ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
آن لعـبـت کـشـمیر و سـرو کـشـمرچــو مــاه دو هـفــتــه درآمـد از در
بــــــا زیـــــور گــــــردان کــــــارزاریبــا مــرکــب تــازی و خــنــگ زیـور
در زلــف دوتــایــش جــمــال پـــیــدادر چـشـم سـیاهش دلـال مضـمـر
سینه ش چـو ز سیم سپـید تـخـتـهجـعدش چـو ز مشک سیاه چـنبـر
بنشست چو یک توده گل به پیشمبــربــود دل مـن بــدان دو عــبــهـر
گـفــتــا کـه هـمـایـونـت بــاد و فــرخاین عید و صـد عید و جـشـن دیگر
بــخـت تــو چـو نـام تـو بــا سـعـادتروز تــو چــو رخــســار مــن مــنـور
گـفـتـم کـه بــوم بــا سـعـادت و عـزبــا دولـت و اقـبــال و نـصـرت و فـر
آن بـــنــده کــه هــر روز بـــامــدادانبــوسـد ز مـی قـصـر شـاه صـفـدر
مـحـمـود شـهـنـشـاه سـیـف دولـتتــاج سـر شـاهـان هـفـت کـشـور
آن شـــاه مــظـــفــر امــیــر غـــازیفـرزنـد شـهـنـشــاه ابــوالـمـظـفـر
در دولــت عــالــی چــو روح در تـــندر ملکت بـاقی چـو عـقـل در سـر
ای دســـت بـــزرگـــی تـــو نــهــادهبــر تــارک دولـت ز عـدلـت افـسـر
ای کشـتـی خـشـم تـو را همیشـهحــلـم تــو بــه دریـای عـفـو لـنـگـر
بــر کـف تــو فـرضــســت مـال دادنزیرا که شـدسـت از سـخـا تـوانگر
بـــا عــز کــف تـــو بـــیــافــت بـــادهچـون روی ولـی تـو گـشـت احـمـر
تـــا زر بـــر تـــو خـــوار دیــد خــود راچـون روی عدوی تـو گشـت اصـفر
مؤمـن ز حـسـام تـو گـشـتـه ایـمـنکـافــر ز ســنـان تــو بــرده کـیـفــر
گــردون بــه بــر هـمــت تــو مــرکــزدریـا بــه بــر کـف تــو چــو فــرغــر
هر خـامه کـه نامت نبـشـت خـواهدبــدود بــه سـر و دیـده روی دفـتـر
هـر خـطـبــه کـه نـام تــو بــرد روزیگـردون شــود از افــتــخــار مـنـبــر
گــویـی کــه قــضــا را خــدایــگــانــابــا خـنـجــر تــو کـرده انـد هـمـبــر
هـر جــا کـه قـضـا رفـت خـنـجـر تــوآنــجــا بــرســد بـــا قــضــا بــرابــر
از بـس که بـر او مهر نصـرت تـسـتمـانـنـده کـان گـشـت پــر ز گـوهـر
وز بـس کـه بـر او فـتـح داده بـوسـهرویش همه شد سر به سر مجدر
شــاهــا تــو ســلــیـمــان روزگــاریمــرغــان تـــو تــیــرهــای بـــا پـــر
چــون بـــاد تــو را مــرکــبــان تــازیبـا بـاد هـمـه هـمـعـنـان و هـمـبـر
آمــد مــلــکـــا عـــیــد و رفـــت روزهبـنشـین بـه مراد و بـخـواه سـاغـر
در دولـــت و اقـــبـــال بـــاش دایـــمبــگـذار جـهـان و ز جـهـان بـمـگـذر
مـیـمـون و هـمـایـونـت عــیـد تــازیعـیـد رمـضـان و ســنـت پــیـمـبــر
مـقــبــول کـنـاد از خــیـر و طــاعــتروزی ده خــــلـــق ایـــزد اکــــبــــر
بـــادات مـــصـــون بـــقـــای دولـــتتـا هـسـت همـیشـه فـلـک مـدورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.