ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علاء الدوله مسعودشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای روزگــار تـــو نــســـب روزگــار مــلــکپـــرورد روزگـــار تـــو را در کـــنــار مــلـــک
از روزگــــــار آدم تـــــــا روزگــــــار تـــــــواز بـــهــر روزگــار بـــود انــتـــظـــار مــلــک
مسـعود نام شـاهی و چـون نام تـو ز تـومـسـعـود فـال گـشـت همه روزگـار مـلـک
چـون تـو ندید هیچ ملـک ملـک در جـهانزیبـد کـه بـاشـد از تـو همه افـتـخـار ملـک
بــا تــو پــیـاده خــوانـد جــهـان آفـتــاب راتـا تـو شـدی بـه طـالع میمون سـوار ملک
تـا ملـک را بـه حـمله بـرانگـیخـتـی نمانددر دیــده مــلــوک زمــانــه غــبــار مــلــک
چـون روز کـارگردان گردد مصـاف سـخـتقـایـم شــود بــه نـصـرت تــو کـارزار مـلـک
کف الخضیب گردون گردد به زخم سختبـر زخـم سـخـت بـازوی خـنجـر گذار ملک
وانـدر نــبــرد خــنــجــر گــوهـر نـگــار تــواز رنـگ خـون دشـمـن سـازد نـگـار مـلـک
یمن اسـت و یسر حـاصل تـو تـا یمین تـودر قــبــضــه تــصــرف دارد یـســار مــلــک
گـر بـوتـه ای انگـشـتـی رای تـو مـلـک راهـرگـز کـجـا گـرفـتـی گـردون عـیـار مـلـک
دیـن را شـعـار عـدلـسـت از دادهـای تــوبـا دولـت تـو یافـت ز گـردون شـعـار مـلـک
بـردنـد نـام کـسـوت و جـاه تـو ورنـه هیچدرهـم نـیـوفـتـاد هـمـی پــود و تـار مـلـک
تـا دسـت مـلـک یافـت ز تـو دسـتـوار عـزشـد پـای بـند دشـمن دین دسـتـوار ملک
تــا نـور و نـار یـافـت فـلـک از پــی صـلـاحچـون مـهر و کـین تـو نبـود نور و نار مـلـک
از رای اســتــوار تــو انــدر جــهـان عــدلتــا حــشـر مـانـد قـاعـده اســتــوار مـلـک
بــا هـمـت و مـحـل تـو از قـدر و مـنـزلـتبـگذشـت از آنکه شـرح تـوان داد کار ملک
چـون بـرگ ریز دولـت تـو شـد روان ملـکآراسـت چـون بـهـار هـمـه رهـگـذار مـلـک
انــصــاف را تـــو آری انــدر بـــنــای امــناقــبـــال را تـــو داری انــدر جـــوار مــلــک
هر فـخـر کـان بـرانی اندر شـمار خـویشگــردون بــرانـد آن را انـدر شــمــار مـلــک
شمشیر تـو بـه قهر شود خواستـار جـانزانکس که او به عنف شود خواستار ملک
انـدر شـکـارگـاه نـمـانـد از تـو هـیچ شـیراکـنـون یـکـی بــرآی نـگـردد شـکـار مـلـک
ملک ملوک عـصـر بـه خـنجـر شـکـار کـنمـگــذار یـک مـلــک را در مــرغــزار مـلــک
ای گشته بـارور بـه شرف شاخ بـخت تـوچـیند ز شـاخ بـخـت تـو کـام تـو بـار ملـک
فـردوس عـدن گشـت روان تـا بـه فرخـیبــاز آمــدی بــه مـرکــز دارالــقــرار مـلــک
در حـضـرت تـو تـا ز تـو دولت جـمال یافتهـم بــا بــهـار ســال درآمـد بــهـار مـلــک
امــروز شــهــریــارا روزی مــبــارکــســتکـاین روز گـشـت از ملـکـان اخـتـیار ملـک
تـا تـو بـهـار سـال بـه اقـبـال جـفـت کـردنــو روز کــار دولــت تـــو کــردکــار مــلــک
این روز هم بـه مرکـز ملـک آمـدی تـو بـازبـا طبـع خـوش ز طبـع خوش سازوار ملک
گـوید همی کـه ملک تـو را نیسـت انتـهاایـن روز ابــتــدا شــدن کــار و بــار مــلــک
تـا ملـک را شـرف بـود از تـاج و تـخـت تـواز تــاج و تــخـت تــو شـرف پــایـدار مـلـک
بـادت بـگـرد تـخـت هـمـایون مـدار بـخـتبــادت بـگـرد تـخـت بـر افـزون مـدار مـلـک
تـا عـقـل گـه مـشـیر بـود گـه مشـار بـاداقـبـال و دولـت تـو مـشـیر و مـشـار ملـکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.