ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف بهار و مدح ثقة الملک طاهر بن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
رنـگ طــبــعــی بــه کــار بــرده بــهـارنقش ها بـود از آنچه بـرد بـه کار
چــــهـــره ســـنـــگ و روی گـــل داردمـانـوی کــارگــونـه گــونـه نـگــار
هـمــه پــرصــورتــســت بــی خــامـههـمـه پـر دایره سـت بـی پـرگـار
ابــــر بــــر کـــار کـــرد کـــار گـــهـــیبــسـدیـن پـود و زمـردیـنـش تـار
بـــنــگــر اکـــنــون ز مــیــرم و دیــبـــاســاده و کــوه فــرش گــردد ازار
هــر چـــه زرنــیــخ دیــده بـــودی تـــوهـمـه شـنـگـرف بـینـی و زنـگـار
داد بـــانــگ نــمــاز بـــلــبـــل و کـــردچـشـم هـای شـکـوفـه را بـیدار
انـــدریــن نـــوبـــهــار عـــطـــر افـــروزبــه چــنـیـن روزگـار خــاک نـگـار
نه شـگفـت ار چـو خـاک رنگ بـه رنگبــدمـد شـاخ رنـگ بــر کـهـسـار
ابــــرهـــا درفـــشــــان و لؤلؤ بــــیـــزبـادها مـشـک سـار و عـنـبـر بـار
هــر دو شـــاخـــی ز بـــاد پـــنـــدارییـکــدگــر را گــرفــتــه انـد کــنـار
طـبـع گـوید کـه بـاده خـور کـه ز خـاکلــالـه رویـد هـمـی قــدح کــردار
آب در جــوی بـــاده رنــگ شــدســتبــاده آر ای نـگــاه بــاده گـســار
نـــام آن نـــامـــدار بـــر کـــه هـــواشروح را بــاده ایـســت نـوش گـوار
ثــقــت الــمـلــک طــاهـر بــن عــلـیشــرف و فــخــر و زیـنــت احــرار
ای ســخــاورز راد نــعــمــت بـــخــشای ثــنـاخــر کــریـم شــکـر گـزار
تــــا هــــمــــی ابــــروار بــــاری تــــوشـــاخ هـــای امـــیــد دارد بـــار
گــشــت واقــف بــلــنــد هــمــت تــوبــر کــم و بــیــش گــنــبـــد دوار
آتـــش عـــقـــل را دمـــیــده بـــه رأیگـوهـر مـلـک را گــرفــتــه عــیـار
جـــامــه از هــول بـــر مــخــالــف تـــوگـشـت کـام نـهـنـگ جـان اوبــار
روز عـیـشـش بــه تــلـخـی و تـنـگـیدیـده مـور گــشــت و زهـره مـار
آتـــش هــیــبـــت و شـــکـــوه تـــو راچــرخ دود آمــد و زمــانـه شــرار
هر کـه بـا تـو چـو گـل نبـاشـد خـوشهـر گـلـی کـو بــکـنـد گـردد خـار
ورنــه از بـــنــدگــی بـــه تـــو نــگـــرددیده در چـشـم او شود مسـمار
مــهـر تــو گــر زنــد بــه آتــش چــنـگروی آتــش شــود هـمـه گــلـنـار
کــیــن تـــو گــر نــهــد بـــه آب قـــدمزو بـخـیزد چـو خـشـک رود غبـار
ذکــر تــو بـــر صــحــیــفــه احــســاننــام تـــو بـــر جــریــده اشــعــار
حــسـن را هـمـچــو نـقـش بــر دیـبــازیـب را هـمـچـو مـهـر بــر دیـنـار
آن ســـوارســـت کــلــک تـــو کــه ازوناسوارست هر که هست سوار
وان شـبــانـسـت عـدل تـو کـه ز بـیـمنــخــورد گــرگ بـــر بــره زنــهــار
گـشـتـه فـهـم تـو بـا قـضـا هـم رخـتکــرده وهــم تــو بــا قــدر دیــدار
آن نــهــاده بــه پــیــش ایـن اعــمــالوین گشـاده بـه پـیش آن اسـرار
چــرخ چــون رتــبــت بــلــنــد تــو دیـدرتـبـت خـویش یافـت بـی مقـدار
کـانـچـه در دسـتـگـاه خـود نگـریسـتدر خــور جــود تــو نـدیـد یـســار
ای فــزوده جــهـان ز جــاه تــو فــخــروی ز گـردون نمـوده قـدر تـو عـار
هر چـه در مـدحـت تـو خـواهم گـفـتهـیـچ واجـب نـیـایـد اسـتــغـفـار
بـــنــده ای ام کــه تــو ز مــن یــابــیمـدح مـعــنـی نـمـای دعـوی دار
کـــشـــت گــردون خـــیــره روی مــراخـیـره زینـسـان مـرا فـرو مـگـذار
رنــج و تـــیــمــار در حـــصـــار مــرنــججـان من رنجـه کرد و طـبـع فگار
طـبـع و جـان مرا بـه رحـمـت و فـضـلبـخـر از رنـج و بـرکـش از تـیـمـار
چـــون ز امــســال و پـــار یــاد کــنــمزار گــریــم ز حـــســرت پـــیــرار
شـــیــر پـــیــکـــر یــلـــان رزم افـــروزپــخـتـه گـشـتـه ز آتـش پــیـکـار
نه ز مـن جـسـت هیچ شـیر و پـلـنگنه ز من رست هیچ بـیشه و غار
گـــه مـــرا بــــاد بــــود زیـــر عـــنـــانگـه مـرا ابــر بــود جــفــت مـهـار
سـرکـشـان را ز مـن سـبـک شـد دلدسـتـهـا را ز مـن گـران شـد بـار
کـــنــد شـــد مـــرگ راز مـــن دنــدانتـــیــز شـــد رزم را ز مــن بـــازار
بــــقــــعــــه رام کـــرده کـــانـــدر ویمــرگ بــاریـد بــر عــلــی عــیـار
بــاز نـشــنـاخــت هـیـچ وقـت هـمـیدشـمنم روز روشـن از شـب تـار
آن همه شد کنون مرا سمجی استبــر ســر کــوه در مــیــانــه غــار
روز بــر مــن ســیـاه کــرد چــو شــبروزی تـــنــگ و انــده بـــســیــار
بــا دلـی خــسـتــه و رخـی پــرخــونقـامـتـی چـفـتـه و تـنـی بـیـمـار
بـــنــد مــن وزن ســـنــگ دارد و رویروز مــن رنــگ قـــیــر دارد وقـــار
بـا مـن ایـن روزگـار بـیـن کـه چـه کـردجـــور ایــن روزگـــار نــاهــمـــوار
پـــــــر پــــــرم داد بـــــــاده دولــــــتتـا ز مـحـنـت مـرا گـرفـت خـمـار
کـــرده انـــد خــــدای نـــاتــــرســــاندر یـکـی زاویـه ز حـبــس بـشـار
دعـــوی زیـــرکـــی هـــمـــی کـــردمزد لـگــد ریـش گــاویـم هـنـجــار
در جــهـان هـیـچ آدمــی مــشــنـاسبــتــر از ریـش گــاو زیــرک ســار
سـرنـگـون داردم بــه مـکـر و بـه غـدرچـــرخ مــکـــار و عـــالــم غـــدار
گــر هـمـی بــاطــلــم کــنـی شــایـدده یـک آن بــه نـظـم و نـثـر بـیـار
گـفـتـه ام رنـج هـای خـویـش بـسـیچـه کـنم هر زمـان همی تـکـرار
چــون قــلـم گـر نـه رام حــکــم تــوامبـر تـنـم هسـت چـون قـلـم زنـار
ای ز جـــــاه تـــــو عــــدل روزافــــزونوی ز رأی تــو مــلــک دولــتــیــار
تــیـره شـد روز مـن چـو مـهـر بــتــابتشنه شد جان من چو ابـر بـبـار
ای خــزان را بــه طــبــع کــرده بــهـاربــگـذر ایـن چــنـیـن بــهـار هـزار
در بـــزرگـــی و ســـروری مــحـــمــودوز بــزرگـی و بــخــت بــرخـوردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.