ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نصیحت و ستایش منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـنـد گـویی کـه نـشـنـونـدت رازچـند جـویی کـه می نیابـی بـاز
بـد مکـن خـو کـه طـبـع گیرد خـونــاز کــم کــن کــه آز گــردد نـاز
از فـراز آمدی سـبـک بـه نشـیبرنج بـینی که بـر شـوی بـه فراز
بـیشـتـر کـن عـزیمت چـون بـرقدر زمـانـه فــکــن چــو رعــد آواز
کـمـتـر از شـمع نیسـتـی بـفـروزگـر سـرت را جــدا کـنـنـد بــگـاز
راسـت کـن لفـظ و اسـتـوار بـگـوسـره کـن راه و پـس دلـیـر بـتـاز
خـاک صـرفـی بـه قـعـر مـرکـز رونور مـحـضـی بـه اوج گـردون تـاز
تـا نـیـابـی مـراد خـویش بـکـوشتـا نـسـازد زمـانـه بــا تـو بـسـاز
گـر عـقـابـی مـگـیر عـادت جـغـدور پــلـنـگـی مـگـیـر خــوی گـراز
بـه کم از قدر خـود مشـو راضـیبـین که گنجشک می نگیرد بـاز
بــــر زمـــیـــن فــــراخ ده نـــاوردبـــر هــوای بــلــنــد کــن پــرواز
گر تو سنگی بـلای سختی کشور نه ای سنگ بـشکن و بـگداز
چند بـاشی به این و آن مشغولشرم دار و بـه خـویشـتـن پـرداز
از دل و سـر مسـاز سـنگ و گهرهـر چــه داری ز دل بــرون انـداز
نـیـز مـنـویـس نـامـه هـای امـیـدبـیش مفـرسـت رقعـه های نیاز
جــز بــر صـاحــب اجــل مـنـصـورآنـکـه مـهرش بـرد ز چـرخ نـمـاز
در صــفـت مـدح او چــو گـرد آیـدلشکری کش ز عقل باشد ساز
مرکـب شـکـر او چـو رعـد بـکوبعـلـم وصـف او چـه مـه بـه فـراز
حـمله ها بـر بـه طـبـع تـیغ گـذاررزم هـا کـن بــه وهـم تـیـرانـداز
تــو بــهــی قــرعــه امــیــد بــزنتــو بــری مــهــره مــراد بـــبـــاز
ور نــوای مـــدیــح خـــواهــی زدرود کـــردار طـــبــــع را بـــنـــواز
حـرز جــان تــو بــس بــود ز بــلـامــدحــت شــهـریـار بــنـده نـواز
پـادشـاه بــوالـمـظـفـر ابــراهـیـمآن زمــانــه نــهـاد گــردون ســاز
آنکه از عـدل و جـود او بـه جـهانرنـج کـوتـاه گـشـت و عـمـر دراز
ای به هر حال چون عصای کلیمتــیــغ بـــرانــت مــایــه اعــجــاز
مـهر مـجـدی بـر آسـمـان شـرفروز از تــو بــتــافـت زیـب و بــراز
نـام تـو بــر نـگـیـن دولـت نـقـشجـاه تـو بــر لـبــاس مـلـک طـراز
شــــــــــرف دودمـــــــــان آدم رابـه حـقیقت تـویی و خلق مجـاز
صدفم من که در شـود بـه ثـبـاتهـر چـه آیـد مـرا بـه طـبــع فـراز
داریم همچـو مشـرکان بـه عذابورچـه هرگـز نـخـوانـدمـت انـبـاز
شــده از مـن مـوافــقـان رنـجــورشـده بـر مـن مـخـالـفـان طـنـاز
نـه غــم مــدح تــو ازیـن دل کــمنه در سـعـی تـو بـر این تـن بـاز
خــواســتــم کــز ولـایـت مـهـرتبـــروم جـــان مـــرا نــداد جـــواز
کـردم این گـفـتـه ها همه موجـزکه سـتـودست در سخـن ایجـاز
روز عــیـشــم نـداد خــواهـد نـورتــا نـبــیـنـم چــو آفـتــابــت بــاز
تــا بــود صـبــح واشــی و نـمـامتـــا بـــود ســـاعـــی و غـــمــاز
زیـن شــود بــاغ طــبــلـه عـطــارزان شـــود راغ کـــلـــبـــه بـــزاز
بـر چـمن ورد و سرو ماند راستبــه رخ و قــد لــعــبــتــان طــراز
همچـو ورد طـری بـتـاب و بـخـندهمچـو سرو سهی بـبـال و بـناز
بـــا عــلــو ســپــهــر بــادت امــربـــا ســعــود زمــانــه بـــادت راز
هـمــه فــردای تــو بــه از امــروزهـمـه فــرجــام تــو بــه از آغــازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.