ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت پیلان و مدح آن سلطان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ســـوی مــیــدان شـــهــریــار گــذرقــدرت و صــنـع کــردگـار نـگـر
ایـسـتـاده نـگـاه کـن چـپ و راسـتکــوهـهـای بــلــنـد و جــانــاور
هـر یـکــی بــا یـک اژدهــای دمــاناژدهــا نـــه و اژدهــا پـــیــکـــر
دو ســتــون در دهـان هـر یـک از آناندر آهن گـرفـتـه سـر تـا سـر
چــون دژ آهـنـیـن ویـشــک قـویـشدر دژ آهــنــیــن گــشــایــد در
دشــمـنـی را اگــر بــخــســبــانـنـداز گل و خاک و خون بود بستر
آتــــشـــی را اگـــر بــــر افـــروزنـــدگـردد آن را نـجــوم چـرخ شـرر
این همـه نعـمـت ژنـده پـیلـانـسـتکـه سـر نصـرتـند و روی ظـفـر
هـمـه مـســتــنـد و اهـتــزاز کـنـنـدبــه ســرود و سـمـاع بــازیـگـر
هـــمـــه دیـــوان روز پـــیـــکـــارنـــدبـرده دیوان ز زخـمشـان کـیفـر
صــد زده زان چــهـار صــد عـفـریـتکـه گه تـک شـوند مرغ بـه پـر
این شـگفتـی کدام خـسـرو راسـتیک جـهان دیو گشـتـه فرمانبـر
چـون سـلـیمـان نشـسـتـه کـامـروامـــلـــک داد و رز دیـــن پــــرور
شـه مـلـک ارسـلـان بــن مـسـعـودشـادی تـخـت و نـازش افـسـر
آنـکـه از نـام هـمـچـو خـورشـیـدشآسمان شد ز بس شرف منبـر
داده در دســـت از زمـــانـــه زمـــامبـسته در خدمتش سپـهر کمر
مـــلـــک را کـــرده عـــدل او یـــاریمـلـک را بـسـتـه عـدل او زیـور
بــه فــغــان آمـده ز تــیـغــش کـفــربـه خـروش آمده ز دستـش زر
ای بـــر رفــعــت تـــو چــرخ زمــیــنوی بـر بـخشش تـو بـحر شمر
مـلـکـی و بـه مـلـک هـفـت اقـلـیـمنیست اندر جهان ز تـو حق تـر
مـن زدم فـال و فـال گـشــت نـهـالآن نـهـالـی کــه دولـت آرد بــر
لـشـکـری دولـت تــو تــعـبــیـه کـردکـاندرو وهم کـس نیافـت گـذر
ژنــده پــیـلــان تــو چــو پــیـلــانـنــداز پـس و پـیش آن قوی لشکر
پــیـش هـر پــیـل فـوجـی از تـرکـانرزمـجـویان چـو شـیر شـرزه نر
هــر کــرا پــیــل و شــیــر بــازیــگــردشمنان را بـه نزد او چه خطر
این همه هست هست و بود و بودکــردگــار جــهــان تـــو را یــاور
پـیش چـشـم آیدم هـمـی فـتـحـیکه شود ناگهان بـه دهر سـمر
مـن از آن فـتــح چـون بــرانـدیـشـمیـادم آیـد هـمـی ز فـتــح کـتـر
کــــه در ایــــام جــــد جــــد تــــو راکـــــرد روزی کـــــروکـــــر داور
پــادشـاهـا بــه فـرخــی بــنـشـیـنشـهریارا بـه خـرمی می خـور
چـون بــه بــزم تـو در کـف تـو شـودبـــاده آب حــیــات در ســاغــر
نه عـجـب گـر فـلـک شـود مجـلـسماه و سـاقـی و زهره خـنیاگـر
تـــا ز گــردون و اخــتـــر انــدر دهــرهر چـه مضمر بـود شود مظهر
بــــاد گـــردان بــــرای تـــو گـــردونبـاد تـابـان بـه حـکـم تـو اخـتـر
هـفـت کـشـور تـو را بـه زیـر نـگـیـنوز تـو آبـاد و شـاد هـر کـشـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.