ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چه مرکبست که او را نه خفتن ست و نه خورچـو چـرخ پـر ز سـتـاره چـو کان پـر ز گهر
بـــســـان صـــورت مــانــی ز خـــامــه مــانــیبــــســــان لــــعــــبــــت آزر ز رنــــده آزر
رخــش بــســان رخ مـن ز عــشــق آن گــلـرخدلـش بــسـان دل مـن ز هـجـر آن دلـبــر
بـــرو ز دســت حـــکــیــمــان روزگــار نــشــاندرو ز عــارض و زلــفــیــن آن نــگــار اثـــر
غــذا دهــنــد مــر او را و چــون نــیـافــت غــذاز یـافـتــنـش بــیـابــنـد جــای دور خــبــر
از آن دهـنـد مـر او را کــه چــار طــبــع جــهـانبــپــرورنـدش تـا شـد بــه چـنـگ دریـا در
و یــا از آنــکــه بــود دیـده چــنــد گــاه حــصــارحــصــار گــرد آن گــرد و نـواحــی بــربــر
بــسـان عـشـق کـه پـنـهـانـش کـرد نـتـوانـنـدبـسـان فضـل که هر جـایگه شـود مضمر
عـــزیــز دارنــد او را هــمــی هــمـــه عـــالـــمکه می نسب کند از خلق خـسرو صفدر
خــدایـگــان جــهـان خــســرو زمــان مـحــمـودکه نزد شـاهان چـون نزد خـلق پـیغـمبـر
خـرد چـو جـسـمـی و نامـش درو بـسـان روانهنر چو چشمی و ذاتش درو بـسان بصر
هـزار نـکـتــه بــه هـر لـفــظــش انـدرون پــیـداهزار فضـل بـه هر نکتـه اش درون مضمر
بـه عـمر خـوش نخـفتـی شـبـی سـکندر هیچاگـر بـدیـدی در خـواب تـیغـش اسـکـنـدر
بــه هـیـچ حــال نـگـشـتــی ز بــهـر آب حـیـاتاگـر بــیـافـتــه بــودی ز جـود شـاه مـطـر
چـــگــونــه گــیــرد آرام خـــان تـــرکــســـتـــانچـگـونـه بـاشـد ایمـن بـه روم در قـیـصـر
که چـنگ ویشک بـپـوشـد بـه پـنجـه و بـتـیفوزز سـهم تـیغش در بـیشه شیر شـرزه نر
ز بــیـم تــیـغـش بــر خـویـشـتــن کـنـد نـوحــههر آهنـی کـه کـنـد بـدسـگـال او مـغـفـر
بــه عـالـم انـدر کـس فـتــح را بــه نـسـتــودیاگـر نـبــودی بــا فــتــح رایـتــش هـمـبــر
چــراســت از پــی شــمـشــیـر او ظــفـر دایـماگر نه بـنده شـمشـیر او شـدسـت ظفر
اگـــر نــه بـــاد وزانــســـت اصـــل مــرکـــب اوچرا چو بـاد وزان بـاشد او به بـحر و به بر
وگـرنـه بــسـت گـرو بــا فـلـک چــرا چـو فـلـکبــه گــاه جــولــان کــنــد بــه مــیـدان در
وگــرنــه بـــنــده او شــد هــلــال و بـــدر چـــرایکیش زیر کف است و یکی به جبهت بر
چـهـار طـبـع جـهـان بـاشـد او بـه چـهار مـکـانچـهار وقـت مخـالـف بـرین شـگـفـت نگـر
بــه گـاه بــودن خـاک و بــه گـاه جـسـتـن بــادسـوی نـشـیب چـو آب و سـوی فـراز آذر
ایـــا مـــظـــفـــر پـــیـــروز بــــخـــت روزافـــزونبـگیر گیتـی و در وی بـسـاط دین گستـر
کــه گــشــت رای رزیــن تــو را قــضــا بـــنــدهکـه گـشــت امـر روان تــو را قـدر چــاکـر
هـمـیـشـه تـا کـه بـتـابـد زمـین ز سـیـر فـلـکهمیشـه تـا کـه بـتـابـد ز آسـمـان اخـتـر
ز بــخـت خـویـش بــنـاز و بــه مـلـک در بــگـرازبـه کام خویش بـزی و ز عمر خود بـرخور
بــه جــای بــاد مــقــیــم آســمــان دولــت تــوز آفتـاب سـعدت بـادی همیشـه بـاد انور
بــه کــامـگــاری بــادی گـشــاده دایـم دســتبه پادشاهی بـادی همیشه بـسته کمرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.