ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»چیستان و گریز به مدح آن بزرگ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـو تــو مـعـشـوقـه و چـو تـو دلـبــرنــبـــود خـــلــق را بـــه عــالــم در
ای مـرا هـمـچـو جـان و دیـده عـزیزاین و آن از تـو یـافـت عـمـر و بـصـر
بـبـرد عشـق عقل و عشـق تـو بـازعــقـل بــفــزایـدم هـمـی در ســر
بــه هـنــر طــبــع را تــو اســتــادیبـــه خــرد روح را تـــویــی رهــبـــر
بــه تــو صـحــبــت کـنـنـد در دیـوانوز تــو گــویــنــد بــر ســر مــنــبــر
گــاه خــلــوت تــویـی مــرا مــونـسدر حـــضـــرت مـــرا تــــویـــی داور
ســخــنــانــی کــه از تــو دارم یــادجــفــت دل دارم و عــدیــل جــگــر
بــه خــلـاف تــو گـر سـخـن گـویـنـدنــایـدم هــیـچ از آن ســخــن بــاور
تـــا گــریــبـــان تـــو بـــنــگــشــادماز جـــمـــال تـــوام نــبـــود خـــبـــر
از ســر تـــو هــمــی نــگــاه کــنــمتـا بـه پـایان جـمال و حـسنی و فر
پـوسـت بـر تـو هـمـی بـه دل گـرددگـــاه دیــگــر شـــوی و گـــاه دگــر
گــاه چــون زنــگــیــان بــوی اســودگـه چـو سـقـلـابـیان شـوی احـمـر
وانـدریـن هـر دو حـال ازیـن تـبـدیـلنـشـود هـیـچ حــسـن تــو کـمـتــر
هـمـه جــرم تــو روی شـد ویـحــکهـمــه روی تــو راز شــد یـکــســر
نــه چــو زلــف چــو عــنــبــر ســارانـه چــو روی تــو دیـبــه شـشــتــر
کــلــک مـفــتــول کــرد زلــف تــو رابـر شکستن بـه هم چو سیسنبـر
جان و دل خوش شود چو می دارمآن شــکـنـهـای زلـف تــو بــه نـظـر
چـــو تـــو آراســـتـــه نــدیــدم مــنجــلـوه گـر عـشـاق تــو بــود مـگـر
ور نــبــودســت عــاشــق تــو چــرابــافــت در زلــفــکــان تــو گــوهــر
روز و شب در تـو حاصلست که دیدروز و شــب را گــرفــتــه انــدر بـــر
عــبـــرت از تـــو تــوان گــرفــت آریکه ز روز و ز شب است جمله عبر
رویــت آراســتــه بــه خــال هــمــهزیــر هــر خـــال مــعـــنــی دیــگــر
بــه دو دیـده حــدیــث تــو شــنــومکــه مــرا هــمــچــو دیـده در خــور
در کـــنـــارت گـــرفـــت نـــتـــوانـــمتــا روان بـــاشــدم ز دیــده مــطــر
هـمـه خــشــکـی بــود طـراوت تــوکــه چــو رویــم مــبـــاد رویــت تــر
آب رویـــم ز تــــســــت نـــگــــذارمکـــه بـــه رویــت رســـد ز آب اثـــر
از دو دیــده ســـتـــاره مـــی رانـــممـن بــریـن کــوه آســمـان پــیـکــر
نــتــوانــســتــی رســیــد بــه مــنگــر هــمــه تــنــت را بــبــودی پــر
تـا دهک راه سـخـت شوریده سـتجـفـت عـقـلـی تــو و عـدیـل هـنـر
انـدریـن وقـت چــون ســفــر کـردیدر چـنـیـن وقـت کـم کـنـنـد سـفـر
نــه غـــلــط کـــرده ام تـــو آن داریکـه بــه ذاتـت بــود ز خـلـق خـطـر
نــام مــنــصــور صـــاحـــب کــافــیداغ داری بــه پــشـت و پـهـلـو بــر
آنـکــه بــا نــام او ز خــلــق هـمــیبــــازگـــردد ز ره قــــضــــا و قــــدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.