ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای مـــاه دو هــفـــتـــه مـــنــوراین هفـتـه مـنه ز دسـت سـاغـر
بـرخـیز و طـرب فـزای و مـی دهبنشین و نشاط جوی و می خور
کــاقــبــال خــدایــگــان عــالــماز چـــرخ مــرا کــشــیــد بـــرتـــر
خـورشـید ملوک جـای من کـردبـــا زهــره و مــشــتــری بــرابــر
ای روی تـو سـوسـن شـکفـتـهوی چـشـم تـو نـودمـیـده عـبـهـر
در عـبــهـر تـو ز سـحـر سـرمـهبـر سـوسـن تـو ز مـشـک چـنبـر
این بـزم چـو روی خـویش بـنگاربـنـشـین و بـه روی عـقـل بـنـگـر
تــا جـان و روان خـویـش بــنـدمدر خــدمــت شــهــریـار صــفــدر
سـلطان ملک ارسلان مسـعودتــاج مــلــکــان هـفــت کــشــور
آن شــاه کـه وقــف کـرد یـزدانبـر نامـش مـلـک تـا بـه مـحـشـر
ای رتــبــت جـاه و خـطـبــه تــوبــر اوج ســپــهــر بــرده مــنــبــر
از جـزم تــو رسـتـه کـوه بــابــلدر عــزم تـــو زاده بـــاد صـــرصــر
از تــیـغ تــو یـافــت عــدل قـوتوز عــدل تــو یـافــت مـلــک زیـور
بـر روی زمـیـن نـمـانـد درویـشاز جـــود تـــو شــاه جـــود پـــرور
وز خـلـق جـهان نمـاند مظـلـوماز داد تـــو شـــاه دادگـــســـتـــر
نـاهید بـه پـیش همـت تـسـتبــر چـرخ بـه کـف گـرفـتـه مـزمـر
از بـهر عـطـای بـندگـان هسـتدر قـصـر تــو ای بــه جـاه قـیـصـر
در بــسـتـه مـیـان هـزار دربــانبــــر کــــار شــــده هـــزار زرگـــر
در ســاحــت بــزم تــو زمـیـن راجــود تــو تــهـی نــشــانــد از زر
بــر عـرصـه مـلـک تـو جـهـان راتـیـغ تــو کـنـد بــه جـان تــوانـگـر
جان خورده ز کوشش تو هیبتکـان بـرده ز بـخـشـش تـو کـیفـر
زان تــا هــم دولــت تــو پـــایــدبـر گردون جـفـت شـده دو پـیکـر
خـورشـید بـه ابـر درکشـد رویچـون بـر سـر تـو بــبـیـنـد افـسـر
از شـادی روی تـو بــیـفـروخـتدر تـــاج تـــو رنــگ روی گـــوهــر
وز هـیـبــت بأس تـو بـیـفـسـرددر صـفـحــه خـنـجــر آب خـنـجــر
تــا امــر هــوای تــو نــبـــاشــدگــردون نـشــود بــه دور مــحــور
تــا حــکـم رضـای تــو نـخـواهـدقــائم نــبــود عــرض بــه جــوهـر
ای بــزم تـو خـلـد پـر ز نـعـمـتگـویی تـو بـه صـحـن خـلدی اندر
از امن تـو رسـت شـاخ طـوبـیوز جـــود تـــو زاد حــوض کــوثـــر
وز عدل تـو هیچ خـسـتـه دل راای شـــاه نـــگـــشـــت یــارد آذر
در دسـت تـو تـیغ چـون بـخـنددخــون گــریــد زار درغ و مــغــفــر
ای بــر عـالـم بـه حـق خـداونـدوی در گــیــتــی بـــه عــدل داور
آن یافتـم از شـرف که هسـتـنددر حــســرت آن مـلـوک یـکـســر
تـــا مــانــد بـــنــده ثـــنــاگــویدر وصــف تــو ای شــخ ثــنـاخــر
پـــر مــدح کـــنــد هــزار دیــوانپـــر شــکــر کــنــد هــزار دفــتــر
ای بــخــت بــه فــر تــو مــزیـنوی تـــاج بـــه روی تـــو مـــنـــور
ســرهـنـگ مـحــمـد عــلــی راشـغـلـی دادی بــزرگ و در خــور
آن مرد که هسـت شـیر شـرزهوان شـیر کـه هسـت مـرد منظـر
از حـشـمـت این سـتـوده بـندهوین قلعه بـه آسـمان کشـد سـر
زین پـس همه در مصـالـح ملکدارد شـــــب و روز را بــــــرابـــــر
بــر کـار بــود بـه روز چـون چـرخبــیـدار بــود بــه شـب چـو اخـتـر
وان چیست ز رای تـو که اقبـالآن را نــبــود بــه طــبـــع رهــبـــر
امــروز ربــیــع تــو چــو بــفــزودایـن رتـبـت و ایـن سـعـادت و فـر
در هنـد کـشـد سـپـاه بـی حـددر غــزو کــنــد فــتــوح بــی مــر
امـســال مــحــمـد ســپــهـبــدکـــوهـــســـت ربـــیــع را بـــرادر
از مـرکـز خـویـش تـا سـرنـدیـبیکـسـر بـکشـد سـپـاه و لشـکـر
در هــنـــد ورا بـــه دولـــت تـــوصـد فـتــح قـوی شــود مـیـســر
در غـزو بــه خـدمـتـت شـتـابــدمـــنـــصـــور مؤیــد و مـــظـــفـــر
آرد مـلـکــا بــه رســم خــدمـتپــیـلـان جــهـان گـشــای مـنـکـر
صــد پــیـل دگــر بــیـارد امـثــالاز پــیـل مـلــک پــســنـد بــهـتــر
هـر جـا کـه رونـد هـر دو بـادنـددر نــــصــــرت ایـــزد گــــرو گــــر
زیـرا کـه چـنـین دو بـنـده نـیـکهـرگــز نـبــود بــه گــیـتــی انـدر
تــا گــوی زمـیـن بــود مـعــلــقتـــا چـــرخ فـــلـــک بـــود مـــدور
جـز بــرگـه غـز و نـاز مـنـشـیـنجـز فـرش نشـاط و لـهو مـسـپـر
ایـمــای تــو را قــضــا مــتــابــعفــرمــان تـــو را قــدر مــســخـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.