ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای آن پادشاه و تهنیت فتح اکره

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایـا نـســیـم ســحــر فـتــح نـامـه هـا بــرداربـه هـر ولـایت از آن فـتـح نـامـه ای بـسـیـار
ز فـخـر مـنـشـین جـز بـر سـر شـهان بـزرگز عــز مــســپــر جــز دیــده مــلــوک کــبــار
بـدین مـهـینـی اخـبـار خـلـق نـشـنـیدسـتمـگـر نـگـویـی در کـوه و بـیـشـه ایـن اخـبـار
بـه کوه و بـیشـه نماند پـلنگ و شـیر از بـیمچـه گیرد آن گـه شـاه جـهان بـه روز شـکـار
مـــبــــشــــران را راه گـــذر بــــیـــارایـــنـــدبـه هـر ولـایت رسـم این چـنـین بـود نـاچـار
مـبــشـری تــو و آراســتــه ســت راه تــو رابــــهـــار تــــازه و نـــوروز خــــرم از گـــلـــزار
خـوازه بـسـت ز گـلـبـن همه فـراز و نشـیببـسـاط کـرد ز سـبـزه هـمـه جـبــال و قـفـار
بـه بـاغ بـلـبـل و قـمـری و عـنـدلـیب از لـهوکـشـیـده الـحـان چـون ارغـنـون مـوسـیـقـار
بـدین بـشـارت چـون بـگذری بـه هر کـشـورفــشــانــد ابـــر هــوا بـــر تــو لؤلؤ شــهــوار
ز بــهـر آنـکـه مـگـر بــر زمـیـن مـقــام کـنـیزمـین بـپـوشـید از سـرخ گـل شـعـار و دثـار
بـدان کـه تـا نرسـد بـر تـو تـابـش خـورشـیدکـشـیـد چـرخ مـظـلـه ز گـونـه گـونـه بــخـار
بــه بــوسـتـان و بـه بــاغ از بــرای دیـدن تـوز بـس شکوفه سراپـای دیده گشت اشجار
بــه بــاغ بــرگـذری شـاخ هـا ز مـیـوه و گـلدو تـا شـوند بـه خـدمت بـه پـیش تـو هموار
ازیـن نـشـاط بــبــالـد چـنـار و سـرو سـهـیز لــهـو لــعــل شــود روی لــالــه و گــلــنـار
ایـا نـسـیـم سـحـر عـنـبــریـن دم تـو کـنـونکــنـد زمـیـن و هـوا را چــو کــلــبــه عــطــار
بـدین خـبـر تـو جـوانـی دهی بـه عـالـم پـیرکـنـی چـو خـلـد جـهان را ز نـعـمـت بـسـیار
کــنــون ز فــر تــو در بـــاغ هــا پــدیــد آمــدز جـنـس جـنـس نـبـات وز گـونـه گـون ازهار
ره تــو ســر بــسـر آراســت نـوبــهـار گـزیـنتـو مـی خـرام بـه صـد مـرتـبـت مـبـشـر وار
بـه هفـت کشـور چـون این خـبـر بـگویی تـومـلـوک جـان و روان پــیـش تــو کـنـنـد نـثـار
پـیـام خـواهـم دادن تـو را بـه هـفـت اقـلـیمچــو فـتــح نـامـه بــدادی پــیـام هـم بــگـزار
تــو خـود مـشـاهـد حــالـی و بــوده حــاضـربـه کـارزار شـهنـشـه پـیام مـن بـه چـه کـار
بـگو که چـون ملک عصر سـیف دولت و دینخــدایـگـان جــهـان خــسـرو صـغـار و کـبــار
ز بــهــر نــصــرت اســلــام را ز دارالــمــلــکبـــه بـــوم هــنــد در آورد لــشـــکـــر جـــرار
بــدان کـه تـا نـبـود لـشـکـری گـران و بـزرگخــیـاره کـرد ز لـشــکـر چــهـل هـزار ســوار
چـو چـرخ کـینه کـش و چـون زمـانه بـا قـوتچـو ابـر طـوفـان فعـل و چـو ابـر صـاعـقه بـار
رهی گـرفـتـه بـه پـیش اندرون دراز و مهیبهمـه زمـینـش سـنگ و همـه نـبـاتـش خـار
شـعـاع کـوکـب ثـابــت بــه چـرخ بــر رهـبــرمـسـیـر دیـو دژآگـه بــه خــاک بــر هـنـجــار
هـمـی خــرامـیـد انـدر مـیـان هـنـدســتــانفــراشــتـــه ســر رایــت بـــه گــنــبـــد دوار
ســپــهـر نـیـک ســگـال و زمـان فـرمـان بــرخـــدای راهــنــمــای و مــلــایــکــه انــصــار
بـــدو مــلـــوک ز اطـــراف روی بـــنــهــادنــدچــنـان کـه آیـد از آفـاق سـوی بــحـر انـهـار
کـمـینه خـدمـت هر یک ز تـن کـه صـد بـدرهکـهـینـه هـدیه هـر یـک ز جـامـه صـد خـروار
گهی گذاشـت حـصار و گهی گذاشت زمینگهش مقـام بـه بـیشـه گهش نزول بـه غـار
چـو مـی گـذشـت گـذر کـرد رایـت عـالـیـشبــه گــرد تــیـره بــپــوشــیـد چــرخ آیـنـه وار
حــصــار اگــره پــیـدا شــد از مــیــانــه گــردبـسـان کـوه بـر او بـاره هـای چـون کـهسـار
بـه حـسـن رتـبـت او نارسـیده دسـت قـضـانـــکـــرده بــــا وی غـــدری زمـــانـــه غـــدار
سـپـه چـو دایره پـیچـید گرد حـصـن و همینـمـود حــصــن ازو هـمـچــو نـقـطــه پــرگـار
بـه کـارزار زده دسـت و گـرم گـشـتـه نـبــردز تــیـغ آهــن ســنــب وز تــیــر خــاره گــذار
بــه خـواب دیـد دگـر شـب امـیـر آن چـیـپـالیـکـی بـلـنـدی و او بـر سـرش گـرفـتـه قـرار
شـده هـراســان از جــان و گـرد بــر گـردشهمه سـراسـر پـر شـرزه شـیر و افـعـی مار
ز دور دیـده یـکــی مــرغــزار خــرم و ســبــزدرو کــشــیـده یـکــی ســایـبــان پــر زنـگـار
نـهـاده تـخـتـی زریـن بـر او فـرشـتـه وشـیدو فـوج حـور کـمر بـسـتـه بـر یمین و یسـار
خــیـال دولــتــش آمــد فــراز و گــفــت بــدوکـه از ضـلـالـت خـود گـشـت بــایـدت بـیـزار
بــبــایـدت بــر آن ســایـبــان رنــگــیـن شــدوز آن فـرشـتـه بــبــایـدت خـواسـتـن زنـهـار
چـو دید چیپـال این خواب سهمگین در وقتگـرفـت لـرزه و گـشــت از نـهـیـب آن بــیـدار
یقـین شـد او را کان سـایبـان محـمودیسـتدرو نـشــســتــه شــاه فــریـشــتــه کــردار
سـراییـان و غـلـامـان دو فـوج بـسـتـه کـمـرسپـاه اوست چـو شیر و چـو مار گرد حـصار
چــو شــمـع روز شــد از کـلـه کـبــود پــدیـدزمـیـن ز حـلـه زربــفـت سـرخ کـرد و شـعـار
امــیــر اگـــره چـــیــپـــال از ســـر گـــنــبـــدفـرو دویـد و بـه پـسـت آمـد از بـلـنـد حـصـار
سـرای پـرده سـیفـی بـدیـد و خـدمـت کـردبــز دو دســت و بــکـنـد از مـیـان خــود زنـار
پــیـام داد بــه خـسـرو کـه ای بــزرگ مـلـکگــنــاه کــردم و کــردم بـــدان گــنــاه اقــرار
بــه بــنــدگــیــت مــقــرم تــوام خــداونــدیگـذاشـتـم همه عـصـیان تـو جـرم من بـگذار
اگـر تـو عـفـو کـنـی بــر دلـم بــبــخـشـایـیکـنـم ز تـن کـه بـه بـالـای ایـن حـصـار انـبـار
جـواب داد شـهـنـشـاه سـیـف دولـت و دینکـه آمـدم بــه غـزا مـن بــدیـن بــلـاد و دیـار
حــصــار دیـدم بــی مــر و لــیـک هـر یـک راگـشـاده بـود بــدیـن لـشـکـر هـدی صـدبــار
همی بـجـسـتـم حـصـنی عظیم و دوشـیزهکـه در جـهان نبـدش هیچ خـسـرو و سـالـار
کــنـون کـه یـافــتــه ام ایـن حــصــار اگـره راازیـن حــصــار بــرآرم بــه تــیـغ و تــیـر دمــار
مـلـوک را هـمـه مـقـصـود سـیم و زر بـاشـدمــــر مــــراد هـــمــــه عــــفــــو ایـــزد دادار
پـس آنگهی بـه سـپـه گفـت جـنگ پـیوندندمـن ایـن حـصـار بــگـیـرم بـه عـون ایـزد بــار
ســپــاه گـرد حــصــار انـدر آمـدنـد چــنـانـکمــبــارزان را چــون لــیـل مــی نـمــود نـهـار
حــصــار اگــره مــانــده مــیــانــه دو ســپــهبــرونـش لـشــکـر اســلـام و در درون کـفـار
بــسـان چـرخ بــرو سـنـگ مـنـجــنـیـق روانچـنـان کـجــا بــه سـوی چــرخ دعـوت ابــرار
پــیـاده دیـدم بــا خـود و جـوشـن و خـنـجــرهــمــی خــزیــد بــه کــردار مــار بــر دیــوار
بـه سنگ و تیر و به آتش همی نگشت جدابـدوخـتـنـدش گـویـی بـه آهـنـیـن مـسـمـار
هـزار زخــم فـکـنـد و دلـش نـگـشـت مـلـالهـزار زخـم بــخـورد و تـنـش نـگـشـت فـگـار
هـر آتــشـی کـه بــیـنـداخـتــنـدی از کـنـگـرچــنـان نـمـودی کــز چــرخ کــوکــب ســیـار
هـر آن ســواری کــانـدر مـیـان آتــش رفــتو گــرچــه بــود ز آتــش بــه گــرد آن انــبــار
بـــرون شـــد او چـــو بـــراهـــیـــم آزر از آذربـه گردش آتـش سـوزنده گشت چـون گلزار
بـه زیرش اندر شـاخ بـنفـشـه گشـت زکـالبـه گردش اندر بـرگ شـکوفـه گشـت شـرار
گـذشـت روزی چــنـد و هـمـی نـیـاسـودنـدسـپـه ز کوشـش در روز روشـن و شـب تـار
شبـی که بـود بـسی سـهمگین تـر از دوزخکریه و زشت چـو دود و سیاه و تـیره چو قار
چــو رعـد از ابــر بــغـریـد کـوس مـحــمـودیبـــرآمــد از پـــس دیــوار حـــصــن مــارامــار
سـرائیـان مـلـک جــمـلـگـی بــجــوشـیـدنـدبـــرآمــدنــد بـــهــر کـــنــگــر اژدهــا کـــردار
بــه تــیـغ کـردنـد از خــون دشـمـنـان هـدیزمــیـن اگــره هــمــچــون زمــیـن دریــا بــار
چــو در حــصـار بــجــوشــیـد تــارک گـبــرانز تــاب آتــش شـمـشـیـر گـرم شـد پــیـکـار
هـمـی نـمــود ز روی حــســام خــون عــدوچــو آب شــنـگــرف از روی تــخــتــه زنـگــار
ز تــرس چــنـبــر گـردون بــایـســتــاده ز دورز سهم چـشمه خـورشید در شده بـه غبـار
حــســام بــران در ســر بــه مـعــدن دانـشســهــام پـــران در دل بـــه مــوضــع اســرار
خـــدایــگـــان را دیــدم بـــه گـــرد رزم انــدرچو شرزه شیر به دست اژدهای مردم خوار
تــبــارک الـلـه چــشـم بــد از کـمـالـش دورچـو نـور بـود بـر آن مـرکـب جـهـنـده چـو نـار
گشاده دست بـه زخم و بـبـسته تـنگ میانز بـــهــر خـــشـــنــدی و عـــفــو ایــزد دادار
ز غـازیـان بــه حــصـار انـدرون درآمـد بــانـگز مـلـک خــسـرو مـحــمـود بــاد بــرخــوردار
خــدایـگـانـا هـر وقـت فـتــح خــوش بــاشـدولـیـک خــوشـتــر بــاشـد بــه روزگـار بــهـار
نـمــود در هـنـد آثــار فــتــح شــمــشــیـرت«چـنـین نـمـاید شـمـشـیر خـسـروان آثـار»
حـسـام تـیز تـو شـد ذوالـفـقـار و هند عـربحـــصــار اگــره خــیــبـــر تـــو حـــیــدر کــرار
حسام تـست اجـل وز اجل که جـست امانسـنان تـسـت قـضـا وز قـضـا که یافـت فـرار
زمین هند چـنان شـد کـه تـا بـه حـشـر بـروز خـون بـه کـشـتـی بـاید گـذاشـت راهگذار
به بحر و کوه ز بس خون که راند تیغ تو شدعــقــیــق و بــســد در یــمــیـن و زر عــیــار
هــر آنــچــه اکــنــون انــدر زمــیــن او رویــدچــو شــاخ و قـواق از شـاخ او ســرآیـد بــار
کـنـون مـکـوک ز اطـراف زی تـو بـفـرسـتـنـدز زر سـرخ بــه خــروار و پــیـل نـر بــه قـطـار
چـو پـیل جـمـع شـود پـیل خـانه کـن قـنـوجبــه پــیـلـبــانـی پــیـلـانـت جــنـدرا بــگـمـار
خـجـسـتـه بــادت ایـن فـتـح تـا بـه فـیـروزیبـه تـیـغ نـیـز بــگـیـری چـنـیـن حـصـار هـزار
تـو بـود خـواهی صاحـبـقران بـه هفت اقلیمدلـیـل مـی کـنـد این فـتـح تـو بـدین گـفـتـار
همیشه تا بـه میان سپـهر جای زمی استکـنـد بــه گـرد زمـیـن انـدرون سـپــهـر مـدار
هـمـیـشـه بـادی در مـلـک کـامـگـاری و نـازز دولـت تـو چـنـین فـتـح هـر مـهی صـد بـار
ســعـادت ازلـی بــا تــو روز و شـب هـمـبــرخــدای عــزوجــل بــا تــو گــاه و بــیـگـه یـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.