ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابونصر منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مـمـلـکـت را بــه نـصــرت مـنـصــورروزگــاری پــدیـد شــد مــشــهــور
عـارض مـلـک پـادشـا کـه ازوسـترایــت او چـــو نـــام او مـــنــصـــور
نـور عـدلـش زمـانه را سـایه سـتســایــه دولــتــش جــهــان را نــور
عــزم او بــاد را نـگـفــتــه عــجــولحــزم او کـوه را نـخــوانـده صــبــور
ای بــه تــرجـیـح فـخـر نـامـعـجــبوی بـــه عـــز کــمــال نــامــغـــرور
مــلــک را از تــو دولــتــی عــالــیعــدل را از تــو عــالـمـی مـعــمـور
این بـدان بـی غـم از هراس خـلـلوان بــدیـن ایـمـن از نـهـیـب فـتـور
بــــارگـــاه تــــو کـــارگـــاه وجــــودپــایــگــاه تــو پــیــشــگــاه صــدور
بــــا عـــطـــای تـــو زار گـــریـــد زربــــا ثـــنـــای تـــو زور گـــیـــرد زور
بــر تــو بــر تــن وضــیـع و شــریـفمـــهـــر تـــو در دل انـــاث و ذکـــور
غــرض از مــدت بـــقــای تــو بـــودرفـتــه و مـانـده سـنـیـن و شـهـور
سـبـب عزت و سـخـای تـو گشـتزاده و داده جــــبـــــال و بــــحــــور
گر بـپـاشـی بـه یک سـخـا گنجـینـبــوی نـزد خــویـشــتــن مـعــذور
ور بـــرآری بــه کــیــنــه زآب آتــشنـشــمـری بــدســگـال را مـقـهـور
ملک عـدل تـا بـه تـخـت نشـسـتبــه ز رای تــو نــامــدش دســتــور
بـــاعـــث لـــهــو را نــدیــد مـــزیــدخوشتـر از حسن تـو نبـودش سور
نــرســـد بـــی مؤونــت بـــه ذلــتطــمـعــه و دانـه وحــوش و طــیـور
نـــبــــود بـــی طـــراوت بــــزمـــتسـیری و مسـتـی نشـاط و سـرور
تــشــنــگــان امــیـد فــضــل تــو رانــنــمــایـد جــهــان ســراب غــرور
خــفــتــگــان فــریــب کــیـن تــو رابــر نـیـانـگــیـزد از زمـیـن دم صــور
جــز کــف راد تــو امــیــد کــه کــردغـــرقـــه مـــوج آز را بـــه عـــبـــور
جـــز دم داد تــــو نـــویـــد کـــه دادکـشـتــه تـیـغ ظـلـم را بــه نـشـور
پـسـت اعـراض تـو نـگـشـت بـلـنـدمـسـت انـعـام تــو نـشـد مـخـمـور
حـشـمـتــت را نـخـیـز بــاز حـریـصدشـــمــنــت را گــریــز زاغ حـــذور
بـــدســـگـــال تـــو و تـــجـــمــل اوشـبــهـی دارد از سـگ و سـاجـور
نیسـتـش تـرس کایمنش کردسـتاز تــو عـفـو حــمـول و حــلـم وفـور
طــعـمـه شــیـر کـی شــود راســومسـتـه چـرخ کـی شـود عـصـفـور
بــاره تــو تــبــارک الـلـه چــیـسـتگــهـی آســوده و گــهـی رنــجــور
نـیـک آســان بــودش بــس دشـوارسـخـت نزدیک بـاشـدش بـس دور
تــازش او بــه حـرص چـون صـرصـرگـردش او بــه طـبــع چــون در دور
تــگ او اگــر کــنـد عــجــب نــبــودوهـم را در صــمـیـم دل مـحــصــور
و آتـش نـعـل او بـدی نـه شـگـفـتگـــر مــزاج هــوا کـــنــد مـــحـــرور
وان بــریـده پــی شــکـافـتــه ســردر کفت ساحریست چون مسحور
سـخـت نـالـان چــو نـاقـه مـعـلـولزار و گـریـان چـو عـاشـق مـهـجـور
نـکــتــه هـا گــیـرد از هـنـر مـرمـوزحــرفـهـا گـیـرد از خــرد مـســتــور
گــل کــفــانــد بـــخــار در مــیــداندر چــکــانـد ز مـشــک بــر کـافــور
دیـده بــی دیـدگـان بــرای الـعــیـنشـکـل مـقـسـوم و صـورت مقـدور
ای بــه هـر فـضـل ذات تـو مـمـدوحوی بـه هر خـیر سـعی تـو مشکور
حــلــه طــبـــع بـــاف وصــف تــو رابــوده انـفــاس صــدق مـن مــزدور
گــوهـر گــنــج ســای مــدح تــو راگـشـتـه غـواص ذهن مـن گـنـجـور
خـاطـر بـدپـسـند مـن شـاهیسـتبــر عـروســان مـدحــت تــو غـیـور
جــمــع کــرده ز بـــهــر زیــورشــاندر مـــنـــظــــوم و لؤلؤ مـــنـــثــــور
لـعـبــتــانـی کـه کـرده انـفـاســشســر فــرازنــد بــر نــجــوم و بــدور
زلـــفـــشـــان از فـــکـــنـــده آهـــولـــبــــشـــان از نـــهـــاده زنـــبـــور
هـــمـــگـــان را بــــه نـــاز پـــروردهدایـــه رنـــج در ســـتـــور و خـــدور
نقش کرده بـه حـسـن بـرغـیشـانتـــاج کــســـری و یــاره فــغـــفــور
لـیکـن از رنج بـرده طـبـعـم هسـتراحــتــی دون نـقـثــت الـمـصــدور
فــوز نــایــافـــتـــه شـــدم مــانــدهنـجــح نـایـافــتــه شــدم مــغــمـور
چون شکایت کنم که فایده نیستمـن ضـمـان عـلـی الـکـریـم یـجـور
دهر بـی مـنفـعـت خـریسـت پـلـیدچـرخ بـی عافیت سـگیسـت عقور
بــوم چــالــنـدرســت مــرتــع مــنمـار و رنـگـم دریـن ثــقـاب و ثــغـور
کــوهـهـایـی ســت رزمــگــاه مــراخـــواهـــر جـــودی و بـــرادر طـــور
هر بـلندی که لنگ و لوک شدستاز پـس و پـیـش آن قـبــول و دبــور
گل سخـتـش بـه سخـتـی سندانشـخ تــنـدش بــه تــیـزی سـاطـور
مــیـزبــانـان مــن ســیـوف و رمــاحمـیـهـمــانـان مــن کــلــاب و نـمـور
غـــو کـــوس و غـــریــو بـــوق مــرالـحــن نـایـسـت و نـغـمـه طـنـبــور
آرزو بـــاشــدم کــه هــر ســـالــیبــاشــم انـدر دو بــقـعــه طــنـبــور
بـدو فـضـل اندرین دو فـضـل جـلیلغـیبـت مـن بـدل شـود بـه حـضـور
کـه مرا خـوشـتـر از گـلـاب و عـبـیرآب غـــزنـــیــن و خـــاک لـــوهــاور
نـیـسـت روزی دگـر چــه انـدیـشـهبــر بــه آمـد شــد از هـوا مـقـصـور
در قـدر تــا کـجــا رسـد پــیـداسـتقــــوت آفــــریــــده مــــجـــــبـــــور
کـعـبـه جـاه تـو مـلـی و وفـیـسـتبـــه قــضـــای حـــوائج جـــمــهــور
پـــس چـــرا انـــدرو مـــرا نـــبــــودحــج مـقــبــول و عــمــره مــبــرور
نـه مــرا حــاجــتــی ازو مـقــضــینــه مــرا طـــاعـــتـــی ازو مأجـــور
خــود نــکــردم گــنـه و گــه کــردمهـســت انـدر کـرم گـنـه مـغــفــور
خـیـره خـلـق الـوف تــو بــی جــرمبـه چـه معنی ز من شدست نفور
کـه نـسـیم صـبـای لـطـف تـو شـدشــب و روز مــرا ســمــوم خـــدور
ویـحــک ای آســمــان ســال نــوردکـی رهـیـم از حـریـق ایـن بــاحـور
آخـــــر ای آفــــتـــــاب روز افــــزونکـی دمـد صـبـح این شـب دیـجـور
تـــا بـــود بـــاغ و راغ را هــر ســالبــه ربــیـع و خـریـف زیـنـت و حــور
زلف شـاه اسـپـرغم و روی سـمنچـــشـــم بـــادام و دیــده انــگـــور
بـاد عـیشـت بـه خـرمـی مـوصـوفبـــاد روزت بـــه فــرخــی مــذکــور
روزگــارت رهــی و بــخــت غــلــامفــلــکــت بــنــده و جــهـان مأمــور
از ازل دولــــت تــــو را تــــوقــــیـــعبــه ابــد نـعــمــت تــو را مـنـشــور
تــر و تـــازه خــزان تــو چــو بـــهــارخـوی و خـرم روان تــو چـو سـحـور
نــالــه صــدرت از ســرور و ســریـرظـلـمـت بــزمـت از بــخــار بــخــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.