ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به ابوالفرج نصر بن رستم نوشته است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای کــیـنــه ور زمــانـه غــدار خــیـره ســاربــر خــیـره تــیـره کــرده بــه مـا بــر تــو روزگـار
هـر هـفــتــه انــده دگــر آری بــه روی مــارنــجــی دگــر بــه هـر گــه در لــیـل و در نـهـار
یک روز راحـتـی و یکـی هفـتـه رنـج و غـمیــک مــاه بـــرقــراری و یــک ســال بــی قــرار
بــر بــنـدگـان اگـر بــســتــیـزسـت کـار تــوبــر خــواجــه عــمـیـد چــرایـی ســتــیـزه کــار
بـر نصر رسـتـم از چـه ستـمگار گشتـه ایدر مـهـتــری نـبــود ســتــمـگـر بــه هـیـچ کــار
آن بــوالـفـرج کـه داد جــهـان را ز غـم فـرجاکـنـون هـم از جـهـان تــو بــرآری هـمـی دمـار
آن مهتـری که دسـتـش دریای قـلزم سـتدریــا کـــنـــار مـــانــده او راســـت بـــر کـــنــار
ای چـون مـه چـهـارده در کـاهش و کـمـیمــه را ز کــاســتــن نـبــود هـیـچ نـنـگ و عــار
مـاه ار همه تـمام نکـاهد هر آنچـه هسـتآخـــر بــــرآیـــد از فـــلـــک از چــــه نـــزار و زار
آخـر فزون شـود که فزونی ز کاسـتـیسـتوز پــســتــی آردش بــر بــلــنـدی ده و چــهـار
جــویــی کــه آب رفــتــه بــود روزی انــدروآخــــر هـــم انـــدرو کــــنـــد آن آب رهـــگـــذار
این گردش فلک نه همه بر نحوست استآخــر ســعــادتــیـســت در ایـن اخــتــر و مــدار
آخــر بـــه کــام دل بـــرســی و هــوای دلآخـــر زمــانــه بـــا تـــو کــنــد بـــاز افــتـــخـــار
ای روزگـار خـواجـه اگر خـواجـه جـو شـدیبــــاز آی بـــاز خـــواجـــه و او را بـــه پـــای دار
دانـی کــه کــامـگـارتــر از تــو نـبــود کــسدر مــرتــبــت زهــر کــه صــغــارنــد و از کــبــار
خـارا خـمـیـر گـشـت بـه فـرمـان او هـمـیســهـمــش پــدیـد کــرد ز دریـا هـمـی غــبــار
عـدلـش همی بـشـسـت ز دندان مار زهرفضلش همی برست گل از خاک خشت و خار
ای رای تــو بــر اســب زمـانـه سـوار نـیـکهـر چــنـد خــود زمـانـه بــه مـا بــود بــر سـوار
از فـــر و از ســـعـــادت انـــدر دیــار هــنــدفـرشـی فـکنده ای تـو کـس از جـود پـود و تـار
امـیـد مـا هـمـه بــه هـمـان روزگـار تـسـتیـــارب تــــمـــام کـــن تـــو امـــیـــد امـــیـــدوار
هر چـند بـارهای گران بـر زمین بـسیسـتآخـر چــو حــلـم تــو نـکـشـیـدسـت هـیـچ بــار
آمــــد گــــه بـــــرآمــــدن آفــــتـــــاب تــــوتــا کــی ز بـــام صــبــح بــرآیــد ز کــوهــســار
ناگه شـعـاع روی تـو بـدرخـشـد ای عـمیدخــشـنـود گـردد از تــو هـمـه مـلـک هـوشـیـار
ای آنــکــه از نــکــویـی و از نــام نـیـک تــوبـس مرد شـوربـخـت کـه گشـتـسـت بـخـتـیار
ای دسـتــگـیـر شـاعـر مـمـدوح بــا فـتــوحای حــق شـنـاس مـهـتــر و حــقـدار حــقـگـزار
دانی کـه بـنده را بـر تـو حـق خـدمـتـسـتآن خــدمـتــی کـه مـانـد ز مـن تــا گـه شــمـار
از بــنــده یـادگــار جــهـان مــانـد مــدح تــوهـرگــز مــبــاد از تــو جــهــان مــانــده یـادگــار
از غـلـظـتـی و وصـلـت غـلظـت همی کـندمــــر را بــــزرگ و نــــکــــو نــــام و نــــامــــدار
انـدیـشــه بــرات دهـی چــون نـداشــتــیدادی بــه بــنـده صـلـت و شـد کـار چـون نـگـار
شـرح بــرات بـنـده بـه بـوبـکـر گـفـتـه شـدطوسی که نیسـتـش بـه نیشابـور و طوس یار
تــا آب و آتــش آیــد پــیــدا هــمــی ز ابـــرتـــا خـــاک را غـــبــــار بــــود ابــــر را بــــخـــار
عز و بـقات بـاد و سرت سبـز و تـن درستدلـشــاد و شــادکـام و تــن آبــاد و شــادخــوار
مسـپـار دل بـه انده و گـیتـی همی سـپـرمـگـذر تـو از جـهان و جـهان خـوش همی گـذارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.