ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــر صــفــه پـــادشـــاه بـــگــذرو آرایـش تــخـت و مـلـک بــنـگـر
تـا بــیـنـی در سـرای سـلـطـانطـوبــی و نـعـیـم و حـوض کـوثـر
بـر تـخت نشسته خسرو شرقمـــنـــصـــور مؤیــد و مـــظـــفـــر
سـلطان ملک ارسـلان مسـعودتــاج مـلــکــان عــصــر یـکــســر
بــی رنـج بــه کـام دل رســیـدهاز یــاری بــخــت و عــون کــرکــر
بـسـپـرده بـه پـای هفت گردونآورده بــه دسـت هـفـت کـشـور
ای نـازش کــلــک و قــوت تــیـغای رتــبــت بــخــت و عـز افـسـر
روزی کـه شـد از بــلـا چـو دوزخهـامـون ز سـپـاه و روز مـحـشـر
پــر تــف سـر هـر مـه سـرافـرازپـــر خـــون دل هـــر یــل دلـــاور
پـــوشــیــده تـــن مــبـــارک تــواز نـصــرت و فـتــح درع و مـغـفـر
افـکـنـده هـمـای بــر تـو سـایـهزآن رایــت ســعــد مــاه پــیــکــر
انـدر صـف رزم تــاخـتــی رخـشای شـاه جـهان گـشـای صـفـدر
در زیــــر تــــو تــــابــــدار بــــارهدر دســت تـــو آبـــدار خــنــجـــر
خـیزان خـیزان چـو شـیـر شـرزهگـردان گـردان چــو بــاد صــرصــر
نـصــرت ســپــه تــو را پــیـاپــیبـــا رایــت تـــو ظـــفـــر بـــرابـــر
وآن لـحـظـه ز بــهـر خـدمـت تـوخــورشـیـد پــدیـد شــد ز خــاور
بـر چـتـر و عـلـامت تـو افـشـاندهر نور که داشـت چـشـمه خـور
آورد عـــنـــان تــــو گـــرفـــتــــهبــا مـرکــز مـلـک ســعــد اکــبــر
شـد مـلـک بـه سـاعـتـی مـهیاشـد فتـح بـه لحـظـه ای میسـر
چـون قـدرت یافـت دسـت دولتبـــر چــرخ نــهــاد پــای مــنــبــر
بـخـشـایش دیـده اهـل گـیـتـیاز جـــود تـــو شـــاه جـــودپـــرور
وآسـایـش یـافـت خــلـق عـالـماز داد تـــو شـــاه دادگـــســـتـــر
از دولـــت تـــو جـــهــان دولـــتبــفــزود جــمــال و زیـنــت و فــر
بـر گـوهر شـب چـراغ شـد تـاجاز گـــوهــرت ای چـــراغ گــوهــر
رحـمت کردی و فـضـل چـندانکچــون دیـد زمـان نـداشــت بــاور
ای آنـکـه چـو تـو نـبــود و نـبــودیـک شــاه دگــر بــه عــالـم انـدر
نه چـرخ بـه پـیش تـو تـواناسـتنــه کــوه بــه نــزد تــو تــوانــگــر
تـو شـاه بـسـنـده ای جـهـان راحــاجــت نـبــود بــه شـاه دیـگـر
امـــروز بــــهـــار عـــالـــم آمـــدتــا تــازه بــهــار مــلــک در خــور
شـد بــاغ چـو بـارگـاه خـر خـیـزشـد راغ چــو کـارگـاه شـشــتــر
از ابـــر هــمــه زمــیــن مــلــوناز بـــاد هــمــه هــوا مـــعـــطـــر
آراســتــه تــن تـــذرو رنــگــیــنبــر قـمـری جــفـت بــر صـنـوبــر
هر سـر و بـنی بـه رنگ طوطیدر ســایــه ابـــر چــون کــبــوتــر
شست ابر به اشک روی گیتیسـاقی بـرجـه بـه سـوی سـاغر
شـد مـلـک ز سـر جـوان و تـازهپــر کــن قــدح نــبــیــد تــا ســر
ای شاه بـه تـخت ملک بـنشینمی خواه و به یاد ملک می خور
آفـاق بـه دسـت قـهـر بـسـتـانافــلـاک بــه پــای قـدر بــســپــر
ایـمــای تــو را جــهـان مـتــابــعفــرمـان تــو را فــلــک مـســخــر
جــاه تــو ز عـرض عــالـم افـزونرای تـــو ز طـــول چـــرخ بـــرتـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.