ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
رسـیـد عـید و مـن از روی حـور دلـبـر دورچـگونه بـاشم بـی روی آن بـهشـتـی حـور
مرا کـه گـوید کـای دوسـت عـید فـرخ بـادنـگـار مـن بــه لـهـاور و مـن بــه نـیـشـابــور
ره دراز و غـــریــبـــی و فــرقــت جـــانــاناگـــر بـــنــالـــم داریــد مـــر مـــرا مــعـــذور
ز یـار یـاد هـمــی آیـدم کــه هــر عــیـدیدرآمــدی ز در مــن بـــســان حــور قــصــور
هـزار شــاخ ز ســنـبــل نـهـاده بــر لــالـههـزار حــلـقـه ز عــنـبــر فـکـنـده بــر کـافـور
تـن چـو سـیم بـرآراسـتـه بـه جـامـه عـیدنهاده بـر دو کـف خـویشـتـن گـلاب و بـخـور
بـبـردی از دل من تـاب زآن دو زلـف متـابخـمار عشـق فزودی بـه چـشـمک مخـمور
کسـی که دور بـود از چـنین شـگرف نگارچـگـونه بـاشـد بـر هجـرش ای نگـار صـبـور
چــرا نـبــاشــم بــا عــزم و حــزم مـردانـهچــرا نـدارم هـر چـه بــود بــه دل مـسـتــور
چـو یـاد شـهـر لـهـاور و یـار خـویش کـنـمنبود کس که شد از شهر و یار خویش نفور
مرا بـه است به هر حالی و به هر وجهیجــمـال حــضـرت عـزنـیـن ز شـهـر لـوهـاور
بـلـی بـه اسـت بـه از وصـل آن نـگـار مـراجــلـال خــدمـت درگــاه خــســرو مـنـصــور
امــیـر غــازی مــحــمــود ابــن ابــراهــیـمخـدایگـانـی کـش هسـت عـادلـی دسـتـور
شهی که مردی بر لشکرش شده سالارشـهی کـه رادی بـر گـنـج او شـده گـنجـور
بـه گاه هیبـت سام و به گاه حشمت جمبـه گاه کوشـش نار و بـه گاه بـخـشش نور
مثـال حلمش یابـی چو بـنگری بـه جـبـالقـیاس عـلمش بـینی چـو بـنگـری بـه حـور
هـمـی نـجـویـد تـیرش بـه جـز دل قـیصـرهمـی نـخـواهد تـیغـش مـگـر سـر فـغـفـور
بـتـرسـد از سر گرزش بـه روز هیجـا مرگحـذر کـنـد ز حـسـامـش بـه رزمـگـاه خـدور
ز بــهـر دولــت مـحــمـودیـان جــهـان ایـزدبــیــافــریـد و بــدان داد تــا ابــد مــنــشــور
چـرا کـنند طـلـب ناکـسـان ز گـیتـی مـالچـرا شـونـد بــه بـیـهـوده جـاهـلـان مـغـرور
یقـین بـدان کـه بـلـاشـک نـدامـت آرد بـارهـر آنـکــه کــارد انـدر زمـیـن جــهـل غــرور
خـدایـگـانـا راهـی گـذاشـتـی کـه هـمـیبـــریــد بـــاد ازو نــگــذرد بـــه جــز رنــجــور
ز پـنـج سـیحـون بـگـذشـتـه ای بـنـامـیزدکه بـاد چـشـم بـد از تـخـت و روزگار تـو دور
رسـید عـید همـایون شـها بـه خـدمت تـونـهاده پـیش تـو هدیه نـشـاط لـهو و سـرور
بـه رسـم عـیـد شـهـا بــاده مـروق نـوشبـه لـحـن بـربـط و چـنگ و چـغـانه و طـنبـور
خجستـه بـادت عید و خجسته بـادت ماهخـجـسـتـه بــادت رفـتـن بـه درگـه مـعـمـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.