ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
پــــادشــــاه بـــــزرگ دیــــن پــــرورشــهـریـار کــریـم حــق گـســتــر
خــســرو کـامـگـار مـســعــودســتکـش زمـانـه سـت بـنـده و چـاکـر
شــاه شــاهـان عـلـاء دولـت و دیـنآن فــلـک مـنـظــر مـلـک مـخــبــر
تـــاجـــداری کــه رفــعـــت نــامــشبـــر فــلــک بـــرد پــایــه مــنــبـــر
کـامـگـاری کـه بــسـطـت دسـتــشبــر زمـیـن ریـخــت مــایـه کــوثــر
صـحـن ملکش بـه دهر هفـت اقـلیمخیل بـخـتـش ز چـرخ هفت اخـتـر
راعـی امـن او بـه شـرق و بـه غـربداعـی جـود او بـه بــحـر و بـه بــر
تــــارک رتــــبــــت بــــلــــنــــدش رازیـبــد اکــلـیـل آســمـان افــســر
گـــــردن هــــمــــت بـــــزرگــــش راعــقــد گــردون ســـزا بـــود زیــور
بـــر در امــر او بـــه روز و بــه شــببـسـتـه دارد فـلـک چـو کـوه کـمر
در صـف کـیـن او ز چــپ و ز راســتکـنـد بــاشـد درخــش را خـنـجــر
در بــــرکـــه ز حــــرص افـــســــر اوهمـچـو لـالـه سـت چـهـره گـوهر
در دل کــان ز بــیــم بـــخــشــش اوچــون زریــرســت بـــاز گــونــه زر
چــون بــرانـگـیـخــت عــزم نـافــذ اوزیبـدش صـبـح و مهر تـیغ و سـپـر
چــون فـرو داشــت عــزم ثــابــت اوبــرنــداردش عــاصــف و صــرصــر
عـدل او بــانـگ زد چــنـان بــر ظـلـمکــه ز گــوگــرد بـــازجـــســت آذر
بـــر او بـــار لــطـــف چـــنــدان کــردکه بـر آذر شـکـوفـه گشـت شـرر
داد پــــــر پــــــر امــــــیــــــدواران راســاقــی جــود او شــراب بــطــر
بـرد خـوش خـوش ضـعـیف حـالان راســـاقــی داد او خـــمــار ز ســـر
حـمله ای کـرد سـطـوتـش چـونانکفـتــنـه را شـد مـصـاف زیـر و زبــر
در ســر و در شــکـم ز شــور و بــلـاآب و خون شد ز هول مغز و جـگر
ای جـــهــان از کـــمــال تـــو پـــیــداوی فـلـک در خـصـال تــو مـضـمـر
مــمــلــکــت را مـنـاقــب تــو مــثــلمـفــخــرت را مـکــارم تــو ســمـر
از پــــی ســـازهـــای تــــاج تــــو راقطـره در می شـود بـه بـحـر اندر
وز پـــــی رودهــــای بـــــزم تـــــو راسـر بـه گردون همی کشد عرعر
بـــر لــب نــیــک خـــواه دولــت تـــوآب حــیـوان شــود مــی ســاغــر
در کـــف بـــدســـگـــال دولـــت تـــوبــوی نـفــط ســیـه دهـد عــنـبــر
گـر نـبــاشــد بــه طـبــع هـمـت تــوچــنـگ بــگـذارد از عـرض جــوهـر
گــر بـــگــردد ز حـــال فـــکــرت تـــوچـرخ بــگـشـایـد از فـلـک چـنـبــر
تــو ولـی گـویـی و بــه هـیـچ مـهـملــفــظ تــدبــیـر تــو نـبــوده مـگــر
جــزم فــرمـانـی و بــه هـیـچ مـثــالشــرط فــرمــان تــو نــبــوده اگــر
هـمــه شــادی شــهـی نـهـاد کــزوشـد شـکـفـتـه بـهـار دولـت و فـر
چـــون تـــف کـــارزار بــــرزد جـــوشقرص خورشید شد چـو خـاکستـر
چـهره را خـاک بـیخـت گونه پـوستدیـــده را خــــار زاد نـــور بــــصـــر
تــیــره دیــدنــد رنــگ هــای امــیــدتــیـز دیـدنـد چــنـگ هـای خــطـر
گـردهـا کـرده چــشـم گـیـتــی کـورکـوس ها کـرده گـوش گـردون کـر
تـیغ چـون مـورد گـشـت چـون لـالـهروی چـون لـالـه شـد چـو نیلـوفـر
سـینه چـون کوره تـفتـه در جـوشـنمغـز چـون کفتـه غـنچـه در مغـفر
بــر بــســاط بــسـیـط خــوف و رجــابـرکشـیده قضا حـشـر بـه حـشـر
در طــریـق مــضــیـق عــمــر و فــنـابــرفــکــنـده بــلـا نـفــر بــه نـفــر
در مــصــاف و مــجـــال هــر ســرداردر شــتــاب و درنـگ هـر صــفــدر
آتـــش و آب و بـــاد و خـــاک شــدهابــرش و خـنـگ و بـور و جـم زیـور
چـون سـر سـنگ پـشت و روی املگـشـتـه پـنـهان ز بـیم تـیغ و تـبـر
خــارپــشـتــی شـده ز نـیـزه و تــیـراجــل جــان شــکـار عـمـر شــکـر
آن زمـــان لــــا الــــه الــــا الــــلــــهوهـم نـادرسـت کـرد بــر تــو گـذر
موی بـشکافتی بـه طعن و به ضربکـوه بــرداشـتـی بـه کـر و بـه فـر
نـور شـد حــربــه تــو از بــس خــونکه زدش بـر بـرخـش و پـهلو و بـر
بـــازوی عــون تـــو گــرفــتــه قــضــاخـنـجــر فـتــح تــو کـشـیـده قـدر
در خـوی و خـون شـده زران و کفـتبــاره نــصــرت و عــنــان و ظــفــر
وان هــمــه صــاعــقــه بــه یـک ذرهدر دل بأس تــــو نــــکــــرده اثــــر
مــلــک جـــویــان ســـهــم کــام روادهـــر گــــیـــران گــــرد نــــام آور
هــمــه از هــول گــرز مــســعــودیبـر سـرافـکـنده چـون زنان معـجـر
یــکــی افــتـــاده در مــیــانــه شــوردیـگـری خـسـتـه بــر کـرانـه شـر
این رها کـرده همچـو ماران پـوسـتوان بــرآورده هـمــچــو مـوران پــر
یـک جــهـان را بــه بــازوی مـعــروفبـر کـشـفـتـی بـه حـمـلـه مـنـکـر
بـازگشـتـی بـه قطب شـاهی شـادعـون یـزدان و سـعـی چــرخ نـگـر
تــــارک تــــاج را بــــه صــــد دامـــنپـــایــه تــخــت را بـــه صــد زیــور
در بــپـاشـیـد بــخـت نـیـک چـو ابــرزرد پـراکـند نجـم سـعـد چـو خـور
هر سـویی زان ظفر بـه هر سـاعتبـــرســانــیــد جــبـــرئیــل خــبــر
آفــــریـــنـــش مــــزاج کــــرد بــــدلزود از آن مـژده در جـهـان یکـسـر
گـشــت از اقـبــال آن عـبــیـر گـلـابخــاک در دشــت و آب در فــرغــر
شـــب تـــاری نـــمـــود گـــونــه روززهـر قـاتــل گـرفـت طـعـم شــکـر
داشـت روز نشـسـتـن تـو بـه مـلـکفضل آن شـب که داشت پـیغمبـر
بـهر آتـشـکـده کـه در گـیتـی اسـتراست چون یخ فسرده شد اخگر
شــد ســـیــه روی صــورت مــانــیشــد نــگــون فــرق لــعــبــت آذر
شــادبــاش ای مـلــوک را مــخــدومدیـــــر زی ای زمــــــانـــــه را داور
مـلـک در جــمـلـه آن مـراد بــیـافـتکـه هـمـی بـودش از فـلـک بـرتـر
نــه عـــجـــب گــر ز فــر دولــت تـــوجـان پـذیرد همـی نـبـات و حـجـر
حـــرکـــت گــیــرد و بـــصـــر یــابـــدپــنــجــه ســرو و دیــده عــبــهــر
دانــد ایــزد کــه زود خــواهــی دیــدبــاخـتــر زان خـویـش چــون خـاور
هـفــت کـشــور گـرفــتــه و بــســزابــنـده ای را سـپـرده هـر کـشـور
تـو در آن هفتـه چـون مه و خورشیدکـرده و سـاخـتـه مـسـیـر و مـمـر
گــفــت احــوال تــو فــلـک پــیـمـایکـرد احــکـام تــو ســتــاره شـمـر
تـا ابــد خـسـروی تـو خـواهـی کـرداز چـنـیـن مـلـک خـسـروا بـرخـور
مـلـکـا حـال خـویش خـواهـم گـفـتنـــیــک دانـــم کـــه آیـــدت بـــاور
در جـهـان هیچ گـوی نـشـنـیدسـتآنچـه دیدسـت چـشـم من ز عبـر
ســالــهـا بــوده ام چــنـان کــه بــودبــچــه شــیــر خــواره بــی مــادر
گـه بــزاری نـشــســتــه ام گــریـانخــان هـای ز سـمـج مـظـلـم تــر
گـه بـه سـخـتـی کـشـیده ام نالـانبـــنــدهــای گــرانــتــر از لــنــگــر
گــهــی آن کــرد بـــر دلــم تــیــمــارکـه کـنـد زخــم زخـمـه بــر مـزمـر
خــاطــرم گــاهــی از عــنــا آن دیــدگـه بـه تـف عـود بـینـد از مـجـمـر
چــه حـکـایـت کـنـم کـه مـی بــودمزآتـش و خـاک بــالـش و بــسـتــر
غـرقـه روی و رنـج راحـت و خـشـکتــشـنـه کـور و چــشــم انـده تــر
بـــر ســر کــوهــهــای بــی فــریــادشــد جــوانـی مــن هـبــا و هـدر
شـعـر من بـاده شـد بـه هر محـفـلذکر من تـازه شـد بـه هر محـضـر
عــفــو ســـلــطــان نــامــدار رضــیبــر شــب مـن فــکـنـد نـور قــمـر
الــتــفــات عــنــایــتــش بــرداشــتبـــار رنــج از تـــن مــن مــضــطــر
اصــطــبـــاع رعــایــتـــش دریــافــتروزگــار مــرا بـــه حــســن نــظــر
داد نـان پـاره ای کـه هسـت کـفـافمـر مـرا بــا عـشـیـرتــی بــی مـر
ســوی مـولـد کــشــیـد هـوش مـرابـــویــه دخــتــر و هــوای پـــســر
چـون بـه هندوسـتـان شدم سـاکنبـــر ضـــیــاع عــقــار پـــیــر پـــدر
بــنـده بــونـصــر بــرگــمــاشــت مـرابــه عـمـل هـمـچــو نـایـبــان دگـر
نـایـبــی نـیـســتــم چــنـانـکــه مـراســازی و آلــتـــی بـــود در خـــور
مـردکـی چـنـد هـسـت بــس لـتــرهاسـبـکی چـند هسـت بـس لاغر
گــاه طــبــلـی زنـم بــه زیـر گــلـیـمگـه تـیـغـی کـشـم بـه زیـر سـپـر
گـه جـهم همـچـو رنـگ بـر کـهـسـارگــه خــزم هـمـچــو مـار در کــردر
این همه هست و شغل های عملسخـت بـا نظم و رونق است اندر
حــشــمــت عــالــی عــلــایــی تــودر جـهان خود همی کشد لشکر
کـبـک و شـاهین همی پـرد همبـالشــیـر و آهـو هـمـی رود هـمـبــر
ســرکـشــان را کــجــاســت آن یـاراکـه بــرآرنـد بــر خــلـاف تــو ســر
گــردنـان را کــجــاســت زهـره آنـکپــای عـصـیـان بــرون نـهـنـد از در
گــر ز مــدح تـــو حـــال و جـــاه مــرامـسـتـزادی بـود عـجـب مـشـمـر
ور وجــیـهـی شــوم ز خــدمــت تــوراسـت بـاشـد ز مـقـتـضـای هـنـر
مـن شــنـیـدم کــه مـیـر مـاضــی رابــــنـــده بــــود والــــی لــــوکــــر
بـس شـگـفـتـی نـبــاشـد ار بـاشـدمــادحــت قــهــرمــان چـــالــنــدر
تـا رسـانـد بـه جـشـن هـر نـظـمـینـقــش کــرده ز مـدح یـک دفــتــر
ســـازد از طـــبـــع درج هــای ثـــنــاقــیــمــتــی تـــر ز درج هــای درر
لـیـکـن از بـس کـه دیـد شـعـبــدهـاگـام نـنـهـد همـی مـگـر بـه حـذر
تـرسـد از عـاقـبـت که دانسـتـسـتعــادت عــرف گــنــبـــد اخـــضـــر
دشــمــنــان دارد و عــجــب نــبـــوددشــمــن آمــد تــمــام را ابـــتـــر
بــاز چــون نــیـک تــر در انــدیــشــهنــهــراســـد ز هــیــچ نــوع ضــرر
کـه دل و طـبـع تـو ز رحـمت و عـفـوآفـــریــدســـت خـــالـــق اکـــبـــر
تـا هـیولـی اسـت اصـل هـر عـنـصـرتــا بــود عـنـصـر اصـل هـر پــیـکـر
اصــل مــلــک تــو بــاد ثــابــت فــرعفــرع اصــل تـــو بـــاد نــافــع بـــر
امـــرهــای زمـــانـــه وصـــف تـــو رامـهـر هـمـراه و مـشـتـری همـبـر
بــزم هــای ســپــهــر نــعــت تــو رامـاه ســاقــی و زهـره خــنـیـاگــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.