ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایشگری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خـسـروا چــون تــو کـه دیـدسـت افـتــخــار و اخــتــیـارخــســروان را اخــتــیـاری خــسـروی را افـتــخــار
شاهی و شیری و هر شاهی و هر شیری که هستمــانــده از هـول تــو انــدر اضــطــراب و اضــطــرار
ذات جــاهــت را نــشــانــده کــامــگــاری بـــر کــتـــفعــدل مـلـکــت را گـرفــتــه بــخــتــیـاری در کـنـار
عـدل و حـق را سـعـی و عـون تـو یـسـارسـت و یمـینمـلـک و دین را امـر و نهی تـو شـعـارسـت و دثـار
آفــــتــــابــــی گـــاه بــــزم و آســــمـــانـــی گـــاه رزمخــســروی روز شــکــار و کــیــقــبـــادی روز بـــار
جــــوهـــر ارواح بــــا کـــیـــن تــــو بــــگـــذارد عــــرضعــنـصــر اجــســام بــی مـهـر تــو نـپــذیـرد نـگـار
مـجـلـس و درگـاه تــو انـدر جـهـان گـشـتــسـت و بــادکـــعـــبـــه فـــریــاد خـــواه و قـــبـــلــه امــیــدوار
مـهـر خــوانـدم هـمــتــت را مـهـر از آن بــفــزود فــخــرچــرخ گـفـتــم رتــبــتــت را رتــبــتــت را کـرد عـار
پــــادشـــاه دادورز و شـــهـــریـــار گـــنـــج بــــخــــشدیـر زی ای پــادشــاه و شــاه زی ای شــهــریــار
روزگـــار پـــادشـــاهــی از تـــو شـــاد و خـــرم اســـتایـنـت عــالـی پــادشــاهـی ایـنـت خــرم روزگــار
پـــایــدار و اســتـــوارســت از تــو دیــن و مــمــلــکــتپــــایـــداری پــــایـــدار و اســـتـــواری اســـتـــوار
یـــادگـــار حـــیــدر و رســـتـــم تـــویــی انـــدر نـــبـــردرسـتــمـی بــا گـاوسـار و حــیـدری بــا ذوالـفـقـار
بـــی گــمــان از آب انــعــام تـــو کــوثــر یــک حــبـــاببــی خـلـاف از آتــش خـشـم تـو دوزخ یـک شـرار
گـه بــهـار از بــخــشـش تــو گـشــتــه هـنـگـام خــزانگـه خـزان از مجـلـس تـو گـشـتـه هم طـبـع بـهار
دانـش انــدر حــل و عــقــد آمــوزگــار مــلــک تــســتبــه ز دانـش مــلــک را هـرگــز کــه دیـد آمـوزگــار
دیـــده هـــای بــــیـــکـــران چـــهـــره چــــرخ کـــبــــودشـد سـپـید ایرا که ملکـت را بـسـی کرد انتـظـار
تـــیــغ و رخـــشــت آبـــدار و تـــابـــدارســـت و ظــفــردر ســــر آن آبـــــدار و در تــــن ایــــن تــــابـــــدار
بــوی مــغــز و رنــگ دل تــیـر و ســنــان تــو نــیــافــتوجــه نـام ایـن و آن شــد مـغـز جــوی و دل گـذار
آنــکــه دارد مــغـــز پـــیــش تـــو نــیــایــد در مــصـــافوآنـکــه آمـد پــیـش تــو بــی دل شــود در کــارزار
گـر چــه بــر شــیـری نـبــاشــد هـیـچ گـاوی را ظــفــرگـردن شـیـران شـکـسـتـی تـو بــه گـرز گـاوسـار
ژنــده پــیــلــان تــو گــردانــنــد چــون حــمــلــه بــرنــدغـــارهــا را کـــوه کــوه و کــوهــهــا را غـــارغـــار
هـمـچــو خـاک انـدر درنـگ و هـمـچـو آب انـدر شـتــابهـمـچـو آتـش در نـهیب و همـچـو بـاد انـدر نـهـاد
عـمـر و جـان از هر یکـی تـرسـان و لـرزانـسـت از آنـکهر یکی چـون اژدهایی جـان شـکـار و عـمر خـوار
چــون حــصــاری از بـــلــنــدی و ز تــن ســنــگــیــن اوپست گشته بر زمین چون خاک بر سنگین حصار
گـــرز خـــارا و ز آهـــن خـــاســـت اهـــل تــــیـــغ تــــوپــس چــرا زخــمــش بــرآرد زآهــن و خــارا دمــار
شــد ز مـور و مــار پــنـداری مــرکــب زآنـکــه هـســتروی او بــر چــشــم مـور و حــد او بــا زخــم مــار
جــان بــدخــواهــان تــو در قــبــضــه تــرکــان تــســتیـک تــن تــنـهـا از ایـشـان و ز بــدخــواهـان هـزار
کـیـفـر از شــمـشـیـرشــان بــرده نـهـنـگ تــیـزچــنـگچــاشــنــی تــیـرشــان خــورده هـژبــر مــرغــزار
ایــن دلــیــران و یــلـــان و گـــردنــان و ســـرکـــشـــاننــوذرنــد و بــیـژنــنــد و رســتــم و اســفــنــدیــار
پـــادشـــاهــا هــفــت کــشــور در مــقــام دار و گــیــرهم بـدین تـرکـان بـگیر و هم بـدین تـرکـان سـپـار
ای گـــزیـــن کــــردگـــار از گـــردش چــــرخ بــــلـــنـــدصــورت عـالـم دگـرگـون شــد بــه صــنـع کـردگـار
بــار کـافـور تــرســت از شــاخ خــشــک بــیـدمـشــککــابـــر لؤلؤ بـــار بـــوده بـــاز شـــد کــافـــور بـــار
آب چـون می بـوده روشـن گشـتـه شـد همچـون بـلوردر قـدح هـای بـلـورین مـی گـسـار ای مـیگـسـار
پـر سـمـن شـد بــاغ هـمـچـون لـالـه گـردان جـام مـیگـر چـه نه وقـت سـمن زارسـت و وقـت لـالـه زار
هـر رهـی کآن خـوشـتــر و هـر بــاده ای کآن تـلـخـتــرمــطــربـــا آن ره ســرای و ســاقــیــا آن بـــاده آر
گــر چــه بــیـنـی تــوده بــرف انـدر مــیـان بــوســتــاننـقـشـبــنـد بــوسـتـان پــر نـقـش هـای قـنـدهـار
زود خــــواهـــد کـــرد بــــاغ و راغ و دشـــت و کـــوه راگــوهـر آگــیـن هـمـچــو تــاج شــهـریـار تــاجــدار
نــوبـــهــاری روی بـــنـــمـــایــد چـــو روی دوســـتـــانگــر چــه یــابــی آب بــســتــه بــر کــران رودبـــار
بــــــــاز ابـــــــر آرد ز دریـــــــا در و لؤلؤ روز و شـــــــبتــا کــنـد بــر کــنـگــره ایـوان ســلــطــانـی نـثــار
شــهــریــارا مــاهــی آمــد بـــس عــزیــز و مــحــتــرمبـــا مــبـــارک عـــهــد و مــهــر ایــزد پـــروردگـــار
مـی بـه رغـبـت نوش و سـنـگ انـداز کـن بـا دوسـتـانزانکـه گـردون کـرد جـان دشـمـنـان را سـنگـسـار
بـــاده و شــادی و رادی هــر ســـه یــکــجـــا زاده انــدایـن مـر آن را پــشـتــوان و آن مـر ایـنـرا دسـتـیـار
رای رادی خـــیـــزدت بــــر دســـت جــــام بــــاده نـــهبــار شــادی بــایـدت در طــبــع تــخــم بــاده کــار
ای چـــو مــهــر و ابـــر دایــم نــورمــنــد و ســودمــنــدنور این بـس بی قیاس و سود آن بـس بی شمار
تــا بـــتــابـــد مــهــر بـــر عــالــم بــســان مــهــر تــابتــا بـــبـــارد ابــر بــر گــیــتــی بــســان ابــر بـــار
کـــام جـــوی و کـــام یـــاب و کـــام خـــواه و کـــام رانشـادکـام و شـاد طـبــع و شـادمـان و شـاد خـوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.