ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علاء الدوله مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــنــیــاد دیــن و دولــت مــی دارد اســتــوارسـلـطـان تـاجـدار و جـهـانـدار بــخـتـیـار
خــسـرو عـلـاء دولـت شـاهـی کـه دولـتــشانـدر زمـانـه فـصـل خـزان را کـنـد بــهـار
مسـعـود شـاه مشـرق و مغـرب که هر زمانبــر تـاج او سـپـهـر سـعـادت کـنـد نـثـار
عــالـی ز یـمـن طــالــع او فــرق مـشــتــریروشـن ز نـور طـلـعـت او چـشـم روزگـار
دسـتـش هـزار بــحـر گـشـایـد بــه گـاه جـودرویـش هـزار مــهـر نـمــایـد بــه روز بــار
اقــبـــال او بـــر آب روان بـــر کــشــد بـــنــانانـصـاف او بــر آتـش سـوزان کـنـد نـگـار
تــا دســت او چــو ابــر بــبــاریـد بــر جــهــاندر بـاغ ملـک شـاخ جـلـالـت گـرفـت بـار
ای کـرده اخــتــیـار ز شــاهـان تــو را خــدایهرگز ندید چشم جـهان چون تـو اختـیار
بــا عـدل تـو ز سـنـگ بـرویـد هـمـی سـمـنبـا سـهـم تـو ز بـحـر بـرآید همـی غـبـار
در رزم فـتــح یـابــی و در بــزم گـنـج بــخـشدر خـشـم عفو خـویی و در کینه بـردبـار
شـاهـی زمـیـن گـشـایـی و بـر اوج آسـمـاندارد زمـیـن ز پــایـه تــخـت تــو افـتــخـار
تـــو آفـــتـــاب مــلــکـــی و از روی ورای تـــوچـون روزهای روشن گشتـه شبـان تـار
تــا بــوتــه آســمـان نـشــد و آتــش آفــتــابنـگـرفـت عـقـل گـوهر مـلـک تـو را عـیار
ای شـاه شـاه مـلـک شـکـاری تـو در جـهـانمـیدان مـلـک بـیش نبـیند چـو تـو سـوار
بی شک عنان ملک بـدینسان کند به دستآن را کـه مـلـک بـاشـد پـرورده بـر کـنـار
ای خـسـروی کـه بـاشـد بـر صـحـن صـید تـوپـیـل دمـانـت بـاره و شـیـر ژیـان شـکـار
گــردون ز وقـــت آدم تـــا وقـــت مــلــک تـــوبــود از بــرای مـلـک تـو را انـدر انـتــظـار
صــاحــبــقــران تــویـی و بــلـی طــایـع قـراناین حـکم بـود و کـرد ملک را بـدین مدار
ای در جــهـان دولـت شــایـســتــه پــادشـاهوی از مـلـوک گـیـتـی بـایـسـتـه یـادگـار
تـــا شـــیـــرزاد شـــیـــر دل شـــیــر زور تـــولـشـکـر بـه غـز و هند فـرو راند شـیروار
بــازوی دولـت تـو چـو بــگـشـاد دسـت فـتـحفــرمــود تـــیــغ را بـــه گــه کــارزار کــار
رایــت کــشــیــد بــر مــه ودر گــرد رایــتــشگــردان کــارزار چــو شــیــران مــرغــزار
هـر سـو مـصـاف کـرده زره پـوش صـد رفـیـقیکسر عنان گشاده عنان دار سی هزار
از لـشــکــرش هـنـوز نـجــنـبــیـده یـک نـفــرکــز هـول او نـهـیـب بــرآمـد ز گـنـگـبــار
چــون رســتــم از غــلــاف بــرآورد گــاوســارچـون حـیدر از نیام بـرآهیخـت ذوالفـقـار
در بــوم هـنـد زلــزلــه افــکــنـد هـر ســویـیکز هیبـت و نهیبـش بـشکافت کوهسار
گــه زیـنــهــار خــورد و گــهــی زیـنــهــار دادآن تـــیــغ زیــنــهــار ده زیــنــهــار خــوار
در کـــارزار هـــیــچ نـــیـــاســـود یــک زمـــانتـــا کــرد کـــارزارش بـــر کــفـــر کــارزار
نـنـهـاد روز و شـب ز کـف آن بــی قـرار تــیـغتـا کـار دین نـداد بـه هـنـدوسـتـان قـرار
رایـــان هـــنـــد را ز اجـــل داد شـــربــــتـــیکز مغزشان نخـواهد بـیرون شدن خـمار
بــرزد بــه بــت پــرسـتـان مـردان دیـو دسـتبــســتــد ز نـامــداران پــیـلــان نـامــدار
بــر کـافـران ز لـشــکـر گـیـتــی حــصــار کـردتـا چـون حصار بـستـد پـیلی ز هر حصار
پـیلان کـه او گرفـت چـه پـیلان کـه کـوه کـوهپـویان چـو بـاد بـاد و زمین کرده غـارغـار
گـویـی ز روی هـاشــان تــابــد هـمـی ظـفـرگـویی ز یشـکـهاشـان بـارد همی دمـار
هست این همه که گفتم تا رفت و بازگشتبــود از فـراق خـدمـت تـو بــادلـی فـگـار
نــاســود مــغــز عــاقــل او تــا بـــه مــغــز اونـاورد بـوی حـضـرت تـو بــاد مـشـکـبــار
تــا خــاک بـــارگــاه نــبــوســیــد پــیــش تــوبـر کـام دل نـگـشـت بـهـر نـوع کـامـگـار
دلـشـاد و شـاد خـوار شـد از تـو کـه تــا ابــدبـا دید هر دو خسرو دلشاد و شاد خوار
ویــن پــر هــنــر عــزیــزان شــاهــان نــامــوردر سـایـه سـعـادت و در حـفـظ کـردگـار
تـــا تــیــغ را ز مــلــک تــوان یــافــت کــارگــرتـا مـلـک را ز تـیـغ تـوان یـافـت اسـتـوار
چــون بــاد بــاد تــیـغ تــو بــر مـلــک زورمـنـدچـون کـوه بـاد مـلـک تـو از تـیـغ نـامـدار
رایـان تـو را مـسـخـر و شـاهـان تـو را مـطـیعگردون تـو را مسـاعـد و اقـبـال دسـتـیارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.