ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف جلوه های طبیعت و گریز به مدح محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روز وداع از در انــــــدر آمــــــد دلــــــبـــــــرلب ز تف عشق خشک و دید ز خون تر
آب نـمــانــده در آن دو رنـگــیـن ســوســنتـاب نمـانده در آن دو مـشـکـین چـنـبـر
عـبـهـر چـشـمـش گـرفـتـه سـرخـی لـالـهلــالــه رویـش گــرفــتــه زردی عــبــهــر
بـر گـلـش از زخـم دسـت کـاشـتـه خـیریبـر مهش از آب چـشـم خـاسـتـه اخـتـر
کـــرده زمــیــن را زرنــگ روی مـــنــقـــشکــرده هـوا را بــه بــوی زلــف مـعــطــر
گفـت مرا ای شـکـسـتـه عـهد شـب و روزدر سـفـری و نـهـاده دل بــه سـفـر بــر
تــا کــی بــاشــد تــو را وســاوس هـمـراهتــا کـی بــاشـد تــو را کـواکـب هـمـبــر
ملـکـت جـویی همی مـگـر چـو سـلـیمـانگـیتـی گـردی همی مگـر چـو سـکـندر
رفــتــی تـــو در نــشــاط بـــاشــی آنــجــامــانـدم مــن در غــم تــو بــاشــم ایـدر
دلـبــر مـه روی بــی مـرسـت بــه غـزنـیـنزود نــهــی دل بــه مــاه رویــی دیــگــر
هــیــچ دل تــو ز مــهــر مــن نــکــنــد یــادنـیـز تــو را یـاد نـایـد از مـن غــمــخــوار
گـفـتــمـش ای روی تــو عــزیـزتــر از جــاندیـدن رویــت ز زنــدگــانــی خــوشــتــر
ای نـه بـه خـامـه نـگـاشـتـه چـو تـو مـانیوی نــه بـــرنــده گـــذارده چـــو تـــو آزر
شــرطــی کــردم کــه تــا بــر تــو نــیـابــمبـوسـی ندهم بـر آن عـقـیق چـو شـکر
حـــرمـــت روی تـــو را نـــجـــویــم لـــالـــهحــشــمـت زلـف تــو را نـبــویـم عـنـبــر
مــی بــنــیـوشــم ز رود ســاران نــغــمــهمـی نـسـتــانـم ز مـیـگـسـاران سـاغـر
مــنــتــظــر وصــلــت تــو خــواهــم بـــودنآری الـــانــتـــظـــار مـــوت الـــاحـــمـــر
زود خـــبــــر کـــن مـــرا نـــگـــارا زنـــهـــارتـات چـه پـیش آمد این فـراق سـتـمگر
هـمـچــو مـه انـدر کــنـارم آمـد و مــانـدیـمهـر دو در آغـوش یـکـدگـر چـو دو پـیکـر
گـشـتــم ازو بــاز ســوخــتــه چــو عـطـارداو بــشـد از پـیـش مـن چـو مـهـر مـنـور
چـشـمم چـو ابـر و دامنم چـو شـمـر شـدرویــم چـــون زر دل چــو بـــوتـــه زرگــر
گـشـت بـه نـاخـن چـو پـیرهنـش مـرا رویشـد ز طـپـانـچـه مـرا چـو مـعـجـر او بـر
مـانـده و رسـتـه ازین دو دیـده چـون جـویآن قـد بــر رفـتـه چـو سـیـمـیـن عـرعـر
رفــتــم از پـــیــش او و پـــیــش گــرفــتــمراهـی سـخـت و سـیاه چـون دل کـافـر
راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راهسـینـه بـازان بـه نـعـل گـشـتـه مـصـور
نـنـهـد انـدر زمـینـش شـیـر هـمـی چـنـگبــفـکـنـد انـدر هـواش مـرغ هـمـی پــر
بـــر کـــمــر کــوهــهــا ز شـــدت ســـرمــامـرمـر چـون آب گـشـتــه آب چـو مـرمـر
گــردش گــردون شـــده رحـــا وی و از ویریـخــتــه کـافــور ســوده در کـه و کـردر
از فـــزع راه گـــشـــتــــه لـــرزان انـــجـــموز شـغـب شـب شـده گـریـزان صـرصـر
گـردون چــون بــوســتــان پــر ز شــکـوفـهتـابــان مـریـخ ازو چـو چـشـم غـضـنـفـر
مـهـر فـرو رفـتــه هـمـچـو آتــش بــر چــرخمـانـده پــراکــنـده و فــروخــتــه اخــگــر
از نـظــر و چــشــم خــلـق پــنـهـان کــردهچــشـمـه خــورشـیـد را سـپــهـر مـدور
روی هـوا را ز شــعــر کــحــلـی بــســتــهگـیـسـوی شـب را گـرفـتـه در دوران بـر
مــاه بــرآمــد چــو مــوی بــنـد عــروســانتـــابـــان انــدر مــیــان نــیــلــی چـــادر
تـــیــره بـــخـــاری بـــرآمـــد از لـــب دریـــاجـمـلـه بـپـوشـیـده روی گـنـبـد اخـضـر
ابـــری چـــون گـــرد رزم هــایــل و تـــیــرهبـرق درخـشـنده از کـرانش چـو خـنجـر
قـطـره بــاران از آن روان شــده چــون تــیـرغــران چــون مـرکـب از مـیـانـش تــنـدر
روی ز گـردون نـمـود طــلـعـت خــورشــیـدچــون رخ یـار مـن از حــلـویـی مـعــجــر
زاغ شـب از بـاخـتـر نـهـان شـد چـون دیـدکآمــد بـــاز ســپـــیــد صــبـــح ز خـــاور
شـب را مـعـزول کـرد چـشـمـه خـورشـیـدرایـت دیـنـارگــون کــشــیـد بــه مـحــور
گـردون از درد شـب بــکـنـد و بــیـنـداخــتاز بــر و از گــوش و گــردنــش زر و زیـور
آبـــی دیــدم نـــهــاده روی بـــه هــامـــونبــوده پـدرش ابــر و کـوهـسـارش مـادر
هـمــچــو گــلــاب و عــرق شــده مــه آزاربـــوده چـــو کــافــور ســوده در مــه آذر
روشـن و صـافـی و بــی قـرار تــو گـفـتــیهـسـت مـگـر ذوالـفـقـار حـیـدر صـفـدر
خــســرو مـحــمـود آنـکـه شــاهـی از ویتـازه شـده چـون پـیـمـبـری بـه پـیـمـبـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.