ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـاه مـحـمود سـیف دولـت و دینهر کجا بـاشد او بـه بـحر و به بـر
جفت بادش سر و رو دولت و بخترهبـرش فتـح و یمن و نصر و ظفر
شــاه پـــیــروز بـــخــت فــرخ پـــیمــلــک عــادل فــرشــتــه ســیـر
آنـکـه آراســتــســت مـجــلـس ازووانکـه پـیراسـتـسـت ازو لـشـکـر
مــلــک دولــت گــرفــتــه زو رونــقپـــادشــاهــی بـــدو شــده انــور
آفـتــاب جــهـانـش خــوانـم از آنـکهسـت پـر نور از آن همه کـشـور
رای او جـسـم فضـل را چـون جـانرسـم او چـشم عقل را چـو بـصر
بـه مـثـل پـای گـر نـهـد بـر سـنـگسـنـگ گـردد بـه پـیـش پـایش زر
پـادشـاهی کـه سـهم او گـه صـیدجـان سـتــانـد ز شـیـر شـرزه نـر
بـه مـصـاف انـدرون بـه وقـت نـبــرددر سـر سـرکشـان کشـد معـجـر
بـنـد مـحـکـم همـه گـشـاده شـودچـون ملک بـر میان بـبـسـت کمر
بــر رهـی کــو گـذر کــنـد نـکــنـنـدشـرزه شـیـران بــدان حـدود گـذر
قـبــضـه تــیـغ او شـده سـت قـضـاتـا که پـیکـان او شـده سـت قـدر
ایـن رود هـمـچــو فــکــرت انـدر دلوان بـود همـچـو دانـش انـدر سـر
بــه گــه جــنـگ در مـیـان مـصــافچـون بـرد حـمـلـه شـاه را بـنـگـر
بـه بـرگرد افکنسـت و شـیر شـکارشـیر مرد اوژنسـت و بـبـر شـکـر
کـافـران پــیـش او چـنـان بــاشـنـدکـه نـی و چــوب خـشـک بــر آذر
ای ســنــان تــو را رفــیــق فــتــوحوی حــســام تــو را ظـفـر رهـبــر
ای ز گرزت همیشه تـرسـان تـرسوی ز شـمشیر تـو حـذر بـه حـذر
آفـریـن گـوی مـلـک تــو شــده انـدبــه گـه حــمـلـه در مـصـاف انـدر
گرز و زوبـین و خـشت و نیزه و تـیرسـپــر و تــیـغ و نـاچـخ و خـنـجـر
چـون کـه امـسـال رای غـزو افـتـادبه سعادت شدی به سوی سفر
کـاشـکـی چـشـم من زمین بـودیتـا بـر آن داشـتـی مـقـام و مـمـر
بـنده گر در سفر بـه خدمت نیستبــه نـپـرداخـت از دعـا بــه حـضـر
بـرو ای شـه کـه یار تـسـت خـدایدر هـمـه کــارت اوســت یـاریـگـر
جـان بـه پـیشت نثـار کرد و سبـیلیــلــه گــاوان فـــربـــه و مــنــکــر
ایـن دلـیـلـسـت کـت ظـفـر بـاشـدبــر عــدوی خــدای و پــیـغـمـبــر
زود بـــاز آی ای مــلــک بـــه مــرادبــا دل شــاد و نـصــرت بــی مــر
بــگــشــایـی بــه دوســتــاران بــرچـون بـیایی بـه لـهو و شـادی در
شاد بـادی ز بـخـت و دولت خویشای بـه تـو شـاد دوسـتـان یکسـر
بـاش بـاقی تـو تـا جـهان بـاقیستاز جــوانـی و مـمـلـکـت بــر خــور
سـر تــو سـبــز و تــاج بــر سـر تــودشـمـنـت را بــریـد ســر ز تــبــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.