـی دار
شــب و روز تــو بــاد خــرم و خــوشتــا بــود روز روشــن و شــب تــار
هـر مـوافـق کـه بــاشــدت بــر صـدرهـر مـخـالـف کـه بــاشـدت بـردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.