ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ناله از گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــو گــوگــرد زد مــحــنــتـــم آذرنــگکـه در خــاکـم افــکـنـد چــو بــادرنـگ
هـمــی هـر زمــان اژدهـای ســپــهـرز دورم بــدم درکــشــد چــون نـهـنـگ
بـــرآورد بــــازم بـــر آن کـــوهـــســـارکـه بـگـرفـت چـنگم ز خـرچـنگ چـنگ
هـمـی گــویـد ای طــالـع ســرنـگــونچـرایی همه سـالـه بـا من بـه جـنگ
خــداونــد تــو بـــادپـــایــســت و مــنازو مــانـده زیـنـگــونـه ام پــای لــنـگ
ازیــن اخــتــران او شــتـــابـــنــده تــرتـــنــم را چـــرا داد چــنــدیــن درنــگ
شـد از ظـلـمت خـانه ام چـشـم کـورشد از پـستی پـوششم پـشت تـنگ
دریـن ســمـج هـرگـز نـگـنـجــیـدمـیبـه صـد چـاره و جـهد و نیرنـگ و رنگ
گـرم تــن نـگـشـتــی ازیـنـســان نـزارورم دل نــبــودی ازیـنــگــونــه تــنــگ
چـه کـردم مـن ای چـرخ کـز بـهـر مـنکشی اسب کین را همی تـنگ تـنگ
نـــه هــمـــخـــانـــه آهــوان بـــوده امکـه همـخـوابـه ام کـرده ای بـا پـلـنگ
هــمــی تــا کــیـم کــرد بــایـد نــگــاهبـه پـشـت و بـدخـش غـیـلـواژ و رنـگ
ز عمرم چه لذت شناسی که هستطـعـامـم کـبـسـت و شـرابـم شـرنگ
دو گــونــه نــوا بــاشــدم روز و شــبز آواز زاغ و ز بـــــانــــگ کــــلــــنــــگ
چــه مــایـه طــرب خــیــزد آن را ز دلکـه او را ازیـنـسـان بـود نـای و چـنـگ
بــتــرســم هـمــی کــز نـم دیـدگــانزنـــد روی آیـــیـــنـــه طـــبــــع زنـــگ
چــرا نـاسـپــاسـی کـنـم زیـن حـصـارچـو در مـن بـیفـزود فـرهـنـگ و هنـگ
همـی شـاه بـندم کـند هسـت فـخـرهـمـی روزگــارم زنـد نـیـســت نـنـگ
هــنــرهــای طــبــعــی پــدیـدار شــدتـــــنــــم را ازیــــن انــــده و آذرنــــگ
ز زخـــم و تـــراشـــیــدن آیــد پـــدیــدبــلـی گـوهـر تــیـغ و نـقـش خــدنـگ
نـشـد سـنـگ مـن مـوم ازیـن حـادثـهنـه آب مــن از گــرد شــد تــیـره رنـگ
ازیــرا کـــه بـــر مـــن بـــلـــا و عـــنــاچو آبست و چون گرد بر موم و سنگ
یقین دان تـو مسـعـود کاین شـعـر تـویکـی سـنـگ شـد در تـرازوی سـنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.