ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکوه از روزگار و ناله از زندان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
کـرد بـا من زمـانه حـملـه بـه جـنگچـون مـرا بــسـتـه دیـد مـیـدان تــنـگ
رنــج و غــم را ز بــهـر جــان و دلــمتـــیــغ پـــولــاد کــرد و تـــیــر خــدنــگ
هـر زمــانـی هـمـی رســد مـددشدو ســپــه روز و شــب ز روم و ز زنــگ
زان کــشــد تــیـغ صــبــح هـر روزیکه نگشتـش گسـسـتـه بـر من چـنگ
گشـتـه ام چـون عـطـارد اندر حـوتور چــه بــودم چــو مــاه در خــرچــنـگ
آتــش گـوهـرم بــه خــاطـر و طـبــعحـبـس از آن بـاشـدم همی در سـنگ
آب انـــده ز دیــده چـــنـــدان رفـــتتــــا زد آئیـــنـــه نـــشــــاطــــم زنـــگ
آب رویــــم نــــمـــــانــــد در رویــــمآب مــانــنــد کـــس نــبـــیــنــی رنــگ
مـحـنـتـم هـمـچـو دوسـتــان عـزیـزهــر شــب انــدر کــنــار گــیـرد تــنــگ
بــالـشـی ام نـهـد ز پــنـجــه شـیـربــســتــری گــســتــرد ز کــام نـهـنـگ
شـربـتـی خـورده ام بـه طعم چـناننـوشــم آیـد هـمـی بــه کـام شــرنـگ
خـورشم گشت خـاک تـیره چـو مارمـسـکـنم کـوه تـنـگ شـد چـو پـلـنـگ
خــوب گـفــتــار و پــر هـنـر حــرکـتبــدلـم شــد بــه خــامـشــی و درنـگ
گــویـی آن صــورتــم کــه بــر دیــوارزده بـــاشـــدش خـــامـــه نـــیـــرنـــگ
بــه دلــم داده بـــود شــاهــی رویبــه تــنــم کــرده بــود بــخــت آهـنــگ
چــشــم آن شــد ز گــرد انـده کــورپـای ایـن شـد ز دسـت مـحـنـت لـنـگ
هر چـه بـیشـم دهـد فـلـک مـالـشبــیـش یـابــد ز مــن هـمـی فــرهـنـگ
هـنــرم هــر چــه داد بــیـش کــنــدچــنـگ را لـحــن خـوشـتــر آرد چــنـگ
لـیـکــن از حــد چــو بــگــذرانـد بــازبــگــســلــانــد بــه چــنـگ بــر آهـنـگ
هـر کـه او پــاک چــون هـوا بــاشـدچــون هـوا نـزد کــس نـگـیـرد ســنـگ
مــرد بـــایــد کــه ده دلــه بـــاشــدتـــا بـــود ســـرخ روی چـــون نــارنــگ
مــردمـــان زمــانــه بـــی هــنــرنــدزانـکــه فــرهـنـگــشــان نــدارد هـنـگ
نــیـســت در کــارشــان دل زاغــیبــانـگ افـکـنـده در جـهـان چـو کـلـنـگ
نیسـت از نـنـگ ننـگـشـان ور چـنـدنــنــگ دارد ز نــنــگ ایــشـــان نــنــگ
دوزخ آرد پــــرســـتــــش ایـــشـــانراســـت هــســـتـــنــد نــامــه ارژنــگ
لــاف رادی گــران بـــود چــون کــوهور چــو زفـتــی گـران بــود چـون گـنـگ
خــوب روی و مــلــبــســنــد هـمــهطـــرفـــه رنــگــنــد و نــادره نــیــرنــگ
بــار مـنـت نـشـسـتـه بـر سـر جـودزین سبب گشته هر سه حرفش تنگ
ابــر هـم خــوی اهـل عـصـر گـرفـتبــلـبــل مـنـت زنـد بــه هـر فـرســنـگ
قــطـــره آب ازو هــمــی بـــچـــکــدتـــــا نــــگــــرددش روی پـــــر آژنــــگ
خـیز مـسـعـودسـعـد رنجـه مـبـاشبـــازدار از جــهــان و اهــلــش چــنــگ
نوش خواهی همی ز شاخ کبستعــود جــویـی هــمــی ز بــیــخ زرنــگ
چـــنــگ بـــاز هــوا نـــدارد کـــبـــکدل شــــیـــر عــــریـــن نــــدارد رنـــگ
هـر زمــان در ســرایـی از مـحــنـتبــــاره بــــخـــت تــــو نـــدارد تــــنـــگ
کــار نــیــکــو کــنــد خــدای مــنــالراه کـــوتـــه کـــنــد زمــانــه مــلــنــگ
بـگـذرد مـحـنت تـو چـون بـگـذشـتمـلـک جــمـشـیـد و دولـت هـوشـنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.