ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عمید علی سالار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بـــاد بـــروب راه را یـــکـــســـروی ابــر بــبــار بــر زمـیـن گــوهـر
ای خــاک عـبــیـر گـرد بــر صـحــراوی ابـــر گــلــاب کــرد در فــرغــر
ای رعــد مـنـال کـامـل آن مـرکـبکــز نـعــره او ســپــهـر گـردد کــر
وی بـرق مجـه که خـنجـری بـینیکــز هــیـبــت آن بــیـفــســرد آذر
ای چـرخ سـپـهر مـحـمدت بـشـنووی چـشـمـه مهر مـرتـبـت بـنگـر
ای گرسنه شیر در کمین منشینوی جــره عــقــاب در هـوا مـگـذر
بـر بـاره نـشـسـت فـتـنـه شـیرانهـان ای شـیـران ز راه یکـسـوتـر
کامد سـپـهی که کرد یک سـاعتصــحـــرا را کــوه و کــوه را کــردر
در پــیـش ســپــه مــبــارزی کــورامـانـنـد نـگـفـتــه انـد جــز حــیـدر
ســالـار عـمـیـد خــاصـه خــســروآن داده بـدین و ملک و دولـت فـر
فـرزانه عـلـی کـه در همـه گـیتـییــک مــرد چـــنــان نــژاد از مــادر
از آن هـمــه گــردنــان ســرنـامــهوان از همه سـرکشـان سـردفتـر
در چــشــم کـمـال عـقـل او دیـدهبـــر گـــردن مــلـــک رای او زیــور
مردی سـو دسـت و طـبـع او مایهرادی عرضست و دست او جوهر
ای بــزمـگــه تــو صــورت فــردوسوی رزمــگــه تــو آیـت مــحــشــر
خـردسـت چـو مکـرمـت کـنی دریالنگسـت چـو حـمله آوری صـرصر
آنی کـه بـه گـاه حـمـلـه افـکـنـدنبـر شخص تـو جـبـرئیل پـوشد پـر
مومـسـت بـه زیر تـیغ تـو جـوشـنگـردسـت بـه زیـر گـرز تـو مـغـفـر
تـیغ تـو بـود بـه حـمله در دسـتـتهمـگـونـه شـکـل و بـرگ نیلـوفـر
مــانــنــده بــرگ لــالــه گــردانــیچـون بـردی حـمله بـر صـف کافـر
امـسـال تـو را چـو وقـت غـزو آمـداز عـون خــدای و نـصــرت اخــتــر
از راه بــخــاسـت نـعـره و شـیـهـهچـونـان کـه در ابـر قـیرگـون تـنـدر
بــر کــه بــچــکــیـد زهـره تــنــیـندر بـیشـه بـکاسـت جـان شیر نر
از خــاک بــرســت عــنــبــر ســاراوز کـوه گـشــاد چــشـمـه کـوثــر
بـــــر آرزوی جـــــمــــال دیــــدارتبـگـشـاد بـه بـاغ دیـدگـان عـبـهـر
هر جـا که روی و خـیزی و بـاشیاقـبــال و ظـفـر تـو را بــود رهـبــر
گـویی نگـرم همی در آن سـاعـتکآواز ظــفــر بــخــیـزد از لـشــکـر
وز خــنـجــر تــو بــه دولـت عـالـیگــردد ســتــده ولــایـتــی دیـگــر
از گــرد ســپــه هـوا شــود تــاریوز خـون عـدو زمـین شـود احـمـر
بـرداشـتـه فـتـحـنـامـه هـا پـیکـانزی حـضـرت پــادشـاه دیـن پــرور
او خـرم و شـاد گشـتـه از فتـحـتو آگـاهـی داده زآن بــهـر کـشـور
فـرمـوده جـواب و گـفـتــه سـر نـههر جـا کـه بـبـاید اندر آن کـشـور
وان خـطـبـه بـه نام تـسـت ارزانیتـا خـدمـت تـو بــداده بــاشـد بــر
بـر نـام تـو خـطـبـه ای کـنم انشـاتــا بــرخــوانـنـد بــر ســر مــنـبــر
چـونانکه ز بـس فصـاحـت و معنیدر صــنـعــت آن فــرو چــکـانـم زر
خـدمت پـس خـدمتـیست از بـندهگـر نیسـتـمـی فـتـاده بـر بـسـتـر
لیکـن چـه کـنم که مانده ام اینجـابـیمار و ضـعیف و عاجـز و مضـطـر
از جــور فــلـک ســری پــر از انـدهوز آتــش غـم دلـی پــر از اخــگـر
یــک ذره نــمـــانـــد آتـــش قـــوتبـر جـای بـمانده ام چـو خاکستـر
چـون مـوی شـده تـن مـن از زاریچـون نامه شـده ز غم دلم در بـر
نـه طـبــع مـعـیـن مـن گـه انـشــانــه دســتــم در بــیـاض یـاریـگــر
قـصــه چــه کـنـم ز درد بــیـمـاریشـیرین جـانـم رسـیده بـا غـرغـر
دل بـسته بـه حسن رأی میمونتامـــیـــد بـــه فـــضـــل ایـــزد داور
ور بـگـذرم از جـهان ز غـم رسـتـمتـو بـاقـی مـان و از جـهان مـگـذر
جـز بـر سر فخر و مرتـبـت منشینجـز دیـده عـز و خـرمـی مـسـپــر
در حـکـم تــو بــاد گـردش گـیـتـیدر امــر تــو بــاد گــنـبــد اخــضــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.