ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــو روز روشـن بــنـمـود چــهـره از شــب تــارزدود مــهــر ز آیــیــنــه فـــلـــک زنــگـــار
چـــنــان کــه نــور ز رأی خــدایــگــان جـــهــانبـتـافـت مـهـر مـنـیـر از سـپـهـر دایره وار
شـبـی گـذشـت بـه مـن بـر چـو روی اهریمـنچــو خــط مـرکــز در خــط دایـره پــرگــار
دلـم چــو گـردون از عـشـق نـاشـکـیـب شـدهپـدید کرد همه رازش آن دو زلف چـو قـار
شـبـسـت زلفش و گردون دل من و نه عـجـبکــه راز گـردون آیـد پــدیـد در شــب تــار
دلــم چـــو دریــا در مــوج کـــرده پـــیــدا ســـربــه گـاه مـوج ز دریـا شـود پــدیـد شـرار
مــرا ز دیـده روان خــون و خــواب رفــتــه از آنبــلـی ز رفـتـن خـونـسـت عـلـت بــیـدار
جـدا شـده مـن از آن مـاه خـویش و گـم کـردهز من دلی بـه بـیابـان عـاشـقـی هنجـار
تـنـم بـه تـیر غـمـان کـرده عـشـق او خـسـتـهدلـم بـه تـیـغ هـوا کـرده هـجـر او افـگـار
عــــیــــاروار دل مــــن ربــــود دلــــبـــــر مــــنبـلـی ربـودن بـاشـد هـمـیشـه کـر عـیار
مرا خـوشـسـت وگـر چـند ناخـوشـسـت مدامز درد هجـران عـیش من ای ملامت کـار
مـکـن مـلـامـت و بـر سـوخـتـه نـمـک مـفـکـنز جـنـگ دسـت بــدار و مـرا عـذاب مـدار
ز چــوب خــشــک چــرا بــود بــایــدم کــمــتــرکـه نـالـه گـیرد چـون او جـدا شـود از یار
نـه کـمـتــرم بــه وفـا داشــتــن مـن از قـمـریکـه از فـراق بـه گـاه سـحـر بــمـویـد زار
چــو زیــر چــنــگ هــمــه روز مــدح او گــویــماگر چه گشتـم چـون زیر چـنگ زار و نزار
هـمـیـشـه جـویم هـمـچـون شـراب شـادی اووگرچـه دارد چـون جـرعـه شـرابـم خـوار
اگــــر بـــــبـــــارد ابــــر رضــــای او بــــر مــــنخـزان هجـرش بـر من شود ز وصل بـهار
وگــر بـــریــن دل مــن مــهــر مــهــر او تــابـــددرخـت شـادی و لـهـو و نـشـاط آرد بــار
هـمـی چـه نـالـم چــنـدیـن ز هـجــر آن دلـبــرچـو زود نـالـه کـنـد دیـر بـه شـود بـیمـار
هـــزار شــــکـــرت امـــروز مـــر مـــرا ز فـــراقهـزار شـکـر بــگـویـم نـه بـل هـزار هـزار
کـــه از فـــراق دلـــارام شـــد مـــرا حـــاصـــلوصـال درگـه مـعـمـور شــاه گـیـتــی دار
شــه مــظــفــر و مـنـصــور شــاه دولــت و دادخــدایـگــان فــلــک هـمـت مـلـک دیـدار
امـیـر غــازی مــحــمـود ســیـف دولــت و دیـنبـنام و سیرت و کنیت چـو احـمد مخـتـار
خـجـسـتـه نـامـش زیبـنـده بـر کـمـینـه مـلـکچـو نـقـش بـر دیبـا و چـو مـهـر در دینـار
شـهـنـشـهی کـه بـه شـاهنـشـهی او دولـتبـه طـوع و رغـبـت اقـرار کرد بـی اجـبـار
شهی که هست کف و تیغ او به رزم و به بزمچـو بـحر گوهر موج و چو ابـر صاعقه بـار
همـی گـشـاید کـشـور همـی سـتـانـد مـلـکبـه تـیغ جـان انجـام و بـه گرز عـمر اوبـار
بـه بــنـدگـیـش بــزرگـی هـمـی شـود راضـیبـه چـاکـریش زمـانـه هـمـی دهـد اقـرار
جـــهــان و گــنــبـــد دوار چــون بـــدیــدنــدشبـه گاه آن که همی کـرد بـا عـدو پـیکـار
جـهان ز روز و شب ساخـت جـوشن و خفتـانز مـهـر و مــاه ســپــر کــرد گــنـبــد دوار
زمـانـه کـرد هـمـی مـسـتـی از شـراب سـتـمبــبــرد خـنـجــر او از سـر زمـانـه خــمـار
هــمــی بــه روزی صــدره ســر قــلــم بــزنــداز آن که هست قلم بـسته بـر میان زنار
نـه مـر فـضــایـل او را جــهـان دهـد تــفـصــیـلنه مـر مـناقـب او را کـند سـپـهر شـمـار
خــدایـگــانـا مــهـر تــو فــکــر تــوســت مــگــرکـزو نـبــاشـد خـالـی دل صـغـار و کـبــار
اگــر نـکــردی قــدر تــو بــر فــلــک مــســکــنفلک نبودی زینسان که هست بـا مقدار
اگــر نــگــشــتــی نــام تــو در جــهـان ســایـرجـهان نبـودی چونین که هست پـر انوار
رکــاب و پــای تــو جــویـنـده عــنــان و کــفــتبــه کــارزار عــدو در ســوار گــرد ســوار
شــود ز هـیـبــت تــیـغــت رکــاب او خــلـخــالشـود ز بـیم سـنان تـو سـاعـدش افـگار
هـمـیشـه بـاشـد نـام مـلـوک زنـده بـه شـعـرولـیک زند بـه نام تـو بـازگـشـت اشـعـار
شـگـفـت نیسـت کـه مـدحـت همی بـلـند آیدبـه دولـت تـو رهی را بـلـند شـد گـفـتـار
سـخـن بــه وزن درسـت آیـد و بـه نـظـم قـویچـو بـاشـدش هنـر مـرد پـر خـرد مـعـیار
هـمـیـشـه تــا مـلـکـا بــردمـد چــو خـاطـر تــوبه حکم ایزد خورشید روشن از شب تار
بــه کـامـگـاری جــز فــرش خــرمـی مـســپــربـه شادمانی جـز دل بـه خرمی مسپـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.