ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مــظــفــر آمــد و مــنـصــور شــاه گــیـتــی دارکـه هسـت یاور ملـک و ز عـمـر بـرخـوردار
ســر سـلـاطـیـن سـلـطـان تــاجــور مـســعـودکـه چـرخ دارد بــر حـکـم او بـه طـوع مـدار
کـشـیـد لـشـکـر اسـلـام سـوی خــطـه مـلـکخـدای نـاصـر و دولـت مـعـین و نـصـرت یار
بــــهـــار روی فــــروزانـــش آفــــتــــاب فـــروغبــه زیـر ســایـه آن چــتــر آســمـان کـردار
زنـــنـــد آیــنـــه پـــیـــل و زنـــگ و زد گـــویــیز گــرد لــشــکــر مـنـصــور چــرخ آیـنـه وار
ز گـــرد ابــــر صــــفـــت گـــرد کـــوه رعــــد آواقـریـن فـتــح و ظـفـر پــادشـاه گـیـتـی دار
ز زنـده پــیـلـان هـر سـو چـو کـوه کـوه بــرفـتچــو غـارغـار شــد اطـراف راه از آن رفـتــار
ز چـــنــد روز گــذر کــرد بـــا نــشــاط و ظــفــربـه چـنـد روز غـزا کـرد بــر سـبـیـل شـکـار
به خشت و تیر به هر بیشه عمر و جان بر بودز گـرگ عـمـر شـکـار و ز شـیـر جـان اوبـار
فـرو گـرفـت بــه لـشـکـر چــهـار گـوشـه هـنـدچنانکه تـاخت بـه هر گوشه ده هزار سوار
بــکـنـد پــایـه کـفـر و بــسـوخـت مـایـه شـرکبـه تـیغ طـوفان فعل و بـه تـیر صـاعـقه بـار
چــو گـشـت نـیـمـی آراسـتــه ز لـشـکـر حـقبـه اسـب و مال و غـلام و غنیمت بـسـیار
بـخـواسـت نـیـز کـه نـفـس عـزیـز رنـجـه کـنـدبـه تیره میغ و به تیره شب و به تیره غبـار
زمین هند بـه چـشـمش چـو نقطـه خـرد نمودبـه گـردش اندر لـشـکـر بـراند چـون پـرگـار
فــرو فـرســتــاد از بــهـر عــون و نـصــرت دیـنخــیـاره کـرد ســپــاهـی ز لـشــکـر جــرار
بــر آن سـپــاه و بــر آن لـشـکـر گـران و بــزرگچـو شیر زادی لشـکر کش و سـپـهسـالار
بـه دسـت و بـازوی دولت سـپـرد خـنجـر فـتـحمـثـال داد کـه لـشـکـر بـه گـرد هـنـد بــرآر
در آن هـمـی نـگــرم کــان هـژبــر گــردنـکــشهمی سـپـاه چـگونه کـشـد سـوی پـیکـار
گــهـی چــو رنـگ دمـان بــر فــراز کــوه بــلـنـدگـهـی چـو شـیـر ژیـان بــر کـنـار دریـا بــار
بـــه روز روشــن رانــد چــو ابـــرهــا لــشــکــرشـب سـیـاه بــود هـمـچـو اخـتـران بـیـدار
بــه زیـر رایـت او بــانـگ بــرکـشـیـده بـه فـتـحچـو رعد موکب منصـور او بـه بـیشـه و غار
هـــمـــی بــــرانـــد خـــون و هـــم بـــرآرد دودز هـر بــزرگ سـپـاه و ز هـر بــلـنـد حـصـار
فــتــاده روز و شــب انـدر مـیـان هـنـدســتــاننـــفـــیـــر گـــیــراگـــیــر و خـــروش دارادار
یــقــیـن شــنــاســم کــاکــنــون بــود بــرآوردهز جـان شـاهان شـمشـیر او بـه رزم دمـار
ز بــت پــرســتــان کــشــتــه بــود گـروه گـروهز زنـده پــیـلـان رانـده بــود قــطــار قــطــار
ز دیـوبــنــدان بــســتــه بــه بــنـد چــنـد نـفــرز مــاه رویــان کــرده اســیــر چــنــد هــزار
ز گــنــگــبـــار دریــن وقــت بــازگــشــتــه بــودگـرفـتـه گـوهـر حـق را بـه تـیـغ تـیـز عـیـار
بـه گـردش اندر پـیلـان مسـت قـلـعـه گـشـایبــه پـیـشـش انـدر مـردان گـرد تـیـغ گـذار
مـراد و نـهـمـتـش آن بــاشـد از جـهـان اکـنـونکه خاک بوسه کند پیش تخت شه گه بار
بــه شـاه شـرق نـمـایـد خــجــسـتــه دیـداریز تــاجـداران سـازد بــه پــیـش شـاه نـثـار
خـــدایــگــانــا زیــن شـــاهــزادگــان بـــرخـــورســران شـهـر گـشــای ویـلـان لـشـکـردار
بـزرگ شـاهـا چـون شـد عـزیـمـت تـو درسـتکـه گـرد مـلـک بــرآیـی یـکـی سـکـنـدروار
ســپــاه رانــدی عــزم تــو هـم عــنــان خــزانرجــوع کــردی رخــش هـمــرکــاب بــهــار
بــه شــادکـامـی مـی خــواه بــا هـزار نـشـاطکـه نـوبـهاری بـشـکـفـت چـون هزار نـگـار
ز نـقـش نـیسـان در چـشـم صـورت دیبـاسـتز صـوت قـمری در گـوش لـحـن موسـیقـار
هـمـیـشـه تـا بــود از مـهـر و ابــر نـفـع جـهـانگـهی چـو مهر بـتـاب و گهی چـو ابـر بـبـار
ز مــلــک کــامـل در دیـده هـای عــدل تــو نـورز عدل شامل بـر شاخه های بـرگ تـو بـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.