ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ثنای ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــا روی تـــازه و لــب پـــر خــنــده نــوبـــهــارآمـد بــه خــدمـت مـلـک و شــاه کـامـگـار
سـلـطـان ابـولملوک ملـک ارسـلـان کـه ملـکذات عـــــزیــــز او را پـــــرورد در کـــــنــــار
گــردون دادگــســتـــر و مــهــر جــهــان فــروزســلـطــان تــاجــدار و جــهـانـدار بــردبــار
ای اخــتــیـار مـمــلــکــت و افــتــخــار عــصــرشـایسـتـه اخـتـیـاری و بـایسـتـه افـتـخـار
چــون دســت هـر نـبــرده فـرو مـانـد از نـبــردچــــون کـــارزار گـــردد بــــر مـــرد کـــارزار
هـر حــمـلــه ای کــه آری شــاهـا ثــنـا کــنـدبــر تــو روان رســتــم و جــان ســفـنـدیـار
کـاری کـه جـسـت رای تـو آمـد تـو را بـه سـرتخمی که کشت بـخت تو آمد تو را به بـار
نـه نـه نـگــویـم آنــکــه چــه دیـدی هـنـوز تــواز نــوع بــخــتــیـاری ای شــاه بــخــتــیـار
هسـت ابـتـدای دولـت و خـواهد شـدن هنـوزفــغــفـور پــرده دارت و کـســری رکـابــدار
صـاحـبــقـران شـوی و بـگـیـری هـمـه جـهـانوایزد بـدین سـبـب ز جـهان کـردت اخـتـیار
گـــردنـــد خـــســـروان زمـــانـــه فـــدای تــــووز خــسـروان تــو مـانـی در مـلـک یـادگـار
گـاهـی بـه هـنـد تـازی و گـاهـی بـه قـیـروانگـاهی بـه روم و گـاه بـه چـین گـاه زنگبـار
آری ز تــرک خــانـان بــسـتــه بــه بــنـد پــایرایـان ز هـنـد و پـیـلـان کـرده ز تـنـکـه بــار
دانـی کـه بــا خــدای جــهـان چــنـد نـذر کـردآن اعــتــقــاد روشــن تــو در شــبــان تــار
اقـــبــــال پــــایـــدار تــــو را اســـتــــوار کـــردزان عــهــد پـــایــدار تـــو و نــذر اســتـــوار
در انـتــظــار رحــمـت و فــضــل تــو مـانـده امای کــرده روزگــار تــو را دولــت انــتـــظــار
دانــد خــدای عــرش کــه گــیــتــی قــرار دادکـز رنـج دل نـیـابــم شــبــهـا هـمـی قـرار
مـن بـنـده سـال سـیزده مـحـبـوس مـانـده امجان کنده ام ز محنت در حبس و در حصار
زیـن زیـنـهـار خـوار فـلـک جــان مـن گـریـخـتدر زیــنــهــارت ایــن مــلـــک زیــنــهــار دار
در سمج های تـنگ و خـشن مانده مستـمنددر بـنـدهای سـخـت بـتـر مـانـده سـوگـوار
دارم هـزار دشــمــن و یـک جــان و نــیـم تــنلیکـن گذشـتـه وام من از هشـتـصـد هزار
بــی بــرگ و بـی نـوا شـده و جـمـع گـرد مـنعـورات بـی نـهـایت و اطـفـال بـی شـمـار
بــســیــار امــیــدوار ز تــو یــافــتــه نــصــیــبمـن بـی نصـیب گـشـتـه و مـانده امـیدوار
شـاها بـه حـق آنکـه بـه کـام تـو کـرده اسـتکــار جــهــان خــدای جــهـانــدار کــردگــار
پــیــر ضــعــیــف حــالــم و درویــش عــاجــزمبـر پـیری و ضـعـیفـی من بـنده رحـمـت آر
گــیـرم گــنـاهـکــارم و والـلـه کــه نـیـســتــمنـه عــفــو کــرده ای گـنـه هـر گـنـاهـکــار
تـــا شـــاد بـــگــذرانــم ارم روزگــار هــســـتدر مـدح و در ثـنـای تـو ایـن مـانـده روزگـار
گـیرم بـه مـدح و شـکـر و ثـنـای تـو هـر زمـانهـر پــایـه ای ز تــخـت تــو در در شـاهـوار
ایـن گـفـتــم و نـدانـم تــا چـنـد مـانـده اسـتاین روح مسـتـحـیل درین عـمـر مسـتـعـار
ور مــن رهــی بـــمــانــم گـــنــج بـــمــانــدتزیـن طـبـع حـق گـزار و زبـان سـخـن گـذار
عــمــری دراز بـــایــد تــابـــنــده ای چــو مــنگـردد بـه مـدح چـون تـو جـهـانـدار نـامـدار
تـــا ســایــه ور درخــتــی گــردد نــهــالــکــیبــنـگـر کــه چــنـد آب درآیـد بــه جــویـبــار
شـاهـا فـراخ سـالـسـت ایـن سـال مـلـک تـووین بـس بـزرگ فالسـت اندیشـه بـر گمار
لؤلؤ ز بــحـر بــرده سـحــاب از پــس سـحــاببــر مـلـک تـو فـشـانـده نـثـار از پـس نـثـار
یـکـرویه گـشـت مـلـک هـلـا روی مـلـک بـیـندسـتـت گرفـت عـدل هلا تـخـم عـدل کـار
نــو عــز و نـو بــزرگــی و نـو لــهـو و نـو طــربنـو مـلـک و نـو سـعـادت و نو روز و نو بـهار
شد لعل روی عشرت و شد روی عیش سرخسـاقـی بـیـار جـام مـی لـعـل خـوشـگـوار
فـارغ دل و مـرفـه بــنـشـیـن بـه تـخـت مـلـکانـصـاف پــیـشـکـار تــو و عـدل دســتــیـار
دشـمـنـت اگـر بـه کـیـنـه بــرآرد چـو مـار سـرشــمـشــیـر تــو دمــار بــرآرد ز مـغــز مـار
نـاشـاد شـد عـدو سـپــردش قـضـا بــه خـاکتـو شـادزی و دل بـه نشاط و طرب سـپـار
جــز در رضــای تــو نــبــود چــرخ را مــســیــرجــز بــر مــراد تــو نــبــود بــخــت را مــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.