ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش ظهیرالدوله ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز عــز و مـمـلـکـت و بــخــت بــاد بــرخــوردارسـر ملـوک جـهان خـسـرو ملـوک شـکـار
ظـهـیـر مـلـت حــق بــوالـمـظــفـر ابــراهـیـمنـصـیـر دولـت و دیـن پــادشـاه گـیـتـی دار
زمــانــه عــزم و قــضـــا قــوت و قــدر قــدرتسـتـاره زیور و خـورشـیـد رای و چـرخ آثـار
زمـیـن تــوان و هـوا صــفـوت و اثــیـر نـهـیـبجــهـان مـکـانـت و دریـا نـوال و کـوه وقــار
ز رأی طــبــع و کــف راد و پــهــن عــالــی اوفـلک زمین شـد و دریا سـراب و ابـر غـبـار
تـــبـــارک الــلــه از آن ابـــر آفـــتـــاب فـــروغکـه بــرفــروزد ازو بــخــت آســمـان کـردار
چـو مـاه و مـهر کـنـد عـدل را فـراز و نـشـیبز فـر و زیـب دهـد مـلـک را شـعـار و دثــار
بـه عـفـوش از تـف آتـش هـمـی بــرویـد گـلبـه خشمش از گل تـازه همی بـروید خـار
ز هـیـچ گـردون چـون روی او نـتــافـت نـجـومز هیچ دریا چـون گفـت او نخـاسـت بـخـار
ســتــارگــان مـگــر از حــزم و عــزم او زادنـدکـه در جـبـلـت این ثـابـتـسـت و آن سـیار
جــهـان پــنـاهـا شــاهـا جــهـان شـاهـی رانـبــود بـی تـو دل و دیـده روشـن و بـیـدار
ســحــاب جـــود تـــو آبـــاد کــرد هــر ویــراننـســیـم عــدل تــو گـلـزار کـرد هـر گـلـزار
اگـر نـه آتـش بأسـت بــه رزم گـشـتـی تـیـزکـجــا ز گـوهـر مـلـک آمـدی پــدیـد عــیـار
بـــه کــارزار دگــر کــرده ای نــهــاد جـــهــانمـگـر کـه قـسـمـت او بـوده بـود نـاهمـوار
بــه حــد و خــنـجــر لـعــل تــکــاوران کــردیزمــیـن هـامــون دریـا و کــوه آخــتــه غــار
جـهان گشـادی بـی مرز گـر ز سـندان کـوبملوک کشتـی بـی حـد بـه تـیغ خاره گذار
ز گـرد رخـش تـو چـون چـرخ تـیره بـینـد رویز آب خــنـجــر مـلــک تــو نـصــرت آرد بــار
بــهـشـت و دوزخ بــاشـد ضـیـا و ظـلـمـت رابـه کـیش مـانوی آن مـدعـی چـهره نـگـار
از آنـکــه نـیـک هـمـانـنـد نـســبــتــی دارنـدبـه مهر و کـینه تـو روز روشـن و شـب تـار
شــراب عــدل تــو گـرمـســت کـرد عــالـم رانـهـیـب تــو بــبــرد از ســر زمــانـه خــمـار
محـیط گیتـی گشـتـه سـت همت تـو از آنکهـمـی نـمـایـد گـیـتــیـش نـقـطـه پــرگـار
چو روی و پشت عدوی تو زرد و مجروحستز زخــم سـطـوت جــود تــو چــهـره دیـنـار
مگـر مخـالف و بـدخـواه ملک و دولت تـسـتز آب و آتــش خـیـل حــبــاب و فـوج شـرار
از آن حـبــاب چـو سـر بــرکـنـد شـود نـاچـیـزوز آن شـرار چــو ســر بــرزنـد بــمـیـرد زار
نــمــانــد در هـمــه روی زمــیـن خــداونــدیکـه او بــه بــنـدگـی تـو نـمـی کـنـد اقـرار
بــزرگــوار خــدایـا چــو قــرب ده ســالـســتکـه می بـکـاهد جـان مـن از غـم و تـیمـار
رخـم ز نـاخـن خـسـتـه بــرم ز دسـت کـبـوددلـم ز آتــش سـوزان تـنـم چـو مـوی نـزار
ز بـس کـه تـف بـلـاچـپ و راسـت بـر مـن زدز من بـجـسـت چـو سیماب بـی قرار قرار
بــدیـن تــغــیـر هـایـل بــه نـعــمــت عــالــیکه طعم عیشم زهرسـت و رنگ روزم تـار
چــنــان بـــلــرزم کــانــدر هــوا نــلــرزد مــرغچـنـان بـپـیـچـم کـانـدر زمـین نـپـیچـد مـار
تــنـم هـژبــری دارد شـکـسـتــه انـدر چـنـگدلـم عــقــابــی دارد گـرفــتــه در مـنـقــار
چـو کلک و نیزه اگر راسـت نیستـم دل و تـنچـو کـلـک و نیزه مـرا هسـت بـر میان زنار
چـــرا ز دولــت عـــالــی تـــو پـــیــچـــم رویکـه بـنـده زاده این دولـتـم بـه هفـت تـبـار
نه سـعـد سـلمان پـنجـاه سـال خـدمت کردبه دست کرد بـرنج این همه ضیاع و عقار
بـه مـن سـپـرد و ز مـن بـسـتـدند فـرعـونـانشـدم بـه عـجـز و ضـرورت ز خـانـمـان آوار
بـه حـضـرت آمـدم انصـاف خـواه و داد طـلـبخــبـــر نــداشــتـــم از حــکــم ایــزد دادار
نـه روشــنــایـی و بــاران ز مــهـر و ابــر بــودنـه جــسـت بــایـد روزی ز کـف تــو نـاچـار
مـرا امـیـد بــه هـنـجــار مـقــصــدی بــنـمـوددلـم بـرد کـه بـه مـقـصـد بـیـاردم هـنـجـار
هـمـی نـدانـم خــود را گــنـاهـی و جــرمـیمـگـر سـعـایت و تـلـبـیس دشـمـن مـکـار
ز مـن بــتـرسـد ای شـاه خـصـم نـاقـص مـنکـه کـار مـدح بــه مـن بــازگـردد آخــر کـار
ز شــــال پــــیـــدا آرنــــد دیــــبــــه رومــــیز جــزع بـــاز شــنــاســنــد لؤلؤ شــهــوار
ز پــارگــیـن بــشــنـاســنـد بــحــر در آگــیـنز تــار مــیــغ بـــدانــنــد ابــر گــوهــر بـــار
سـپـر فکند و ندیده بـه دسـت من شـمشیربــداد پــشـت و نـبــوده مـیـان مـا پــیـکـار
در آن هــزیــمــت تــیــری گــشــاد در دیــدهمرا بخست چو من داشتم گشادش خوار
خــدای دانــد و هــر کــو خــدای را بــه دروغگــواه خــوانـده بــاشــد ز جــمـلـه کــفــار
که قصد من همه آن بـود تـا بـه خدمت شاهچــو بــنــدگــان دگــر تــیــز گــرددم بـــازار
هــزار دیـوان ســازم ز نــظــم و در هــر یــکهـزار مــدح طــرازم چــو صــد هـزار نـگــار
مـشــاطــه وار عــروســان پــردگـی ضــمـیـربـه پیش تخت کنم جلوه و بـه مجلس بـار
بــه صــیـقـل صــفــت و مـدح نـیـک بــزدایـمز تـــیــغ آتـــش و آیــیــنــه هــنــر زنــگــار
بــه اخــتــران خــرد بــخــت را کــنـم گـردونبـه لـعـبــتـان سـخـن بـزم را کـنـم فـرخـار
چــو عـنـدلـیـب سـرایـم ثــنـای مـدحــت تــوچـرا بـبـندم چـون بـاز بـسـتـه بـر کـهسـار
یکی بـه رحـمت بـر جـان و بـر تـنم بـخشایکه من نه در خور بـندم شهانه اهل حصار
نـگـاه کـن کـه چـه نـیرنـگ ها و شـعـبـده هابـه مـدحـت تـو بـرآرم ز جـان و دل هـر بـار
نه من کفایت عـرضـه همی کنم بـه سـخـنتـوان سـتـود فـلـک را بـه رتـبــت و مـقـدار
تـکـلـفـی نـشـود در مـثـل بــه حـلـم جـبــالتــعـذری نـبــود در سـمـر بــه جـود بــحـار
چــه رنـج فــکـرت بــایـد کـشــیـد اگـر گـویـمکــه آفــتــاب مـنـیـرســت و آســمـان دوار
گــزیـده تــر ز هـمـه دولــتــســت دولـت تــوگزیده تـر ز همه فصـل هاسـت فصل بـهار
بــه پـایـه ای ز مـحـلـت نـمـی رسـد گـردونپــدیـد بــاشـد کآخـر کـجــا رسـد گـفـتــار
اگـر ســزای تــو بــایـد هـمـی مـدیـح و ثــنـامگر گشـاده شـود بـر همه ملوک اشـعـار
هـمـیـشـه تـا زبــر گـوی بــی مـدار سـپــهـرنـجـوم و چـرخ نـیاسـاید از مـسـیر و مـدار
خــدایــگــانــا چـــون آفــتـــاب مــلــک افــروززمــانـه دارا چــون آســمــان زمـانـه گــذار
نـظـاره گـاه تــو بــر تــخـتــگـاه بــاد و چـمـننشـسـتـگـاه تـو از ملـک فـرق بـاد و کـنارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.