ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عبدالحمید بن احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
در تـــو ای گـــنـــبـــد امـــیــد و هــراسگــردش آس هـســت و گــونــه آس
سـبــز و خـرم چــو آسـی انـدر چــشـمبـــاز بـــر فــرق تــیــز کــرد چــو آس
نــه غـــلــط مــی کــنــم تـــو داری تـــوفــعــل الــمــاس و گــونـه الــمــاس
ایـن چــنــیـن آفــریـده گــشــت جــهـانشــغـل از انـواع و مـردم از اجــنـاس
فـلـک ســفـلـه نـحــس گـردد و ســعــدخـــوشــه عــمــر دانــه دارد و داس
ای فــلـک شــرم تــا کــی ایـن نـیـرنـگای جهان تو بـه تـا کی این وسواس
مــژه بـــر پـــلــکــم ار شـــود پـــیــکــانمـوی بــر فـرقـم ار شـود ســرپــاس
نــایــدم بـــاک از آنــکـــه ایــمـــن کـــردتــن و جــان مــن از امــیـد و هـراس
خــواجــه عــبــدالــحــمـیـد بــن احــمـدمــفــخــر گــوهــر بـــنــی عــبـــاس
آنـــکـــه او را قـــیـــاس وصـــف نـــکـــردزانـکـه شـد وصـف او مـحـیط قـیاس
نـیسـت بـی او جـهـان جـهان چـونـانـکبــی مــی نـاب کــاس نـبــود کــاس
رتــــبــــت جــــاه و کـــثــــرت جــــودشدر جـهان نـه امـل گـذاشـت نه یاس
رای او را فـــلـــک نـــشــــانـــد حــــرونحــلــم او از زمــانـه بــرد شــمــاس
خـــــنـــــجــــــر آبــــــداده را مـــــانـــــدآن دل بــــاد طـــبــــع آهـــن بــــاس
ایـــن نـــبـــوده تـــو را خـــرد مـــعـــیـــاروی نـگـشـتـه تــو را هـنـر مـقـیـاس
تــیــر وهــم تـــو کــز کــمــان بـــجــهــدنـجـم بـرجـیس بـاشـدش بـر جـاس
تـــیــغ رای تـــو خـــرد ســـپـــر نــکــنــدگـر چــه چــرخ فـلـک شــود پــر آس
در شـــب نــعـــش و انــجـــم مــعــنــیدر کـف تــو فــلـک شــود قــرطــاس
روح را لــفـــظ تـــو لــطـــیــف ســـخـــنچــشــم را خــط تــو لــذیـذ نـعــاس
ای ز نـــعـــت تـــو عـــاجـــز و حـــیـــرانوهــم حـــذاق و فـــکـــرت کــیــاس
از امــــــارت دل تـــــــراســــــت غــــــذاوز وزارت تـــن تـــراســـت لـــبــــاس
گــو ز وســواس خــیــزد اصــل جـــنــونبـه جـنون می کـشـد مـرا وسـواس
دل مــن تـــنــگ کــرد و مــظـــلــم کــردوحـــشــت آز و ظــلــمــت افــلــاس
روز چــــون عــــنـــدلـــیـــب نـــالــــم زارهمه شـب چـون خـروس دارم پـاس
کـــــرد گـــــردون ز تـــــوزی و دیــــبـــــاکسوت و فرش من به شال و پلاس
چــــون قــــلــــم زردم و نــــزار و نــــوانانـــدریــن روزگـــار چـــون انـــقـــاس
بـــا چـــنــیــن حـــال و هــیأت و صــورتبـاز نـشـنـاسـدم کـس از نـسـنـاس
شـغـلم افزون ز شـغـل غـواصـی اسـتروزیــــم کـــــم ز روزی کـــــنـــــاس
نیست چون من کس از جهان مخصوصبــالــبــلــیـات مـن جــمـیـع الــنـاس
هــمــه انــفــاس مــن مــدایـح تــســتزان هــمـــی زنــده داردم انــفـــاس
جـز سـپــاس تــو نـیـسـت بــر سـر مـنآفـــریــنـــنـــده را هـــزار ســـپـــاس
بــشـنـوم نـیـک و بــد بــبــیـنـم راســتمــنــم امــروز مــانــده در فـــرنــاس
تــو شــنـاســی هـمـی کـه شــعـر مـرانـشـنـاســد تــمـام شــعـر شـنـاس
بـــر زر مـــدح نــفـــکـــنــم حـــمـــلـــاندیــبـــه نــظـــم را نــبـــافـــم لــاس
از تــو قــیــمــت گــرفــت گــفــتــه مــننـه عـجــب زر شـود ز مـهـر نـحـاس
فــــرق کــــن فــــرق کـــن خــــداونـــداگـوهـر از سـنـگ و دیـبـه از کـربـاس
مـــادح خـــوش را بـــه عـــدل بـــبـــیــنبـنـده خـویش را بـه حـق بـشـنـاس
مـــتـــنـــبـــی نــکـــو هــمـــی گـــویــدبـــاز دانــنــد فـــر بـــهــی ز آمـــاس
ایــن قــصــیــده کــه مــن فــرســتـــادمدل و جـان را بـه دوسـت اسـتـیناس
بـــوی ازو یـــافـــت طـــبـــلـــه عـــطـــارشــکــل ازو بـــرد کــلــبــه نــخــاس
مـــاه را تـــا بــــه دل شـــود هـــر مـــاهشکل سـیمین سـپـر بـه زرین داس
چــرخ گــردان بــود بــه هـفــت اقــلــیـمجـسـم کوشان بـود بـه پـنج حـواس
هــمـــتـــت را چـــو چـــرخ بـــاد عـــلـــودولــتــت را چــو کــوه بـــاد اســاسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.