ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شــد مــایــه ظــفــر گــهــی آبـــدار تـــیــغیارب چـه گوهرسـت بـدینسـان عـیار تـیغ
گــر داشــت بــر زمــرد و لؤلؤ چــرا کــنــوندر بـاغ رزم شـاخ بـسـد گـشـت بـار تـیـغ
لاله کند بـه خـون رخ چـون زعـفران خـصـمگـر نـه دراز خـزان شـکـفـد نـوبــهـار تــیـغ
آتــشــکـده شــود دل ســنـدان نـهـاد مـردزان آبــدار صــفـحــه ســنـدان گـداز تــیـغ
در ظــل فــتــح یـابــد عــالـم لــبــاس امـنچـون شـد بـرهنه چـهره خـورشیدوار تـیغ
چـون بـخت ملک تـیغ سپـارد بـه شاه حقجـان هـای اهـل بــاطـل زیـبــد نـثـار تـیـغ
دســت زمــانـه یـاره شــاهـی نـیـفــکــنــددر بـازویی کـه آن نـکـشـیدسـت بـار تـیغ
گـلـهـای لـعــل گـردد در بــوســتــان مـلـکخـون هـای تـازه ریـخـتـه در مـرغـزار تـیـغ
از تــیـغ بــی قــرار گــشــایـد قــرار مــلــکجــز در دل حــســود مــبـــاد قــرار تــیــغ
سـر سـبـز بـاد تـیغ که در موت احـمرسـتجـان عـدوی مـلـک شـه از انـتــظـار تـیـغ
ســلـطـان عـلـاء دولـت کـز یـمـن دولـتــشدر ضـبـط دین و دنیا عالی اسـت کار تـیغ
مـسـعـود کـز سـعـادت فـرش فـتـوح مـلـکبـگـذشـت از آنچـه آمدی اندر شـمار تـیغ
مـر مـلـک را ز تــیـغ حـصـاریـسـت آهـنـیـنتـا دسـت شـاه بـاشـد عالی حـصـار تـیغ
تــیـغ اخـتــیـار کـرد کـه عـالـم بــدو دهـنـدچــرخ اعــتــراض نـارد بــر اخــتــیـار تــیـغ
بــا روی دادزی سـفـر آن مـی کـنـد کـه آنبـــر روی روزگـــار بـــود یـــادگـــار تـــیـــغ
اکـنون بـه فـخـر تـیغ سـخـنور شـود کـه آناز کـرده هـای مـفـخــر او افــتــخــار تــیـغ
روزی کــه مـغــز مـردان گـردد غــذای تــیـرجـایی که جـان گردان بـاشـد شـکـار تـیغ
در وصـــف کـــارزار بـــرآیـــد دخـــان مـــرگدر تــف رزمــگــاه بــخــیــزد شــرار تــیــغ
آواز تـــــنــــدر آرد در گــــوش بـــــاد گـــــرزبــاران خـون چــکـانـد در تــن بــخـار تــیـغ
چــونـان هـمـی درآیـد در کـار و بــار حــربکافزون کند ز سـطوت خـود کار و بـار تـیغ
گــه بـــر تـــن گــروهــی درد دثـــار عــمــرگـاهی ز خـون قـومـی سـازد شـعـار تـیغ
بـوسـه دهد سـپـهر بـر آن دسـت فـرخـشچــون آرزوی تــیـغ نــهــد در کــنــار تــیـغ
از بــهـر غــرقـه کـردن و ســوز مـخــالـفـتبـا هـم مـوافـقـنـد بـه طـبـع آب و نـار تـیغ
ای خسروی که ملک تو را جانسپار گشتوز رنج گشـت حـاسـد تـو جـانسـپـار تـیغ
تــو کـیـقـبــاد تــخـتــی و نـوشـیـروان تــاجافـراسـیـاب خــنـجــر و اسـفـنـدیـار تــیـغ
آن غـم گـرفـت جـان بــدانـدیـش مـلـک تـوکـانرا شـفـا نـبـاشـد جـز غـمـگـسـار تـیغ
آمـوخــت درفــشــانـی و یـاقــوت و زر نـابزانرو بود که دست تو گشته ست یار تیغ
بــا زر روی دشـمـن و یـاقـوت خـون خـصـمانـدر یـمـیـن تــو چـه کـم آیـد یـسـار تـیـغ
یـکـرویـه کـرد خــواهـد گـیـتــی تــو را از آندو رو ازین جـهة شده مشـخـص نزار تـیغ
تــا حــد تــیــغ بــاشــد نــصــرت از مــلــکتـا نـوک کـلـک بـاشـد مـدحـت نـگـار تـیغ
بـاد آن خـجـستـه دست تـو در زینهار خلقکــاورده دیــن حــق را در زیــنــهــار تــیــغ
تـــوقــیــع بـــاد نــامــت بـــرنــامــه ظــفــرتـــاریــخ بـــاد کـــارت بـــر روزگـــار تـــیــغپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.