ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شبـی چـو روز فراق بـتـان سـیاه و درازدرازتـــر ز امـــیــد و ســـیــاه تـــر ز نـــیــاز
ز دور چـرخ فـرو ایـسـتـاده چـنـبــر چـرخشـبـم چـو چـنـبـر بـسـتـه در آخـرش آغـاز
بـرآمده ز صحـیفه فلک چـو شـب انجـمچـــو روز در دل گــیــتـــی فــرو شــده آواز
مـن و جـهـان مـتـحـیـر ز یکـدگـر هـر دوپــدیـد و پــنـهـان گــشــتــه مـرا و او را راز
مـرا ز رفـتــن مـعـشــوق دیـده لؤلؤ ریـزورا ز آمــدن شـــب ســـپـــهــر لؤلؤ ســـاز
چـه چـاره سـازم کز عشق آن نگار دلمز شـادمـانـی فـردسـت و بـا غـمـان انـبـاز
فراز عشـق مرا در نشـیبـی افکندسـتکـه بـاز مـی نـشـنـاسـم نشـیب را ز فـراز
دلـا چـه داری انده بـه شـاد کـامـی زیبـتـاب غـم چـه گـدازی بـه نـاز و لـهو گـزار
اگر سـپـهر بـگردد ز حـال خـود تـو مگردوگـر زمـانـه نـسـازد تــو بــا زمـانـه بــسـاز
کسی چـه دارد غم کش بـود خداوندیبـسـان خـسـرو مـحـمـود شـاه بـنـده نـواز
خـدایگـان جـهان سـیف دولت آنکـه بـرودر ســعــادت شــد بــر جــهـان دولـت بــاز
بـسوخـت خـانه ظلم و بـکند خـانه کفربـــریــد بـــیــخ نـــیــاز و دریــد جـــامـــه آز
کـنـد چـو گـرم کـند بـاره عـقـاب صـفـتعــقــاب مــرگــی گــردد ســنــان او پــرواز
بـرند بـی شک هر روز خـسـروان بـزرگبـه پـیش خانه او چون بـه پیش کعبـه نماز
گـذشـت سـوی حـجـاز آفـتـاب کـینه اواز آن هـمـیـشـه بـود تـافـتـه زمـین حـجـاز
بـه خـواب دیدسـت اهـواز تـیغ او زان روز تــب تــهـی نـبــود هـیـچ بــقــعــه اهـواز
نـدیـد یـارد دشــمــن ســپــاه او را رویاز آنـکـه بــر وی کـوتــه شــود بــقـای دراز
کـجـا تـوانـد دیـدن گـوزن طـلـعـت شـیرچــگــونــه یــارد دیـدن کــوزن چــهــره بــاز
خــدایـگـانـا شـادی فـزای و رامـش کـننـبــیـد بــســتــان از دسـت دلـبــران طـراز
مبـاد زین ده خالی خجسته مجلس تـوهمیشه تا به جهان در حقیقتست و مجاز
ز نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهوز چـنگ و بـربـط و نای و کـمانچـه و بـگـماز
بـه شـاد کـامـی در عـز بـیـکـرانـه بـزیبــه کــامـرانـی در مـلــک جــاودانـه بــتــازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.