ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح اختری و التزام به نام اختری و اختر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای اخـتـری نه یی تـو مـگـر اخـتـرگـردون فـضـل گـشـتـه بـه تـو انور
آن اختری که سعد بـود بی نحسآن اخـتـری کـه نـفـع بـود بـی ضـر
انـدر بــروج مـدح و ثــنـا شــعــرتسایر چو اختر است بـه هر کشور
شـعـرت رسـیده در ندب ظـلـمـتچـشـم مـرا بــه نـور یـکـی اخـتــر
طـبـعـی کـه راه گـم کـنـد او را تـوچـو اخـتـری بـه سوی خـرد رهبـر
مسـعـود گشـت اخـتـر بـخـت منزیـن نـظــم نـورمـنـد فـلـک پــیـکـر
در نـظـم چـون خـط سـیهت دیدمچـون اخـتـران مـعـانـی او یـکـسـر
دانم شنیده ای که چـو اخـتـر منهسـتـم ز کوه تـنگ بـه گردون بـر
اخــتــر مـقــاومـت نـکـنـد بــا مـنچـون زو نیم بـه قدر و محـل کمتـر
از لرزه همچـو اخـتـرم آن سـاعـتکـز مـشــرق آفــتــاب بــرآرد ســر
روزم شبست و در شب تاری منبــیـدار هـمـچــو اخـتــر بــر مـحـور
بـر قـد همـچـو چـنبـر مـن اشـکـمچـون اخـتــران گـردون بــر چـنـبــر
نشگفت ار اخـتـرش شکفد از منگز کف کبـود شد چـو سـپـهرم بـر
صـد بــاخـتـر چـو اخـتـر اگـر دیـدمویـحــک چــرا نـبــیـنـم یـک خــاور
انــدر مــیــان اوج چــرا زیـنــســانچـون اخـتـر از هبـوط شدم مضطر
چــون اخـتــرانـم از دل و از خـاطـرزان هـمـچـو اخـتـرم بـه وبـال انـدر
چـون اختـرم شگفت مکن چـندینگـر مـحـتــرق شـدم از گـران خـور
چـون خـسـرو سـپـهـر مـحـل آمـداختـر بـه جـانش بـنده شد و چاکر
چـنـدین همـی مـحـاق چـرا بـینمزیـن نـور آفــتــاب ضــیـا گــســتــر
شد مویه گر چـو کیوان بـخـت منزان پـس کـه بــود زهـره خـنـیـاگـر
از پـاکـی ار چـو مـشـتـریـم در دلبــــهــــرام وار چــــون بـــــودم آذر
نه من عـطـاردم که بـه هر حـالیهر روز هست سوزش من بی مر
مــن ســوخــتــه ز اخــتــر وارونـمایـن اخــتــرســت یـارب یـا اخــگـر
چـون اختـر ارچـه رفتـه ام از خـانهراجــع چــرا هـمـی نـشـوم ز ایـدر
اخـتـر ز جـرم چـرخ چـو بـدرخـشدچــو آتــش از مـشـبــکـه مـجــمـر
وز اخـتــر شـهـاب فـلـک هـر سـوگــردد چــو ســنـگ زردیـشــان زر
شـب را بـه گوش و گردن بـربـندداز اخــتــران و خــاطــر جــان زیــور
تــا روز از اشــک دیـده گــلـگــونـمچـون اخـتــران نـگـون بــودم خـاور
زین اخـتـران دیده کـه همچـون دربـیـنـی روان شـده پـس یـکـدیـگـر
گـویـی مـکـلـل اسـت مـرا بـالـیـنگـویـی مـرصـع اسـت مـرا بـسـتـر
هر شـب کـه نـو بـرآینـد از گـردونایـن اخــتــران شــوخ نـه جــانــاور
گــردنـد هـر زمــان ز قــضــای بــدرنـــج و غـــم مـــرا پــــدر و مـــادر
آخـر نـه کـم ز اخــتــرم شـود نـیـزچـون اخـتـرم شود بـه سـعادت فر
ابـیـات تـو هـمـیـن عـددسـت آریمـعـنـیسـت انـدر اخـتـرم از هر درپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.